1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Nejat İşler yoğun bakımda
Nejat İşler yoğun bakımda

Nejat İşler yoğun bakımda

Nejat İşler’in Bodrum’da yoğun bakıma alınması sanatçı dostlarını üzdü. Solunum cihazına bağlanan sanatçının İstanbul’a nakledilmesi gündemde...

A+A-

Yaz so­nun­da rol al­dı­ğı di­zi­den ay­rı­lıp Bod­ru­m’­a yer­le­şen Ne­jat İş­ler, ön­ce­ki ak­şam ra­hat­sız­la­na­rak Bod­rum Acı­ba­dem Has­ta­ne­si­’ne kal­dı­rıl­dı. Acil ser­vis­te ya­pı­lan mu­aye­ne ve tet­kik­ler so­nu­cun­da karaciğeri iflas eden oyuncu yo­ğun ba­kım ser­vi­si­ne alın­dı. Ha­be­ri ilk du­yan­lar­dan bi­ri de İş­le­r’­in es­ki rol ar­ka­da­şı Be­ren Sa­at’­ti. Ra­hat­sız­lı­ğı ne­de­niy­le ay­rıl­dı­ğı İn­ti­kam di­zi­sin­de bir­lik­te rol al­dı­ğı Sa­at, ak­şam sa­at­le­rin­de al­dı­ğı ha­ber üze­ri­ne şo­ke ol­du. Ya­nın­da bu­lu­nan ar­ka­daş­la­rı­na “Çok üzül­düm, uma­rım bir an ön­ce aya­ğı kal­kar. Du­ala­rım onun­la­” di­yen Be­ren Sa­at, hastaneyi ara­ya­rak bil­gi al­dı.

UYUTULUYOR

Te­da­vi­si­ne uyu­tu­la­rak de­vam edi­len 42 ya­şın­da­ki Ne­jat İş­le­r’­de şid­det­li ak­ci­ğer en­fek­si­yo­nu­na bağ­lı so­lu­num yet­mez­li­ği ve en­fek­si­yo­nun iler­le­miş ol­ma­sı­ nedeniyle sep­tik şok sap­tan­dı­ğı be­lir­til­di. Sep­tik şokun çok­lu or­gan yet­mez­li­ği ile bir­lik­te yük­sek ha­ya­ti ris­k oluşturduğunu be­lir­ten dok­tor­lar “Ak­ci­ğer­le­r, böb­rek­ler, kalp ve kan hüc­re­le­ri­nin ve ka­ra­ci­ğe­rin de bu du­rum­dan et­ki­len­di­ği tes­pit edil­miş­tir. So­lu­num ci­ha­zı­na bağ­lı ol­du­ğu için uyu­tu­lan has­ta­mı­zın te­da­vi­si ha­len yo­ğun ba­kım üni­te­sin­de de­vam et­mek­te­dir” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. İş­le­r’­in İs­tan­bu­l’­da­ki bir has­ta­ne­ye nak­le­dil­eceği de konuşulanlar arasında.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Ne­jat İş­le­r’­in ya­kın ar­ka­da­şı Fik­ret Kuş­kan, Meltem Cumbul, Güven Kıraç, Ceyda Düvenci, Şevval Sam, Ay­şe Öz­yıl­ma­zel, Der­ya Şen­soy, Aş­kın Şe­nol ve Dost El­ver ha­be­ri alır al­maz ilk uçak­la Bod­ru­m‘­a git­ti. İş­le­r’­in du­ru­mu hak­kın­da dok­tor­lar­dan bil­gi alan Kuş­kan, “Du­ru­mu­nun ne ol­du­ğu­nu tam ola­rak bil­mi­yo­ru­z” de­di. İş­le­r’­in di­ğer rol ar­ka­da­şı Za­fer Al­göz de ola­yın üzün­tü­sü­nü ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di. Al­göz söz­le­ri­ne şöy­le de­vam et­ti: “Du­a et­mek­ten baş­ka ya­pa­cak bir şey yok. Me­rak­la bek­li­yo­ruz. Bü­tün set çok üzül­dük. Çok sev­di­ği­miz bir ar­ka­da­şı­mız, kar­de­şi­miz­di. İç or­gan­lar tah­rip ol­du­ğu için vü­cut ilaç te­da­vi­si­ne ce­vap ver­mi­yor. Uma­rım en kı­sa za­man­da ara­mı­za dö­ne­r.”

NEDEN BU VAZGEÇİŞ?

Ünlü oyuncu için birçok sanatçı dostu Twitter’dan geçmiş olsun mesajı yayınladı.

İB­RA­HİM TAT­LI­SES: Ne­jat İş­ler kar­de­şi­me Al­la­h’­tan şi­fa di­le­rim. Du­ala­rı­mız se­nin­le.

CEM YILMAZ: Nejat kardeşime acil şifalar ve iyilikler diliyorum. İyi adamdır. Gönlünce iyiye layıktır.

BEL­ÇİM BİL­GİN: Ne olur bu bir ka­bus ol­sun, ne olur uyan­sın.

BEH­ZAT UY­GUR: Ne­jat İş­ler gü­zel kalp­li, ken­di­si gi­bi olan adam. Sa­kın...

NİL­GÜN BEL­GÜN: Ne­den bu vaz­ge­çiş?

İL­KER İNA­NOĞ­LU: Çok geç­miş ol­sun en kı­sa za­man­da in­şal­lah sağ­lı­ğı­na ka­vu­şur­sun du­ala­rı­mız se­nin­le.

ESER YE­NEN­LER: Gen­ce­cik, iyi yü­rek­li as­lan gi­bi bir adam.  KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ