1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Meclis'te fişleme tartışması
Meclis'te fişleme tartışması

Meclis'te fişleme tartışması

Oktay Vural, Burhan Kuzu’nun “Başbakan’a 2 bin kişilik liste sunuldu” sözleri üzerine “Fişleme iddialarının doğru olduğu ortaya çıkmıştır” dedi. Vural, 2 bin kişilik fişleme listesinin neye göre hazırlandığını sordu.

A+A-

AK Par­ti­’nin hu­kuk­çu kur­may­la­rın­dan Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Bur­han Ku­zu­’nun geç­ti­ği­miz gün şah­si Twit­ter he­sa­bın­dan 2 bin ki­şi­nin fiş­le­ne­rek Baş­ba­ka­n’­a ra­por ha­lin­de su­nul­du­ğu­nu açık­la­ma­sı tep­ki çek­ti. MHP Grup Baş­kan­ Ve­ki­li Ok­tay Vu­ral, Ku­zu­’nun “Baş­ba­ka­n’­a su­nu­lan ra­por­da 2 bin rüt­be­li em­ni­yet­çi, aka­de­mis­yen, bü­rok­rat, ha­kim, sav­cı, ba­sın men­su­bu, işa­da­mı va­r” ifa­de­le­ri­ni de­ğer­len­dir­di. Vu­ral, “2 bin ki­şi be­lir­len­miş, bu is­tih­ba­rat ra­por­la­rın­da ne ol­du­ğu­nu mil­le­te açık­la­yı­n” de­di.

DEMEK Kİ VARMIŞ

Vu­ral TBMM’­de yap­tı­ğı ba­sın top­lan­tı­sın­da “Bu fiş­le­me id­di­ala­rı or­ta­ya çık­tı­ğın­da Baş­ba­kan ve hü­kü­met üye­le­ri böy­le bir şey ol­ma­dı­ğı­nı, bu­nun kül­li­yen ya­lan ol­du­ğu­nu söy­le­miş­ler­di. Fiş­le­me iti­raf­la­rı, tek tek dö­kül­me­ye baş­la­dı. Mec­lis Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Bur­han Ku­zu, Twit­ter he­sa­bın­dan 2 bin ki­şi­yi fiş­le­dik­le­ri­ni söy­lü­yor. Ku­zu, böy­le bir is­tih­ba­rat ra­po­ru­na na­sıl ulaş­mış­tır? Böy­le bir is­tih­ba­rat ra­po­ru­nun Baş­ba­ka­n’­a su­nul­du­ğu­nu söy­lü­yor. De­mek ki, bir fiş­le­me var­mış. ‘Kur­ban­lık da­na­ya gi­ren­le­ri bi­le fiş­le­di­le­r’ de­miş­tik. Bu id­di­ala­rın doğ­ru ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

LİSTEDE NE VAR?

Vu­ral, söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: “Bu mil­let ger­çe­ği öğ­ren­mek is­ti­yor. Fiş­le­me ya­pıl­dı mı, ya­pıl­ma­dı mı? 2 bin ki­şi­lik lis­te­de ne var, ne­ye gö­re? Eğer dev­le­tin için­de böy­le bir ya­pı­lan­ma bi­za­ti­hi, AKP ira­de­siy­le oluş­tu­rul­muş­sa, bu­nun açı­ğa çı­kar­tıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir. Gel­di­ği­miz nok­ta ar­tık, iti­raf­la­ra ka­dar git­miş­tir.”

‘Dikkatler başka alanamı çekiliyor?’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Burhan Kuzu’nun tweet’lerini Meclis’e taşıdı. Tanrıkulu 2 bin kişilik listenin kimler tarafından hangi dönemde hazırlandığını sordu. Tanrıkulu yazılı soru önergesinde “17 Aralık 2013’te başlatılan Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu’nun ardından Türkiye’de bir devlet içindeki paralel yapı olgusundan bahsedilerek kamuoyunun dikkati başka alanlara mı çekilmek istenmektedir” diye sordu.

Atalay o iddiayı yalanladı

TBMM Ana­ya­sa Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Bur­han Ku­zu, Baş­ba­ka­n’­a 2 bin ki­şi­lik is­tih­ba­rat ra­po­ru su­nul­du­ğu id­di­ala­rıy­la il­gi­li at­tı­ğı twe­et’­le­rin bir ga­ze­te­nin man­şe­tin­de­ki ha­be­rin öze­ti ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ku­zu, “Ben mem­le­ke­tin İçiş­le­ri Ba­ka­nı, Ada­let Ba­ka­nı, is­tih­ba­rat­ta, hü­kü­met­te de­ği­lim. Ne­re­den bi­le­ce­ğim? Sa­de­ce bir ha­be­re dik­kat çek­tim. Bir twe­et bu ka­dar bü­yü­tül­mez ki­” de­di. Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Be­şir Ata­lay, Bur­han Ku­zu­’nun “Baş­ba­ka­n’­a su­nul­du­” de­di­ği 2 bin ki­şi­lik lis­te­yi ya­lan­la­dı. Bir te­le­viz­yon ka­na­lın­da ko­nuy­la il­gi­li so­ru­yu ce­vap­lan­dı­ran Ata­lay, “Böy­le bir şey söz ko­nu­su de­ği­l” de­di.

Des­ti­ci: Fiş­le­me­le­rin iti­ra­fı ni­te­li­ğin­de

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun 2 bin kişilik liste açıklamasına şu sözlerle tepki gösterdi:

BİLMEYE HAKKIMIZ VAR

“Fişlemeler bir insanlık suçudur. Kamuda, bürokrasideki fişlemelerin bir nevi itirafı niteliğinde. Kuzu’nun açıklamasıyla, bunun bütün bir bürokraside hatta iş ve basın dünyasında yapıldığını çok net bir şekilde gösteriyor. Maalesef inanılmaz bir partizanlık, aldı başını gidiyor ve taşeron işçi dediğimiz, kamuya alınan işçilerde bile bir tane bile olsun, dışarıdan bir insan alınmıyor ve tamamen il ilçe örgütlerinin iktidar partisinin listeleri giriyor. Burhan Kuzu’nun itirafında olduğu gibi 2 binin üzerinde vatandaşımız fişlenmişse bu itiraftan sonra bizim bunu bilme hakkımız var.”
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ