1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kendimizi ikinci evimizde hissediyoruz
Kendimizi ikinci evimizde hissediyoruz

Kendimizi ikinci evimizde hissediyoruz

Çeşitli temaslar için İran’da bulunan Başbakan Erdoğan, “Burada kendimizi ikinci evimizde hissediyoruz. Gösterilen ev sahipliğine özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

A+A-

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, İran Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Bi­rin­ci Yar­dım­cı­sı İs­hak Ci­han­gi­ri ile Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­da­bad Sa­ra­yı­’n­da baş ba­şa görüştü. He­yet­le­ra­ra­sı müzakerelerde mu­ta­bık ka­lı­nan ko­nu­lar­da­ki an­laş­ma­la­rın im­za tö­re­ni­ne ka­tıl­dı ve or­tak ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. E

r­do­ğan, Ci­han­gi­ri­’nin da­ve­ti üze­ri­ne 2 yıl ara­dan son­ra İra­n’­a gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Ken­di­mi­zi ikin­ci evi­miz­de his­se­di­yo­ruz. Gös­te­ri­len ev sa­hip­li­ği­ne özel­lik­le te­şek­kür edi­yo­rum. İki­li iliş­ki­le­ri de­ğer­len­dir­me fır­sa­tı bul­duk. Özel­lik­le ter­cih­li ti­ca­ret an­laş­ma­sı çok ama çok bü­yük önem arz edi­yor­du, bu­nun im­za­lan­ma­sın­dan mem­nu­num” de­di.

İRADEMİZ MEVCUT

“Te­men­ni ede­rim ki yük­sek dü­zey­li iş­bir­li­ği an­laş­ma­sı­nı da Sa­yın Ru­ha­ni­’nin Tür­ki­ye zi­ya­re­tin­de im­za­la­ma fır­sa­tı­nı bu­lu­ruz” ifa­de­si­ni kul­la­nan Er­do­ğan, An­ka­ra ve Tah­ran ara­sı­nın 2 sa­at­lik uçuş me­sa­fe­sin­de bu­lu­nduğunu di­le ge­ti­rdi. Erdoğan, şöyle devam etti: “2012 ül­ke­le­ri­miz açı­sın­dan ba­şa­rı­lı bir yıl ol­du. 21,8 mil­yar do­lar­lık ti­ca­ret hac­mi­ne ulaş­tık, den­ge­li bir ti­ca­ret hac­miy­di o. Ma­ale­sef 2013’te bu 13.5 mil­yar do­la­ra düş­tü. 2015 so­nu iti­ba­riy­le he­de­fi­miz 30 mil­yar do­lar­dır. Ta­raf­lar­da bu­nu ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek si­ya­si ira­de mev­cut.” de­ğer­len­dir­me­sin­de bu­lun­du.

Ci­han­gi­ri de İran ve Tür­ki­ye iliş­ki­le­ri­nin es­ki­ye da­ya­nan, dost­ça iliş­ki­ler ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek özellik­le eko­no­mik alan­da iyi bir an­laş­ma sağ­lan­dı­ğı­nı ifa­de etti. Ci­han­gi­ri, “İn­şal­lah iki ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­le­ri önem­li nok­ta­la­ra ulaşır” de­di.

‘Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı çök­tü İran’a yöneldi’ iddiası

İra­n’­ın di­ni li­de­ri Aye­tul­lah Ali Ha­ma­ne­y’­in Dev­rim Mu­ha­fız­la­rı Tem­sil­ci­si Ab­dul­lah Ma­cı Sa­dı­ki, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a Tah­ran zi­ya­re­tin­den bir­kaç sa­at ön­ce sert suç­la­ma­da bu­lun­du. Sa­dı­ki, yap­tı­ğı açık­la­ma­da Er­do­ğa­n’­ın Su­ri­ye kri­zin­de oy­na­dı­ğı ro­lü eleş­ti­re­rek, “Tür­ki­ye Baş­ba­ka­nı, son za­man­la­ra ka­dar Su­ri­ye kri­zin­de da­ha çok İs­ra­il’­in kuk­la­sı gi­bi ha­re­ket edi­yor­du. Fa­kat son za­man­lar­da ar­tık uyan­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz” de­di. Tür­ki­ye­’nin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nın çök­me­sin­den son­ra Er­do­ğa­n’­ın İra­n’­la iliş­ki­le­ri ge­liş­tir­me ar­zu­su gös­ter­di­ği­ni sa­vu­nan Sa­dı­ki, “İ­ran ve Tür­ki­ye iki­li iliş­ki­ler­de ye­ni bir se­zo­na gi­ri­yor” di­ye ko­nuş­tu.

Sabredip bekleyeceğiz

Erdoğan,Merkez Bankası’nın faiz artırımıyla ilgili olarak, “İyi niyetle sabredip bir süre bekleyeceğiz. Döviz kurlarında, Borsa’da olumlu gelişme olmazsa, iyi niyetimizi koruyamayız” dedi.BUGÜN GAZETESİ