1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kemal Kılıçdaroğlu: MİT operasyonel eylem yapamaz
Kemal Kılıçdaroğlu: MİT operasyonel eylem yapamaz

Kemal Kılıçdaroğlu: MİT operasyonel eylem yapamaz

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yasasına göre teşkilatın operasyonel eylem yapma yetkisi olmadığını söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Yarın, bunun hesabını kim verecek” diye sordu.

A+A-

Türk-İş Ge­nel Baş­ka­nı Er­gün Ata­la­y’­ı zi­ya­ret eden CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, zi­ya­re­tin ar­dın­dan dü­zen­le­nen or­tak ba­sın top­lan­tı­sın­da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­dı. Ada­na­’da dur­du­ru­lan TIR’­lar­la in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­si de­ğil, si­lah ta­şın­dı­ğı­nı sa­vu­nan Kı­lıç­da­roğ­lu, “Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hü­kü­me­ti, ya­sa dı­şı bir iş­le­min içi­ne so­kul­muş du­rum­da­” de­di.

‘OLAYA İKİ AÇIDAN BAKILMALI’

Kı­lıç­da­roğ­lu, bir ba­sın men­su­bu­nun Ada­na­’da ön­ce­ki gün dur­du­ru­lan TIR’­la­ra iliş­kin so­ru­su üze­ri­ne, “O­la­ya iki açı­dan ba­kıl­ma­sı ge­re­kir. Bi­rin­ci­si, bu na­sıl bir ik­ti­dar­dır ki Su­ri­ye­’ye gön­der­di­ği TIR’­la­rı giz­le­ye­mi­yor. Da­vul zur­na ile Su­ri­ye­’ye TIR gön­de­ri­li­yor. De­mek ki bu ik­ti­da­rın çi­vi­si çık­mış. İkin­ci­si ise bu TIR’­lar­da in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­si ol­ma­sı ha­lin­de, giz­le­me­ye ge­rek yo­k” de­di.

Kı­lıç­da­roğ­lu, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “A­çar­sı­nız, için­den ne çı­kar, ya ilaç çı­kar ya yi­ye­cek çı­kar ya gi­ye­cek çı­kar, ço­cuk ayak­ka­bı­la­rı çı­kar. Ya­ni bil­di­ği­miz in­sa­ni yar­dım mal­ze­me­le­ri çı­kar. İn­sa­ni yar­dım mal­ze­me­le­ri­ni giz­le­me­nin, ara­ma yap­tır­ma­ma­nın hiç­bir man­tı­ğı yok. Olay şu­dur, bu TIR’­lar­da si­lah ta­şı­nı­yor. Kim­se, kim­se­yi kan­dır­ma­sın. Kos­ko­ca Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Hü­kü­me­ti, ulus­la­ra­ra­sı alan­da meş­ru­iye­ti tar­tı­şı­lır ko­nu­ma ge­ti­ri­li­yor. Bir ül­ke­nin 90 yıl­lık bi­ri­ki­mi­ni, siz ulus­la­ra­ra­sı are­na­da tar­tış­ma ko­nu­su yap­tı­ra­maz­sı­nız, hak­kı­nız yok­tur bu­na. Ne za­man­dan be­ri Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hü­kü­me­ti, Su­ri­ye­’nin içiş­le­ri­ne doğ­ru­dan mü­da­ha­le edip, si­lah des­te­ği ver­me­ye baş­la­dı?” Bu­nun ka­bul edi­le­mez ol­du­ğu­nu ifa­de eden Kı­lıç­da­roğ­lu, şun­la­rı kay­det­ti:

‘YASA DIŞI İŞLEM YAPILDI’

“Şim­di, ‘Bu TIR’­lar Mİ­T’­e ait TIR’­lar, ara­ma ya­pı­la­maz’ de­ni­yor. Be­nim bil­di­ğim ka­da­rıy­la bir Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı­’nın, si­lah ka­çak­çı­lı­ğı yap­ma gi­bi bir gö­re­vi yok. Mil­li İs­tih­ba­rat Teş­ki­la­tı­’nın ya­sa­sı­na bak­tı­ğı­mız­da, ör­gü­tün ope­ras­yo­nel ey­lem yap­ma yet­ki­si de yok. Sa­de­ce is­tih­ba­rat top­lar, de­ğer­len­di­rir ve Sa­yın Baş­ba­ka­n’­a su­nar, bu ka­dar. Ya­sa dı­şı bir iş­le­min içi­ne, Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti hü­kü­me­ti so­kul­muş du­rum­da. Ya­rın, bu­nun he­sa­bı­nı kim ve­re­cek?”
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ