1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KKTC'ye 'Barış suyu' projesinde sona yaklaşıldı
KKTC'ye 'Barış suyu' projesinde sona yaklaşıldı

KKTC'ye 'Barış suyu' projesinde sona yaklaşıldı

Ku­zey Kıb­rıs Türk Cum­hu­ri­ye­ti­’ne (KKTC) de­ni­zin al­tın­dan bo­ru­lar­la tat­lı su gö­tür­me­yi he­def­le­yen ve “Ba­rış Su­yu­” ola­rak ta­nım­la­nan pro­je­de so­na çok yak­la­şıl­dı.

A+A-

Pro­je­ye bo­ru üre­ti­mi ya­pan Fı­rat Plas­tik, 80 ki­lo­met­re 150 met­re uzun­lu­ğun­da­ki 160 bo­ru­nun ta­ma­mı­nı bu ay so­nun­da bi­ti­ri­yor.

Dün­ya­nın en bü­yü­ğü

Her bi­ri ke­sin­ti­siz 500 met­re uzun­lu­ğun­da­ki po­li­eti­len bo­ru­lar­la yıl­da 75 mil­yon met­re­küp su ta­şı­na­cak. Mer­sin Ala­köp­rü ba­ra­jın­dan te­min edi­len su, KKTC’­de Gü­zel­ya­lı böl­ge­si­ne ula­şa­cak. Ça­lış­ma­la­rıy­la il­gi­li bil­gi ve­ren Alt­ya­pı Pa­zar­la­ma Mü­dü­rü Dr. Meh­tap Ulu­ce­viz, ta­ah­hüt et­tik­le­ri 1 yıl­lık sü­re­de pro­je­yi ta­mam­la­dık­la­rı­nı ve 30 mil­yon do­lar ya­tı­rım yap­tık­la­rı­nı söy­le­di.

Ulu­ce­viz şöy­le de­vam et­ti: “Şu an­da bu tip bo­ru üre­ti­min­de dün­ya­nın en bü­yük üre­tim ka­pa­si­te­si­ne sa­hi­biz. Bu iş için dün­ya­nın en bü­yük ka­pa­si­te­li ma­ki­ne­si­nin ya­tı­rı­mı­nı yap­tık. Ma­ki­ne­nin Ar-Ge’­si de, ge­liş­ti­ril­me­si de bi­ze ait. Pro­je yüz­de 100 yer­li üre­tim ol­ma­sı ne­de­niy­le de ay­rı bir önem ta­şı­yor.”

Yurtdışı atağında

Mehtap Uluceviz, projenin kendileri için ciddi bir referans olduğuna değinerek, “Suudi Arabistan, Libya ve Tunus gibi ülkelerindeki projelerle ilgileniyoruz. 2014’te 40 milyon dolar yatırım ve 200 milyon dolar ihracat hedefliyoruz” dedi.

 BUGÜN GAZETESİ