1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kılıçdaroğlu: Darbe bu millete yapıldı
Kılıçdaroğlu: Darbe bu millete yapıldı

Kılıçdaroğlu: Darbe bu millete yapıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, yolsuzluk soruşturmasına karşı iktidarın “Darbe yapılıyor” savunmasını eleştirdi. “Darbe bu milletin cebine yapıldı” dedi.

A+A-

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, Ka­ra­ma­n’­da par­ti­si­nin aday ta­nı­tım top­lan­tı­sı­na ka­tıl­dı. Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) ya­sa ta­sa­rı­sı­nı de­ğer­len­di­ren Kı­lıç­da­roğ­lu, “Rüş­vet ve yol­suz­luk olay­la­rı­nın ay­yu­ka çık­tı­ğı, po­lis­le­rin rüş­vet ve yol­suz­luk olay­la­rı­nı iz­le­di­ği, sav­cı­la­rın so­ruş­tur­ma aç­tı­ğı bir or­tam­da siz­le­rin HSYK’­da de­ği­şik­lik ya­pa­rak, rüş­vet ve yol­suz­lu­ğu en­gel­le­me­niz doğ­ru de­ğil­di­r” de­di.

KAÇ Lİ­RAY­LA DO­YA­CAK?

Yol­suz­luk id­di­ala­rı­na de­ği­nen Kı­lıç­da­roğ­lu, “Şim­di ‘dar­be ya­pıl­dı bi­ze­’ di­yor­lar. Dar­be ya­pıl­dıy­sa bu mil­le­te dar­be ya­pıl­dı, bu mil­le­tin ke­se­si­ne, ce­bi­ne dar­be ya­pıl­dı. Tü­yü bit­me­miş ye­ti­min hak­kı yen­di­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

CHP Genel Merkezi’nde jammer’lı toplantı dönemi

Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun ta­li­ma­tı ile par­ti ge­nel mer­ke­zin­de din­le­me­le­re kar­şı jam­mer (sin­yal ke­si­ci) ön­le­mi­ne ge­çil­di. Baş­ba­kan’ın “Kı­lıç­da­roğ­lu se­nin ne­fes alı­şı­nı bi­le ta­kip edi­yo­ru­m” söz­le­ri­nin ar­dın­dan Ge­nel Mer­ke­z’­de jam­mer za­man za­man dev­re­ye so­ku­lu­yor­du. An­cak ya­şa­nan yar­gı kri­zi ne­de­niy­le kri­tik top­lan­tı­lar ar­tın­ca bu uy­gu­la­ma ge­ne­le ya­yıl­dı. Kablosuz internet de devre dışı bırakılmaya başlandı. (Ezelhan ÜSTÜNKAYA)
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ