1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kıyıdaki kaçak yapılara yıkım kararı geliyor
Kıyıdaki kaçak yapılara yıkım kararı geliyor

Kıyıdaki kaçak yapılara yıkım kararı geliyor

Bakan Bayraktar deniz kıyısında 1992’den önceki imar planında yer almayan tüm yapıların yıkılacağını açıkladı. Ünlü eğlence mekânı Reina da ya halka açık havuz olacak ya yıkılacak.

A+A-

Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar, kı­yı plan­la­rı­nın yüz­de 70’i­ni ta­mam­la­dık­la­rı­nı ve pla­na uy­ma­yan tek bir ka­çak ya­pı bı­rak­ma­ya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Kı­yı­lar­da bü­yük bir iş­gal ya­şan­dı­ğı­nı be­lir­ten Bay­rak­tar, 1992’den ön­ce­ki imar pla­nın­da yer al­ma­yan ve o ta­rih­te üze­rin­de en az yüz­de 50 dü­ze­yin­de ya­pı­laş­ma ol­ma­yan de­niz kı­yı­sın­da­ki tüm ya­pı­la­rın yı­kı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı.

Ba­kan Bay­rak­tar ka­çak ya­pı­lar­la il­gi­li atı­la­cak adı­mı şöy­le an­lat­tı: “Ka­çak ya­pı­la­ra ‘Ya­pı­la­rı­nı­zı pla­na uyum­lu ha­le ge­ti­ri­n’ di­ye­ce­ğiz. Ya pla­na uyu­la­cak ya da yı­kı­la­cak. For­mül bu” de­di. Kı­yı­lar­da­ki ka­çak is­ke­le­le­re de işa­ret eden Bay­rak­tar, “Ka­ya­lık yer­ler­de de­ni­ze gir­me­yi ko­lay­laş­tır­mak ama­cıy­la ya­pı­lan is­ke­le­le­ri an­la­mak müm­kün an­cak za­ten ge­niş sa­hil­le­rin ol­du­ğu yer­de­ki is­ke­le­le­rin önem­li bö­lü­mü yı­kı­la­cak. Çok ya­kın is­ke­le­le­ri yı­ka­ca­ğı­z” di­ye ko­nuş­tu.

BAŞKA SEÇENEK YOK

Ba­kan Bay­rak­tar, İs­tan­bul Bo­ğa­zı­’n­da­ki ya­pı­la­ra da işa­ret eder­ken lüks eğ­len­ce mer­ke­zi Re­ina’­nın plan­da hal­ka açık ha­vuz gö­rün­dü­ğü­nü bil­dir­di. Bay­rak­tar, bu­ra­da­ki mev­cut ya­pı ile plan ara­sın­da­ki uy­gun­suz­lu­ğun gi­de­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­te­rek, “Bu­ra­sı ya hal­ka açık ha­vuz ya­pı­la­cak ya da yı­kı­la­cak. Baş­ka se­çe­nek yok. 1950’ler­den be­ri o te­sis­le il­gi­li ga­zi­no gi­bi birta­kım kul­la­nım­lar var. Fa­kat son planda ka­mu­ya açık yüz­me ha­vu­zu ol­muş. Son­ra­dan ek­len­ti­ler çö­zül­dü­ğün­de so­run­lar çö­zü­le­bi­li­r” de­di.

Bodrum Belediyesi yanlış yaptı

Bakan Bayraktar, Bodrum’da yıkım kararı verilen tesislerin aldığı ‘yürütmeyi durdurma’ kararının belediyenin teknik yanlışlarından kaynaklandığını ifade etti. Belediyelerin Kıyı Kanunu’nu yeterince bilmediğini belirten Bayraktar, belediyenin orada yanlış işlemler yaptığını söyledi.

YIKIM DEVAM EDECEK

Belediyeden aykırı yerleri mühürlemesini istediklerini belirten Bayraktar “Ama mühürleme işleminde sizin encümen ile bir karar almanız gerekiyor. Tutanak tutmanız lazım. Bunların hepsini eksik yaparsanız, durdurma kararı alınır. Orada belediyenin bir suistimal yaptığı belli. Biz kendi denetçilerimiz gözüyle işlemler yapıyoruz. Yıkımlar devam edecek” dedi.

İlan veren yakalanıyor

Otel, sosyal tesis ve yazlık gibi deniz kıyısındaki kaçak tesislerin çoğu hakkında yıkım kararı aldıklarını belirten Bayraktar, tesislerin müşteri çekmek için ‘denize sıfır’ ibaresiyle verdikleri reklam ve ilanları da mercek altına aldıklarını ifade etti.

 BUGÜN GAZETESİ