1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Kur düşer gaz ucuzlar zam gereksiz
Kur düşer gaz ucuzlar zam gereksiz

Kur düşer gaz ucuzlar zam gereksiz

Enerji Bakanı Yıldız, doğalgaza normal şartlarda yüzde 7 zam yapmaları gerektiği halde zam yapmadıklarını bildirdi. Bu zam piyasaya yansıtılmış olsaydı İstanbul’da doğalgaz 1,16 lira olacaktı.

A+A-

Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner Yıl­dız, her ay gün­de­me ge­len do­ğal­gaz zam­mı ko­nu­sun­da yap­tık­la­rı he­sa­bı an­lat­tı. Do­ğal­ga­zı ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­dan al­dık­la­rı yük­sek fi­yat üze­rin­den ko­nut ve iş­yer­le­ri­ne sat­ma­la­rı ha­lin­de gaz fi­yat­la­rı­na en az yüz­de 7gibi zam ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Yıl­dız, bu zam­mı yap­ma­ma­la­rı­nın ge­rek­çe­si­ni ise şöy­le açık­la­dı:

İki ne­den de ge­çi­ci

*BO­TA­Ş’­ın üze­rin­de şu an­da yüz­de 7 bir zam bas­kı­sı bi­rik­miş du­rum­da. Zam bas­kı­sı iki ne­den­den kay­nak­la­nı­yor; bi­rin­ci­si dün­ya ham pet­rol ve do­ğal­gaz fi­yat­la­rın­da­ki ar­tış, ikin­ci­si de kur­lar­da son dö­nem­de ya­şa­nan yük­se­liş. Her iki du­rum da ge­çi­ci­dir.

*Pet­rol ve do­ğal­gaz bir­bi­ri­ne pa­ra­lel ar­tı­yor ve ar­tış yo­ğun kış şart­la­rın­dan kay­nak­la­nı­yor. Kur­lar­da­ki ar­tı­şın da yi­ne iç ve dış ne­den­le­ri var.

Bu şe­kil­de de­vam et­me­si­ni bek­le­mi­yo­ruz.

BO­TA­Ş’­ı et­ki­le­mez

*Biz hem ulus­la­ra­ra­sı pi­ya­sa­lar­da do­ğal­gaz fi­yat­la­rı­nın ucuz­la­ya­ca­ğı­nı hem ku­run aşa­ğı ge­le­ce­ği­ni dü­şü­nü­yo­ruz.

*Do­la­yı­sıy­la bu­gün­kü ma­li­yet üze­rin­den he­sap ya­pıp yüz­de 7’lik zam­mı hal­kı­mı­za yan­sı­tır­sak ile­ri­de kur dü­şüp ham­mad­de ucuz­la­dı­ğın­da zam­mı ge­ri al­mak ge­re­ke­cek.

*Zam ya­pıp son­ra in­di­rim yap­mak­tan­sa zam­mı bek­let­me­yi ter­cih et­tik. Yüz­de 7’lik zam bas­kı­sı be­lir­li bir dö­nem­le sı­nır­lı ol­du­ğu için BO­TA­Ş’­ın za­ra­rı öy­le bü­yük mik­tar­la­ra ulaş­ma­ya­cak.

76 li­ra­lık ek fa­tu­ra

Ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra gö­re ga­za yüz­de 7’lik zam­mın yan­sı­tıl­ma­sı ha­lin­de ör­ne­ğin İs­tan­bu­l’­da ha­len 1 li­ra 9 ku­ruş olan do­ğal­ga­zın met­re­küp fi­ya­tının 1 li­ra 16 ku­ru­şa yük­sel­me­si ge­re­ke­cek. Bu da ör­ne­ğin bin met­re­küp do­ğal­gaz tü­ke­ten bir ai­le­ye top­lam­da 76 li­ra ek fa­tu­ra an­la­mı­na ge­li­yor.

Fatura 2 milyar lira

Bakan Yıldız, doğalgazı yurtdışından aldıkları fiyatın altında piyasaya verdiklerini, bu nedenle BOTAŞ’ın 2 milyar liralık bir zararı oluştuğunu söyledi. Yurtdışından ithal edilen doğalgazın yerli kay­nak olan kö­mür gi­bi dev­let ta­ra­fın­dan süb­van­se edil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ne inandığını belirten Yıldız şöyle devam etti:

“BOTAŞ’ın örneğin Kerkük-Yumurtalık Petrol Hattı gibi uluslararası anlaşmalardan pay almasını, bu sayede doğalgazda oluşan zararın bütçeye yüklenmeden doğrudan BOTAŞ bütçesinden karşılanacağı bir sistem kuruyoruz.”

Otogazdaki de geçici

Ener­ji Ba­ka­nı Yıl­dız, geç­ti­ği­miz ay­lar­da dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da fi­ya­tı aşı­rı yük­se­len LPG’­de de fi­yat­la­rın nor­mal se­vi­ye­le­re ge­le­ce­ği­ni, fi­ya­tın bu se­vi­ye­le­re çık­ma­sı­nın aşı­rı kış şart­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ay­nı dö­nem­de do­ğal­gaz fi­yat­la­rı da LPG ile bir­lik­te yük­sel­miş an­cak BO­TAŞ zam­mı pi­ya­sa­ya yan­sıt­ma­mış­tı.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESi