1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. PKK dershanelere neden saldırıyor?
PKK dershanelere neden saldırıyor?

PKK dershanelere neden saldırıyor?

Etüt merkezleri ve dershaneleri kapatma girişimi sürerken BDP lideri Demirtaş’ın partililere “Boşluğu siz doldurun” diye seslenmesi PKK’nın eğitim merkezlerine yaptığı saldırıları bir kez daha gündeme taşıdı.

A+A-

Dershane, etüt merkezi ve okuma salonlarının kapatılmasını içeren taslağa tepkiler devam ederken bu eğitim merkezleri sürekli terör örgütü PKK’nın hedefleri arasında yer aldı. Örgütün Kandil’deki en üst düzey isimleri dershaneleri birçok kez hedef gösterdi. PKK’nın silahlı kanat sorumlusu Fehman Hüseyin, “Gülen dershanelerinde Kürt çocuklarını devşiriyorlar”diyerek açıkça eğitim yuvalarını saldırı emri verdi.

ÖĞRENCİLER YARALANDI

Ardından, örgütün gençlik yapılanması Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDGH) sayısız kez eğitim kurumlarına molotofkokteyli ve bombalarla saldırdı. Kürt çocukları eğitim yuvalarındayken, PKK militanları binaları yakmak istedi. Çok sayıda öğrenci yaralandı ve yanmaktan kurtulan eğitim kurumlarında maddi hasar meydana geldi.

KANDİL'E AÇIKLAMA YAPTI

KCK yöneticilerinin açıklamaları ve örgütün eylemleri, PKK’nın Güneydoğu’da eğitim kurumlarını hedef tahtasına oturttuğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kandil’den yapılan açıklamalarla yönlendirilen kitle, terör örgütü PKK’nın yayın organları olan ANF, Özgür Gündem, MED TV (şimdiki adıyla Sterk TV) gibi medya kuruluşları vasıtasıyla da kanalize edilmeye çalışıldı. Örgüt yayınlarında dershane ve bu eğitim kurumlarında çalışan isimler birçok kez afişe edilerek hedef gösterildi. ‘KCK davalarının arkasında cemaat var’ şeklinde kara propagandalar aracılığıyla da bölge halkının bu eğitim merkezlerinden uzak durması amaçlanırken bu yolla örgüt elemanlarına da ‘saldırı’ talimatları gönderildi.

SALDIRILAR BAŞLADI

Ardından bu merkezler saldırılara maruz kaldı. Olası kundaklama girişimlerine karşı dershane, etüt merkezi ve okuma salonları önünde polis otolarının bekletilmesi de kara propaganda malzemesi haline getirildi. Bu eğitim merkezine giden öğrenciler, şehirdeki milisler aracılığıyla ‘ajan‘ olarak lanse edildi. Bu sayede çocukların eğitim yuvalarından uzaklaşmaları hedeflendi. Öte yandan dershane öğretmenleri de şiddet sarmalından paylarına düşeni aldı. Ücretsiz ders veren öğretmenler de dahil eğitimciler örgüt mensuplarınca tehdit edildi, evleri kundaklandı ve arabaları yakıldı.

Çocuklara okuyun diyordu

PKK, cemaate yakın olduğu iddiasıyla bir imam için internet siteleri üzerinden ‘infaz’ emri verdi. Hakkari’de 23 Ağustos 2010’da sabah ezanını okumak üzere camiye giderken öldürülen imam Aziz Tan’ın iddianamesinde yer alan bilgiler örgütün asıl hedefinin ‘eğitim’ olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

İddianamede sanıklardan Murat Ertunç terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanmasında aktif olarak yer aldığını itiraf etti. Ertunç, terör örgütünün İmam Tan ve 4 arkadaşı hakkında infaz kararı almasının nedenini şöyle anlattı: “Eylemi gerçekleştiren Dilşad kod adlı örgüt mensubuna ‘İmamdan ne istediniz’ diye sorduğumda, imamın Hakkari’de yaşayan gençleri sokak eylemlerinden uzaklaştırdığı, camiye gelen gençlere taş atmamaları, okumaları gerektiği, örgütten uzak durmaları gibi öğütler verdiği için bu eylemi yaptıklarını söyledi.”

Oslo’dan sonra dershane saldırıları başladı

Ta­raf ya­za­rı Em­re Us­lu da ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sıy­la il­gi­li ver­di­ği bir rö­por­taj­da çar­pı­cı ifa­de­ler kul­lan­dı. Us­lu şöy­le ko­nuş­tu: Ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı ka­ra­rı Os­lo­’da mı ve­ril­di? Çün­kü Os­lo­’dan son­ra PKK sal­dı­rı­ya geç­ti. Er­do­ğan, Di­yar­ba­kı­r‘­dan me­sa­jı da ver­di za­ten: PKK’­ya af ge­le­cek. KCK sa­nık­la­rı ser­best bı­ra­kı­la­cak ve ce­ma­at tav­si­ye edi­le­cek di­ye 2012’de yaz­mış­tım. 25 Şu­bat 2012 ta­rih­li ya­zı­mın baş­lı­ğı bu. Bu bir pro­jey­di. Bir yol ha­ri­ta­sı var. Bu ta­lep­ler özerk­li­ğe ka­dar gi­de­cek. Önü­müz­de­ki 5 se­ne­ye ya­yıl­mış bir sü­reç içe­ri­sin­de Gü­ney­do­ğu­’da özerk böl­ge ku­ru­la­cak. Bu özerk böl­ge PKK’­nın de­ne­ti­min­de ola­cak.”

ÖCALAN'IN MESAJI

Ab­dul­lah Öca­lan, BDP’­nin ön­ce­ki gün Di­yar­ba­kı­r’­da ya­pı­lan Genç­lik Kon­gre­si­’ne gön­der­di­ği me­saj­da şöy­le de­miş­ti: “Te­mel ko­lon­la­rı­mız­dan bi­ri genç­lik di­ğe­ri de eği­tim ol­muş­tur. Eği­tim, bi­zim için hep vaz­ge­çil­mez bir va­ro­luş so­ru­nu ola­gel­di. Bi­rey­ler dev­let, okul, aka­de­mi vb. ku­rum­la­rın hep­sin­de sö­mü­rü ve sı­nıf­lı top­lum ege­men­li­ği­nin de­va­mı doğ­rul­tu­sun­da gö­nül­lü bi­rer nes­ne­ye dö­nüş­tü­rür­ler. Bu fa­ali­ye­tin bü­tün özü bi­rey­sel­leş­me­yi yok et­mek ve ina­nan mü­rit­ler ya­rat­mak için­dir.”

BOŞLUKLARI DOLDURALIM

Ay­nı kon­gre­de ko­nu­şan BDP Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş ise “Baş­kan apo eği­ti­min al­tı­nı de­fa­lar­ca çiz­miş­tir. Biz boş­luk ya­ra­tır­sak baş­ka­la­rı doğ­du­rur. Ce­ma­at ya­pı­la­rı­nın han­gi boş­luk­lar­dan ya­rar­lan­dı­ğı­nı tes­pit edin. Bu boş­luk­la­rı biz­ler dol­du­ra­maz­sak top­lu­mu tes­lim al­ma sü­re­cek­tir. 15 yıl­dır çu­kur­sa ça­ba gös­te­ren apo­dan her şe­yi çöz­me­si­ni bek­le­me­ye­ce­ğiz. Biz ken­di­miz in­şa ede­ce­ğiz. Çö­züm­le­ri­mi­zi ken­di el­le­ri­miz­le var ede­ce­ği­z” açık­la­ma­sın­da bu­lun­muş­tu.

BUGÜN