1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Nabi Avcı dershane temsilcileriyle bir araya geldi
Nabi Avcı dershane temsilcileriyle bir araya geldi

Nabi Avcı dershane temsilcileriyle bir araya geldi

Milli Eğitim Bakanı Avcı, dershane temsilcileriyle tekrar bir araya geldi.

A+A-

Taslak çalışmasının sektör temsilcileri ve MEB ile birlikte yürütüleceğini açıklayan ÖZDEBİR Başkanı Köprülü, dershanelere verilecek arsa, öğrenci gibi teşviklerin belli olmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı dershane temsilcileri ile dün tekrar bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleşen toplantıya Özel Ders-haneler Birliği (ÖZDEBİR) Başkanı Faruk Köprülü, Güven Dershane Sahipleri Derneği (GÜVEN-DER) Başkan Yardımcısı Eyüp Kılcı, Özel Öğretim Kurumları Derneği (ÖZDER) Başkanı Ahmet Akça, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkan Yardımcısı İbrahim Taşel katıldı.

SÜREÇTE BİRLİKTEYİZ

Geçen haftaki görüşmelere oranla birkaç adım daha ötede bir araya geldiklerini vurgulayan Bakan Avcı, görüşmelerin hızlanarak verimli bir şekilde süreceğini ifade etti. Sektör temsilcilerine öneri ve eleştirileri için teşekkür eden Avcı, önerilerin kendileri için çok yararlı olduğunu belirtti. Avcı, dershanelerin bakanlık bünyesine alınmasını sağlayacak tasarının ocakta Meclis’e geleceğini vurguladı.

Tasarının ne zaman hayata geçeceği ve içeriğinin ne olacağı ile ilgili konuların tekrardan sektör temsilcileriyle görüşüleceğinin altını çizen Avcı, “Hiç kimsenin mağdur olmasına yol açmayacak, çocuklarımız için en uygun yapıyı oluşturmaya çalışacağız. Dönüşüme hazırlık sürecini de birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Eğitimcilerin tepkilerini kendilerine yakışır bir şekilde kamuoyu ile paylaştıklarını aktaran ÖZDEBİR Başkanı Köprülü de, 3 bin 600 dershanenin ve bu kurumalarda 100 bin çalışanın olduğunu hatırlattı. Meclis’e gelecek tasarının kendileri ile paylaşılarak yapılacağını ifade eden Köprülü, ocakta dershanelerin kayıt yapacağını söyledi. Dershane sektörünün tüm paydaşlarının mağdur edilmeden bir çalışma yapılacağını vurgulayan Köprülü “Bu toplantıda henüz tasarıyla ilgili, içerikle ilgili bir şey paylaşmış değiliz’’ dedi.

Dershanelerin alacağı teşviklerle ilgili basına çok değişik teklifler yer aldığını belirten Köprülü, “Dershanelere verilecek arsa, öğrenci gibi teşvikler aralıkta yapılacak çalışmalar sonrası belli olacak. Şu anda bize bildirilen hiçbir şey yok” dedi.

‘Altyapı çalışması yeniden yapılacak’

Bakan Avcı, ders­ha­ne­le­re ve­ri­le­cek teş­vik­le­rin ara­lık ayın­da bü­tün ders­ha­ne­ yetkilileriyle tek­rar­dan ele alı­na­ca­ğı­nı söy­le­di. Teş­vik­ler­le il­gi­li de sek­tör tem­sil­ci­le­ri ile degö­rü­şü­le­ce­ği­ni ak­ta­ran Av­cı şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı:

“Bu ders­ha­ne­le­rin fi­zi­ki ve be­şe­ri alt­ya­pı­la­rı ne­dir? Dö­nü­şüm ka­bi­li­yet­le­ri ne­dir? Han­gi tür eği­tim ku­ru­mu­na dö­nü­şe­bi­lir­ler. Bun­la­rın ge­nel de­ğer­len­dir­me­si ya­pıl­dık­tan son­ra se­çe­nek­ler ha­zır­la­na­cak.” Av­cı, 2015-2016 eği­tim öğ­re­tim yı­lı iti­ba­riy­le eği­tim sek­tö­rü­nün ye­ni bir düz­le­me ta­şın­mış ola­ca­ğı­nı be­lirt­ti.
BUGÜN GAZETESİ