1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Olağanüstü yetkiler büyük tepki çekti
Olağanüstü yetkiler büyük tepki çekti

Olağanüstü yetkiler büyük tepki çekti

Fişleme ve illegal dinlemelerin yanı sıra internet kullanımına ilişkin vatandaşların bütün bilgilerini kaydetmeyi öngören tasarı endişelere sebep oldu. Başına MİT’ten atama yapılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na tanınan olağanüstü yetkiler büyük

A+A-

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba tasarıda internet kullanımına ilişkin düzenleme sansür itirazlarını beraberinde getirdi. Tasarı yasalaşırsa sakıncalı görülen herhangi bir site Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın (TİB) talimatıyla mahkeme kararı olmadan kapatılabilecek. Kapatma için mahkeme kararı gerekmeyecek ama sitenin açılması için site sahibinin mahkemeye başvurması gerekecek.

Kullanıcıların internet kullanımına ilişkin tüm veriler kaydedilecek. Bu adımın yanı sıra TİB’in başına Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) Cemaleddin Çelik’in getirilmesi de fişleme kaygılarını güçlendirdi. Siyasetçiler, uzmanlar ve hukukçular, özel hayatın gizliliğini hedef alan, illegal dinlemelere imkan tanıyan adımlara tepki gösterdi. İşte o görüşler:

ÇADIR DEVLETİNE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

MHP Milletvekili Prof. Dr. Özcan Yeniçeri: Fişleme furyasının yürütüldüğü görülüyor. Devlet giderek aşiretleşiyor. Türkiye çadır devletine dönüştürülüyor. Kim ne yapıyor, denetim altına almak için yönetimine alan açılıyor. Hükümet karşısındaki insanları Haşhaşileştirip, şeytanlaştırıp operasyon yapıyor. Irak’ta da nükleer silahlar var denilip işgal edilmişti. Aynısını şimdi hükümet yapıyor. PKK ile ilişkileri iyi yönetmek için, diğer insanları denetim altında tutulması amacıyla yapılıyor. Yasaları çiğneyerek PKK ile anlaşma yapıyor. PKK ile beraber Cemaat’e operasyon yapıyor.

İstihbarat haberleşmenin başında olmamalı

İnternet Yayıncısı Nevzat Basım: İnterneti kapatma işlemi yargı faaliyetinin dışına çıkarılıyor. İyi niyetli sayılabilecek bir düzenleme değil. Yargı süreçleri dışında olduğu için müdahale etmek zor. MİT’in insanların haberleşmelerini sağlayan bir kurumun başında olması anlaşılamaz. İstihbarat teşkilatının insanların haberleşmelerini sağlayan bir kurumun başında işi olduğunu zannetmiyorum. Ekmek su gibi özgürce tüketilmesi gereken bir ihtiyacın başında MİT mensubunun olması başlı başına bir sorun. Hiçbir toplum kendisini bu kadar denetleyen bir yapının içinde olmak istemez.

Hukuk devleti işlemiyor

Emek­li Hakim Albay Ümit Kardaş: Ka­set­ler, din­le­me­ler var. İs­tih­ba­rat ör­güt­le­ri yet­ki­li yet­ki­siz hu­kuk dı­şı­na çı­ka­rak birta­kım şey­le­ri tes­pit edip ser­vis et­me­si hiç hoş bir man­za­ra de­ğil. Bu ar­tık hu­ku­kun ve ka­nun­la­rın dış­lan­dı­ğı bir sa­vaş ha­li. Bu­nun bu nok­ta­ya gel­me­sin­de baş so­rum­lu hü­kü­met. Yar­gı ta­ma­men pa­ra­li­ze ol­muş du­rum­da. Po­li­sin de önü­nü kes­miş. Sav­cı da bir şey ya­pa­mı­yor. Şu an­da Tür­ki­ye­’de hu­kuk dev­le­ti iş­le­mi­yor.

İstihbarat devleti oluyoruz

CHP Mil­let­ve­ki­li Le­vent Gök: Tür­ki­ye ma­ale­sef git­tik­çe de­mok­ra­si­den uzak­la­şan an­tide­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­la­rın öne çık­tı­ğı bir po­lis dev­le­ti ol­ma yo­lun­da hız­la iler­li­yor. Ar­tık kim­se­nin özel ha­ya­tı­nın giz­li­li­ği ve gü­ven­li­ği te­mi­na­tı kal­ma­mış­tır. Her­kes her alan­da fiş­len­mek­te­dir. Tür­ki­ye ma­ale­sef de­mok­ra­si açı­sın­dan kü­me düş­müş­tür. Türkiye bir is­tih­ba­rat dev­le­ti ol­ma yo­lun­da adım­lar at­mak­ta­dır.

Toplum olarak korku içindeyiz

CHP Mil­let­ve­ki­li Bü­lent Ku­şoğ­lu: Sa­nal dün­ya­da yal­nız de­ği­liz. Top­lum ola­rak kor­ku için­de­yiz. Her­kes hu­zur­suz. Bir­çok psi­ko­lo­jik has­ta­lık­lar bu yüz­den çı­kı­yor. Eri­şim Sağ­la­yı­cı­la­rı Bir­liği si­vil top­lum ku­ru­lu­şu de­ğil. Bu ne­den­le söz ko­nu­su bir­lik ta­ra­fın­dan alı­na­cak ka­rar­lar san­sür ni­te­li­ği ta­şı­ya­bi­lir.

TÜR­Kİ­YE OLİ­GAR­ŞİK YA­PI­YA DOĞ­RU Gİ­Dİ­YOR

DSP Ge­nel Baş­ka­nı Ma­sum Tür­ker: Gün­de­me ge­len bil­gi pay­la­şı­m­la­rı Ana­ya­sa­’ya ay­kı­rı­. Tür­ki­ye oli­gar­şik bir ya­pı­ya doğ­ru gi­di­yor. Tür­ki­ye tek adam yö­ne­ti­mi­ne gö­tü­rü­lü­yor. İran Mu­ha­be­ra­tı­’n­dan zi­ya­de Al­man Na­zi yö­ne­ti­mi uy­gu­lan­mak is­te­ni­yor. İn­ter­ne­tin kon­trol al­tı­na alın­ma­sı için Tİ­B’­den da­ha hız­lı iş­le­yen yar­gı mü­es­se­se­si­nin oluş­tu­rul­ma­sı ge­re­kir.

AMAÇ YARGIYA BY-PASS

Avukat Erdal Doğan: Amaç siyasilerin yargılamayı by-pass etmek istemesidir. Dinlemelerle ilgili hukuksal caydırıcı önlemler alınması gerekirken tam tersi yaşanıyor. Manipülasyonlar, karartmalar, dinlemeler bunların hepsi bir kontrgerilla yöntemleridir. Sorunun giderilmesi noktasında sadece siyasilere değil yargı makamlarına da büyük iş düşüyor. Her şeyden önce hukuka aykırı dinlemelerin ortaya konması ve gerekli soruşturmanın başlatılması lazım. Bu süreçte Emniyet, Jandarma, Genelkurmay ve MİT’in şeffaflaşması ve denetime tabi tutulmasında fayda var.

TEKNİK TAKİPLE DİJİTAL FİŞLEME

Teknoloji yazarı Deniz Ergürel: Bu yasa internetteki fikir ve ifade özgürlüğünü kısıtlayacak maddeler içeriyor. Yepyeni tekniklerle içerik yenileniyor. Nefret suçu tanımı artık bir web sitesinin engellenmesine sebep olacak. Ucu açık bir kavram. Devletin istihbarat kurumlarının kontrol etmekte kullandığı bir alan internet. Kontrol etmeye çalışma yöntemi yanlış. TİB Başkanı emriyle kapatılması mümkün oluyor. Kapatması kolay yeniden açması çok uzun bir süreç haline getiriliyor.

YANLIŞ ELLERE GEÇERSE?

MİT kontrolünde yapılması kabul edilebilir bir şey değil. Gizli servis tarafından yönetilmesi ve idaresinin onlara verilmesi tehlikeli bir durum. İnternetin denetimi sivil kuruluşlara verilebilirdi. Takip edilip, kayıt altına alınıp profiller oluşturulacak. Dijital bir fişleme oluyor. Hangi siteye girdiğimiz, sosyal medyada ne yazdığımız kayıt altına alınacak. Bu bilgilerin yanlış ellere geçmeyeceğine nasıl emin olabileceğiz? Sansür varsa teknik olarak aşılır ancak, veri güvenliği daha ciddi bir tehlike.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ