1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Konuta yatırım yapacaklar bu tüyolara dikkat etsin
Konuta yatırım yapacaklar bu tüyolara dikkat etsin

Konuta yatırım yapacaklar bu tüyolara dikkat etsin

Ekonomik verilerde iniş ve çıkışlar olabileceğine dikkat çeken Emaar Türkiye Genel Müdürü Ozan Balaban, “Faizler hâlâ yüksek ama konut satışında sıkıntı yok. İdeal kredi vadesi 5 yıl” dedi.

A+A-

Tür­ki­ye­’de gay­ri­men­kul sek­tö­rü­nün sı­kı de­net­len­di­ği­ni be­lir­ten Ema­ar Tür­ki­ye Ge­nel Mü­dü­rü Ozan Ba­la­ban, “Tü­ke­ti­ci ko­nut alır­ken kork­ma­sı­n” de­di. Ba­la­ban, ko­nut alı­mı­nın art­ma­sı için fa­iz­le­rin düş­me­si ge­rek­ti­ği­ne de dik­kat çek­ti. Yük­sek fai­zin Tür­ki­ye­’ye ya­kış­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Ba­la­ban; “Müş­te­ri mağ­du­ri­ye­ti ya­şan­ma­ma­sı için her ke­sim elin­den ge­le­ni ya­pı­yor ve yap­ma­ya da de­vam ede­cek. Fa­iz­le­rin 2014 yı­lı so­nu­na doğ­ru çok olum­suz bir ge­liş­me ol­ma­dı­ğı tak­dir­de 0,60’la­ra ka­dar ge­ri­le­ye­ce­ği­ni ümit edi­yo­ru­m” bil­gi­si­ni ver­di.

Ev ala­nın ce­bin­de pa­ra­sı ol­ma­lı

Ev ala­cak olan ki­şi­le­rin he­sa­bı­nı iyi yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne de dik­kat çe­ken Ba­la­ban, “Ko­nut sa­tın ala­cak ki­şi­le­r alı­na­cak evin be­de­li­nin en az yüz­de 30’u­nu ce­bin­de bu­lun­dur­ma­lı. İde­al ola­nı ise yüz­de 50’si­nin ce­bin­de ol­ma­sı. Evin bel­li bir mik­ta­rı ol­ma­dan sa­tın alı­nan ev­ler ile­ri­ki dö­nem­de ki­şi­ye sıkı­ntı ya­ra­ta­bi­lir. İde­al kre­di va­de­si de şu an için 5 yı­l” bil­gi­si­ni ver­di.

Ya­ban­cı­lar Ad­dres­s’­te­ki ko­nut­la­ra ta­lip

Şir­ket ola­rak dün­ya­nın ne­re­si­ne gi­der­ler­se ora­ya ye­ni ya­tı­rım­cı çek­tik­le­ri­ni ve ya­ban­cı ya­tı­rım­cı­la­rın Tür­ki­ye­’de­ki pro­je­le­ri­ne de yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği­ni be­lir­ten Ba­la­ban şöy­le ko­nuş­tu: “Tür­ki­ye­’de­ki ya­tı­rı­mı­mı­zı ken­di için­de ka­tego­ri­ze et­tik. Özel­lik­le ko­nut bö­lü­mü­nü yer­li ya­tı­rım­cı­ya yö­ne­lik plan­la­dık. Ya­ban­cı­nın bu­ra­da­ki ağır­lı­ğı yüz­de 10’u geç­mi­yor. The Address Hotel’in 180 oda ile hizmet vereceği bloğumuzun üst katında 180 dai­re bu­lu­nu­yor ve bu da­ire­ler da­ya­lı dö­şe­li ola­cak. Ote­le bağ­lı ola­rak hiz­met ve­re­cek ve is­ten­di­ği tak­dir­de ote­le ki­ra­ya ve­ri­le­bi­le­cek. Bu da­ire­ler ya­ban­cı­la­rın il­gi­si­ni çok çe­ki­yor. Kullanmadığı dönemi otel işletmesinde değerlendirme fikri yabancı yatırımcıya cazip geliyor.”

Fiyat doğruysa satış olur

Tür­ki­ye­’de da­ha iyi­yi al­ma eği­li­mi­nin ar­ttı­ğı­na dik­kat çe­ken Ba­la­ban; “Ni­te­lik­li ko­nut­la­ra ih­ti­yaç var. Doğ­ru fi­yat ve doğ­ru lo­kas­yon­da ya­pı­lan pro­je­le­re il­gi her ­za­man ola­cak­tır. Bi­zim pro­je­mi­ze 10 ay­da ge­len ta­lep fi­ya­tın doğ­ru ol­ma­sı du­ru­mun­da sa­tış­ta zor­lan­ma­ya­ca­ğı­nın en gü­zel gös­ter­ge­si­” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Yüzde 60 prim öngörülüyor

Projenin şatışa çıktığı ilk günden bu yana yüzde 25 primlendiğini aktaran Balaban, proje bitiminde öngördükleri primi ise yüzde 60 olarak öngördüklerini aktardı. Projeye ilgi gösteren alıcı kitlesi ise avukat, doktor ve kendi işini yapan kişiler olarak özetlendi. Konut alan kişilerin çoğunluğunu ise şimdiye kadar oturmak amaçlı daire alan kişiler oluşturdu. Şu ana kadar 300 evi satışa çıkardıklarını, paralı rezervasyonlarla sayının 430’lara çıktığını belirten Balaban, 700 dairenin de kısa sürede satışını tamamlamayı amaçladıklarını söyledi.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ