1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kılıçdaroğlu ayrım yapmadan ziyaret talimatı verdi
Kılıçdaroğlu ayrım yapmadan ziyaret talimatı verdi

Kılıçdaroğlu ayrım yapmadan ziyaret talimatı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yerel seçim çalışmaları kapsamında partililere inançlara saygılı olduklarını ifade ederek ayrım yapmadan ziyaret talimatı verdi.

A+A-

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, ye­rel se­çim­ler ön­ce­si il ve il­çe­ler­den ge­len si­vil he­yet­ler­le gö­rüş­me­le­ri­ni hız­lan­dır­dı. Ge­nel Mer­ke­z’­de, par­ti­li­lerle ger­çek­le­şen top­lan­tı­lar­da, özel­lik­le Ge­zi olay­la­rı son­ra­sı CHP’­nin ‘A­na­do­lu­’da­ki ima­jı­’ ile il­gi­li gö­rüş alış­ve­ri­şi ya­pı­lı­yor.

CA­Mİ­LE­RE Zİ­YA­RET

Fark­lı il­ler­den ge­len par­ti­li­le­rin, AK Par­ti­li­le­r’in alan ça­lış­ma­sın­da CHP’­yi din kar­şı­tı gi­bi gös­ter­me­ye ça­lış­tı­ğın­dan ya­kın­dı­ğı öğ­re­nil­di. Par­ti­li­le­rin Kı­lıç­da­roğ­lu­’na par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri ve mil­let­ve­kil­le­ri­nin özel­lik­le Ana­do­lu­’da da­ha çok ca­mi zi­ya­re­ti ger­çek­leş­tir­me­si­ni ta­lep et­tik­le­ri be­lir­til­di.

İNANÇ­LA­RA SAY­GI­

Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu ise “CHP hiç­bir za­man din kar­şı­tı ol­ma­dı. Ca­mi de bi­zim ce­me­vi de. Ca­mi­yi de ih­mal et­me­ye­ce­ğiz ce­me­vi­ni de. Bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­zın inanç ve has­sa­si­yet­le­ri­ne say­gı­lı ola­ca­-ğı­z” de­di. Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun, par­ti yö­ne­ti­ci­le­ri­ne ve mil­let­ve­kil­le­ri­ne “Her ye­re gi­de­ce­ğiz, ay­rım yap­ma­dan bü­tün va­tan­daş­la­rı­mı­za ula­şa­ca­ğız, ca­mi ve ce­mev­le­ri­ni da­ha çok zi­ya­ret ede­ce­ği­z” de­di­ği ifa­de edil­di.

SERT ELEŞTİRİLER

Kılıçdaroğlu, Adana’daki mitingde Başbakan Erdoğan’a yüklendi.

KİMSE KULLANMADI: Hiçbir lider 5 Eylül 2013’de Erdoğan’ın kullandığı cümleyi kullanmadı. ‘Her türlü koalisyon içinde yer alırız, yeter ki Suriye’yi vurun’ dedi. Bu tetikçilik demektir.

MEZHEP ENDEKSLİ: Mezhep endeksli dış politika olmaz. Mısır’da darbe oldu, bunlar estiler gürlediler. Gazze’ye gideceğini söyledi. Kulağını çektiler, Amerika’ya gel dediler. Bu saatten sonra Mısır, Suriye, Irak halkıyla kaynaşmak zordur. Erdoğan’ın merhaba diyeceği komşusu kalmadı