1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Milli tren 2018'de raylara çıkıyor
Milli tren 2018'de raylara çıkıyor

Milli tren 2018'de raylara çıkıyor

Türkiye’nin Milli Tren projesini tanıtan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, “İnşallah 5 yıl içinde tamamen kendi aklımız, fikrimiz, ürünümüz olan hızlı trenimizi de raylara koymuş olacağız” dedi.

A+A-

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, dün Ankara’da “Milli Tren” projesini tanıttı.

1 trilyon dolarlık pazar

Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede 1 trilyon dolarlık pazar olduğunu belirten Yıldırım, Türkiye’nin burada sadece tüketici olarak yer almaması gerektiğini, bu nedenle adım adım yerli demiryolu sanayini oluşturduklarını söyledi. Başta OSB’ler olmak üzere birçok kesimi işin içine kattıklarını ve bir ekosistem yarattıklarını belirten Yıldırım, bunun sonucunda da 400’ü aşkın paydaşları bulunduğunu söyledi. Milli Tren projesinin 11 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

Her tür destek var

“Projenin arkasında bugün sanayi biri­ki­mi, üni­ver­si­te des­te­ği, pro­je ve Ar-Ge des­te­ği var. Ta­bi­ri ca­iz­se işin sır­rı­na maz­har ol­muş du­rum­da­yız. Et­kin ola­rak 1 yıl­dır bu­nun pro­je­le­ri çi­zi­li­yor. Tür­ki­ye­’nin önü­müz­de­ki 10 yıl­da ya­pı­la­cak de­mir­yol­la­rı hat­la­rı­nı dik­ka­te alır­sak ih­ti­ya­cı olan hız­lı tren se­ti mik­ta­rı 100’dür. Bu, 3 mil­yar do­lar­lık bir büt­çe de­mek. Bu pro­jey­le bir­lik­te en azın­dan bu­nun yüz­de 60-70’i­nin içe­ri­de kal­ma­sı­nı sağlayacağız.”

Test ve standart İTÜ'de yapılıyor

Proje ortağı İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Mehmet Karaca da, böyle bir projede partner olarak yer almaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Projenin testlerinde, tüm standartlarının geliştirilmesinde kendi akademik kadrolarının çalıştığını anlatan Karaca, ilk ulusal bazlı sinyal projesinde de yine TCDD ile birlikte çalıştıklarını kaydetti.

Kamu üniversite özel sektör el ele

TCDD Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man Ka­ra­man, ken­di­le­ri ve İTÜ or­tak­lı­ğın­da, ana so­rum­lu ola­rak TCDD’­nin be­lir­len­di­ği pro­jey­le il­gi­li şun­la­rı söy­le­di: “Mil­li Yük­sek Hız­lı Tren Pro­je­si yü­rü­tü­cü­sü TÜ­LOM­SAŞ, Mil­li Elek­trik­li ve Di­zel Tren Se­ti Pro­je­si yü­rü­tü­cü­sü TÜ­VA­SAŞ, Mil­li Yük Va­go­nu Pro­je­si yü­rü­tü­cü­sü TÜ­DEM­SAŞ ol­du. Pay­daş­lar ise TÜ­Bİ­TAK, ASEL­SAN, DA­TEM, An­ka­ra­’da­ki Ana­do­lu Ray­lı Ula­şım Sis­tem­le­ri Kü­me­len­me­si (ARUS), Es­ki­şe­hir Ray­lı Sis­tem­ler Kü­me­len­me­si (RSK) ol­du. ARUS ve RSK bün­ye­sin­de 153 özel sek­tör şir­ke­ti var.

BUGÜN GAZETESİ