1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Milliler birbirlerini uyarmış
Milliler birbirlerini uyarmış

Milliler birbirlerini uyarmış

Milliler, maç sırasında sahada birbirini uyardı.

A+A-

Dün­ya Ku­pa­sı Ele­me­le­ri’nde Hol­lan­da ile kar­şı­la­şa­cak olan A Mil­li Fut­bol Ta­kı­mı­mız’da en bü­yük kor­ku­lar­dan bi­ri­si de tam 7 oyun­cu­mu­zun sa­rı kart sı­nı­rın­da ol­ma­sıy­dı.

Bu­rak Yıl­maz, Ömer Top­rak, Ha­san Ali Kal­dı­rım, Ca­ner Er­kin, Se­mih Ka­ya, Vol­kan De­mi­rel ve Ar­da Tu­ran’dan sa­de­ce Ca­ner kart gö­re­rek Hol­lan­da ma­çın­da ce­za­lı du­ru­ma düş­tü.

Oyun­cu­la­rı­mı­zın Es­ton­ya kar­şı­laş­ma­sın­da he­men her po­zis­yon­da bir­bir­le­ri­ni, “Sa­kin ol, kart gör­me” di­ye uyar­ma­sı dik­kat­ler­den kaç­ma­dı. Bun­da­ki en bü­yük et­ke­nin ise oyun­cu­la­rın bu ko­nu­da­ki dik­ka­ti­ni çe­ken tek­nik di­rek­tör Fa­tih Te­rim ol­du­ğu ifa­de edil­di.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ