1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Konya'da kan donduran aile cinayeti
Konya'da kan donduran aile cinayeti

Konya'da kan donduran aile cinayeti

‘Çatıdan düştü öldü’ denilen 15 yaşındaki Burçin’i önce babasının odunla dövdüğü ardından dayağa ağabeyin devam ettiği, üvey annenin ise bu vahşeti izlediği belirlendi.

A+A-

Kon­ya­’da ça­tı­dan düş­tü denilerek hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki kız çocuğunun babası ve ağabeyi tarafından odun, sopa ve oklavayla dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.26 Kasım 2013’te Burçin Süsen, bilinci kapalı ola­rak has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.

AĞABEY İTİRAF ETTİ

17 gün yo­ğun ba­kım­da ka­lan kız ço­cu­ğu ver­di­ği ya­şam sa­va­şı­nı kay­bet­ti. Dok­tor­lar genç kı­zın ba­şı­na al­dı­ğı darp so­nu­cu öl­dü­ğü­nü ra­por et­ti. Bu­nun üze­ri­ne ba­ba Yah­ya Sü­sen (38) eşi Ha­ti­ce Sü­sen (29) ve oğ­lu Ve­li Sü­sen (18) gö­zal­tı­na al­dı. Po­lis sor­gu­sun­da hap­se gir­mek­ten kor­kan ağa­bey Ve­li Sü­sen kor­kunç ci­na­ye­ti iti­raf et­ti.

‘YAR ETMEM’ MESAJI

Yah­ya Sü­se­n’­in kı­zı­nın cep te­le­fo­nun­da­ki er­kek ar­ka­da­şın­dan ge­len ‘Se­ni kim­se­ye yar et­me­m’ me­sa­jı­nı fark et­me­si ne­de­niy­le kı­zı­nı odunla döv­dü­ğü, ba­şı­nı be­ton ze­mi­ne vur­du­ğu, kı­zı ba­yı­lın­ca da üze­ri­ne ben­zin dö­küp yak­mak is­te­di­ği an­cak o sı­ra­da çak­mak bu­la­ma­yın­ca vaz­geç­ti­ği öğ­re­nil­di. Ca­ni ba­ba­nın da­yak­tan yo­ru­lun­ca si­ga­ra yak­tı­ğı, bu ara­da Bur­çi­n’­i ağa­be­yin döv­dü­ğü de ka­yıt­la­ra geç­ti. Zan­lı­lar ad­li­ye sevk edil­di.

BUGÜN GAZETESİ