1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kılıçdaroğlu'ndan Çiçek'in önerisine olumlu yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan Çiçek'in önerisine olumlu yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Çiçek'in önerisine olumlu yanıt

CHP lideri Kılıçdaroğlu TBMM Başkanı Çiçek’in, “HSYK için 22. maddeden sonra bir uzlaşma komisyonu olsun ya da anayasa şeklinde” önerisine olumlu yanıt verdi. “Sayın Çiçek, yeni bir uzlaşma komisyonu oluşturmak isterse arkadaşlarımızı görevlendiririz” ded

A+A-

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, es­ki Baş­ba­kan Bü­lent Ece­vi­t’­in adı­nın ve­ril­di­ği Bü­lent Ece­vit Si­ya­set Oku­lu­’nun açı­lı­şı­nı yap­tı. Kı­lıç­da­roğ­lu, Rah­şan Ece­vi­t’­in de ka­tıl­dı­ğı tö­ren ön­ce­si ga­ze­ti­ci­le­rin so­ru­la­rı­na ya­nıt­la­dı. Bir ga­ze­te­ci­nin, “Mec­lis Baş­ka­nı Çi­çe­k’in grup baş­kan­ve­kil­le­riy­le yap­tı­ğı top­lan­tı­da iki öne­ri öne sür­dü­ğü söy­le­ni­yor: HSYK için 22. mad­de­den son­ra bir uz­laş­ma ko­mis­yo­nu ol­sun ya da ana­ya­sa şek­lin­de. CHP bu öne­ri­ye na­sıl ba­ka­r” şek­lin­de­ki so­ru­su üze­ri­ne Kı­lıç­da­roğ­lu şun­la­rı söy­le­di:

“Uz­laş­ma ko­mis­yo­nu­nun gö­rev yap­ma­sı­nı ıs­rar­la is­te­dik. AKP gel­me­me­si­ne kar­şın, üç si­ya­sal par­ti­nin tem­sil­ci­le­ri uz­laş­ma ko­mis­yo­nu­nu sür­dür­mek is­te­di­ler. Üç kez git­ti­ler. Ne Sa­yın Çi­çek ne de AKP mil­let­ve­kil­le­ri gel­me­di. Do­la­yı­sıy­la bu uz­laş­ma ko­mis­yo­nu so­na er­di. Ama Sa­yın Çi­çek, ye­ni bir uz­laş­ma ko­mis­yo­nu oluş­tur­mak is­ter­se, bu­nu an­la­yış­la kar­şı­la­rız ve ar­ka­daş­la­rı­mı­zı gö­rev­len­di­ri­riz.”

Dava yeniden açılmalı

“Bal­yoz ve Poy­raz­köy da­va­la­rı­na en önem­li de­lil olan 5 No’­lu CD’­le­ri, hard­disk­le­re usul­süz ve­ri yük­len­di­ği­ne da­ir TÜ­Bİ­TA­K’­ın bir ra­po­ru man­şet­ler­deydi. Ye­ni­den yar­gı­la­ma­nın önü­nü aça­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Siz bu ge­liş­me­yi na­sıl de­ğer­len­di­ri­yor­su­nu­z” so­ru­su­na da ya­nı­tı ve­ren Kı­lıç­da­roğ­lu, şun­la­rı kay­det­ti:

“Son de­re­ce önem­li. De­fa­lar­ca bu de­lil­le­rin sah­te ol­du­ğu­nu, üre­til­di­ği­ni, ıs­rar­la ve ıs­rar­la di­le ge­tir­dik. Ge­rek yur­ti­çin­de ge­rek­se yurt­dı­şın­da pek çok uz­man bu de­lil­le­rin üre­til­di­ği­ni ifa­de et­ti. Ama hiç kim­se din­le­me­di. TÜ­Bİ­TAK ye­ni bir ra­por ver­miş, da­va­nın çök­tü­ğü­nü gös­te­ri­yor bu. O sah­te de­lil­ler­le ma­sum in­san­la­rın mah­kum edil­di­ği­ni gös­te­ri­yor. Da­va­nın ta­bi­i ye­ni­den açıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Biz öte­den be­ri şu­nu sa­vun­duk; özel yet­ki­li mah­ke­me­ler kal­dı­rıl­ma­lı ve bu mah­ke­me­ler­de gö­rü­len da­va­lar nor­mal mah­ke­me­ler­de ye­ni­den gö­rü­şül­me­li.”

‘Felsefemiz temiz siyaset olacak’

Parti okuluna Bülent Ecevit’in isminin verilmesinin ayrı bir önemi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu “O sadece bir siyasetçi değildi. Aynı zamanda önemli bir düşünür, şair, tarihçi ve hayatın her alanıyla ilgilenen önemli bir liderdi. Bülent Ecevit’i seviyoruz. Onun çizdiği yolda ilerleyeceğiz” dedi. Temiz siyasetin ne olduğunu Ecevit’in topluma öğrettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Mütevazı yaşamın ne olduğunu, kendi malını kullanmanın ne kadar önemli olduğunu Ecevit bu topluma öğretti. Biz o değerlerden biraz koptuk ama Ecevit’in izinden giderek o değerleri yeniden yakalayacağız. Toplumu, Türkiye’yi ve siyaseti temiz kılmak, Ecevit’in önderliğinde kendi yolumuz olacaktır. Temiz toplum, temiz siyaset bizim en temel felsefemiz olacaktır“ dedi.BUGÜN GAZETESİ