1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Merkez Bankası'ndan dolara doğrudan müdahale
Merkez Bankası'ndan dolara doğrudan müdahale

Merkez Bankası'ndan dolara doğrudan müdahale

Merkez Bankası dolardaki yükselişe iki kez doğrudan satış yaparak müdahale etti. Müdahale ile dolar 2,3025’lik tarihi zirvesinden 2,29’un altına indi. Yaklaşık 2.5 milyar dolar satan Merkez, doları 1 kuruş geriletebildi.

A+A-

Mer­kez Ban­ka­sı­’nın iz­le­di­ği pa­ra po­li­ti­ka­sı­nın kur­da­ki ar­tı­şı fren­le­me­de ye­ter­siz ka­la­ca­ğı en­di­şe­le­ri ve si­ya­si kay­gı­lar­la do­lar 2,3025 li­ray­la ye­ni re­kor dü­ze­ye çık­tı. Do­la­rın bu se­vi­ye­yi gör­me­si son­ra­sın­da Mer­kez Ban­ka­sı iki yıl ara­nın ar­dın­dan pi­ya­sa­ya sa­tış yö­nün­de doğ­ru­dan mü­da­ha­le et­ti. Mü­da­ha­le­nin ar­dın­dan do­lar TL kar­şı­sın­da 2,29’un al­tı­na ge­ri­le­di.

Sağ­lık­sız fi­yat olu­şu­mu

Do­lar ile bir­lik­te tır­ma­nı­şa ge­çen eu­ro da 3,1480 li­ra­yı gö­re­rek re­kor se­vi­ye­ye ulaş­tı. Ban­ka ak­şam üze­ri ku­ra ikin­ci kez mü­da­ha­le et­ti. Ban­ka­cı­lar, pi­ya­sa­ya doğ­ru­dan sa­tı­lan dö­viz tu­ta­rı­nın 2.5 mil­yar do­la­ra ulaş­mış ola­bi­le­ce­ği­ni be­lirt­ti. Ban­ka mü­da­ha­le­le­rin tu­ta­rı­nı 15 gün son­ra açık­lı­yor. Do­lar gün so­nun­da 2.2880, eu­ro ise 3.1410 liradan ka­pan­dı. Bor­sa gü­nü yüz­de 2.88 ka­yıp­la 65 bin 429 puandan tamamladı. Mer­kez Ban­ka­sı­, “Dö­viz kur­la­rın­da gö­rü­len sağ­lık­sız fi­yat olu­şum­la­rı ne­de­niy­le pi­ya­sa­ya sa­tım yö­nün­de doğ­ru­dan mü­da­ha­le edil­mek­te­di­r” dedi. Mer­kez en son 2011’in son iş­lem gü­nü ve 2012’nin ilk gün­le­rin­de ku­ra doğ­ru­dan mü­da­ha­le et­miş top­lam dört iş gü­nün­de doğ­ru­dan yak­la­şık 3 mil­yar do­lar­lık sa­tış ger­çek­leş­tir­miş­ti.

Kri­tik se­vi­ye 2,30

Doğ­ru­dan mü­da­ha­le ile do­la­rın 2.30 li­ranın üstünde kalmasına izin ve­ril­me­di. Mer­ke­z’­in kur­da ra­hat­sız ol­du­ğu se­vi­ye­nin 2.30 ol­du­ğu­nu be­lir­ten pi­ya­sa uz­man­la­rı, bu se­vi­ye­nin aşıl­ma­sı ha­lin­de tek­rar mü­da­ha­le ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ti­yor. Glo­bal Men­kul De­ğer­ler Stra­te­ji Mü­dü­rü Gök­han Us­ku­ay, sığ pi­ya­sa­lar­da doğ­ru­dan mü­da­ha­le­le­rin et­ki­li ola­ca­ğı­nı dü­şün­me­di­ği­ni ifa­de et­ti. Us­ku­ay, ek pa­ra­sal sı­kı­laş­tır­ma (EPS) ile des­tek­len­me­si ha­lin­de ba­şa­rı­lı ola­ca­ğı­nı kay­det­ti.

Trendi değiştirmez

Stan­dard Bank Ge­liş­en Pi­ya­sa­lar Araş­tır­ma Bö­lü­mü Mü­dü­rü Ti­mothy Ash, TCMB’­nin mev­cut po­li­ti­ka­la­rı­nın tam an­la­mıy­la iş­le­me­di­ği­ni be­lir­te­rek, “TCMB da­ha bi­li­nen ve de­nen­miş olan me­tot­la­ra ge­ri dö­nü­yor. TCMB dü­zen­li dö­viz sa­tım iha­le­ler­den kur 2.30’lu se­vi­ye­le­re doğ­ru git­tik­çe doğ­ru­dan mü­da­ha­le yön­te­mi­ne dö­nü­yor. Bu kur­da­ki de­ğer kay­bı­nın hı­zı­nı ya­vaş­la­ta­bi­lir an­cak tren­di de­ğiş­ti­remez” dedi.

Müdahale için 37 milyar dolar kaldı

Mer­kez Ban­ka­sı ve­ri­le­ri­ne gö­re, 10 Oca­k’­ta 109.71 mil­yar do­lar olan brüt dö­viz re­zer­vi 17 Ocak iti­ba­rıy­la 106.88 mil­yar do­la­ra ge­ri­le­di. Al­tın re­zerv­le­ri 17 Ocak iti­ba­rıy­la 19.27 mil­yar do­lar olur­ken, TCMB’­nin top­lam re­zer­vi 126.15 mil­yar do­lar ola­rak ger­çek­leş­ti. Mer­ke­z’­in mü­da­ha­le­ler­de kul­la­na­bil­di­ği net dö­viz po­zis­yo­nu ise ban­ka­cı­la­rın he­sap­la­ma­la­rı­na gö­re 37 mil­yar do­lar se­vi­ye­sin­de bu­lu­nu­yor. Ban­ka­cı­lar bu tu­ta­rın şim­di­lik ye­ter­li ol­mak­la bir­lik­te dü­şük fa­iz po­li­ti­ka­sı ve dö­viz mü­da­ha­le­le­ri­nin sür­me­si du­ru­mun­da sür­dü­rü­le­mez ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor­lar.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ