1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Kur artışı ekonomideki düzeni bozdu
Kur artışı ekonomideki düzeni bozdu

Kur artışı ekonomideki düzeni bozdu

Merkez Bankası, bugünkü PPK toplantısında alacağı kararla ateşi yükselen kura ne düzeyde müdahale edeceğini gösterecek. Merkez, enflasyon kaygısıyla faizi artırmak istemezken piyasa faizde artış bekliyor

A+A-

Kur­da ya­şa­nan hız­lı ar­tış eko­no­mi­de den­ge­le­ri boz­ma­ya baş­la­dı. TL’­de­ki de­ğer kay­bı­nın de­vam et­me­si ha­lin­de baş­ta 55 mil­yar do­la­rı bu­lan it­hal ener­ji ol­mak üze­re it­hal ürün­ler­de­ki kur bas­kı­sı­nın pi­ya­sa­ya yan­sı­ya­ca­ğı, bu­nun da eko­no­mi­de zin­cir­le­me fi­yat ar­tış­la­rı­na yol aça­ca­ğı be­lir­ti­li­yor.

Fa­iz si­la­hı çe­ki­lir mi?

Dö­viz ku­run­da­ki ar­tı­şın sey­ri­ni ana­liz et­me­ye ça­lı­şan eko­no­mi­de­ki tüm ak­tör­ler Mer­kez Ban­ka­sı­’nın bu­gün ya­pa­ca­ğı Pa­ra Po­li­ti­ka­sı Ku­ru­lu­’n­dan (PPK) çı­ka­cak ka­ra­rı bek­li­yor. Re­el sek­tör­den ban­ka­cı­la­ra, pi­ya­sa oyun­cu­la­rın­dan yurt­dı­şın­da­ki ya­ban­cı ser­ma­ye­dar­la­ra ka­dar he­men her ke­si­min gö­zü­nü çe­vir­di­ği PPK’n­dan bek­le­nen ka­rar ise ta­ma­men fai­ze odak­lan­dı. Pi­ya­sa, Mer­kez Ban­ka­sı­’nın kur­lar­da­ki ar­tı­şı uzun sü­re­dir yap­tı­ğı gi­bi dö­viz sa­tı­şı yön­te­miy­le mi fren­le­me­ye ça­lı­şa­ca­ğı yok­sa fa­iz si­la­hı­nı mı çe­ke­ce­ği so­ru­su­na ya­nıt arı­yor.

Sıcak para endişesi

Mer­kez Ban­ka­sı­’nın dö­viz sa­ta­rak dö­vi­zi dur­dur­ma­yı ba­şa­ra­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten ban­ka­cı­lar ve re­el sek­tör tem­sil­ci­le­ri, PPK’­dan bu se­fer 1.5 ila 2 pu­an dü­ze­yin­de fa­iz ar­tış ka­ra­rı bek­li­yor. Pi­ya­sa­nın ate­şi­nin an­cak ra­di­kal fa­iz ar­tı­şıy­la nor­ma­le dön­dü­rü­le­bi­le­ce­ği, ak­si hal­de dı­şa­rı­dan sı­cak pa­ra gi­ri­şi­nin dur­ma nok­ta­sı­na ge­le­bi­le­ce­ği ifa­de edi­li­yor. De­ğer­len­dir­me­le­re gö­re, ku­ra et­ki­li mü­da­ha­le edi­le­me­me­si ha­lin­de ku­run da­ha da art­ma­sı, fa­iz­le­rin yük­sel­me­si ve ma­li­ye­tin fi­yat­la­ra yan­sı­ma­sı teh­li­ke­siy­le kar­şı kar­şı­ya ka­lı­na­bi­le­cek.

Başçı ‘faizle olmaz’ demişti

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, geçtiğimiz aralık sonunda yaptığı basın toplantısında faiz artışıyla ilgili sorulara yanıt verirken, “Enflasyonla mücadelede faizi kullanırsanız işler ters dönebiliyor. Belirsizliği artırabiliyor. Faizi kullanan ülkeler kısırdöngüye girebiliyor. Bu sefer faizleri yeniden yeniden artırmanız gerekebiliyor. Faizi artırarak kurda başarı sağlamış ülke örneği dünyada göremezsiniz” demişti. Merkez’in yeni durum karşısında tavrını değiştirip değiştirmeyeceği PPK toplantısıyla belli olacak.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ