1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Protestolu senetler 7 milyara dayandı
Protestolu senetler 7 milyara dayandı

Protestolu senetler 7 milyara dayandı

2013’ün ilk 11 ayında protesto edilen senet tutarı bir önceki yıla göre yüzde 9,17 artarak 6,8 milyar liraya çıktı. Kredi kartlarına taksit sınırlamasının başlamasıyla, rakamın daha da yükselmesi bekleniyor.

A+A-

Pro­tes­to­lu se­net sa­yı­sı 2013 yı­lı­nın ilk 11 ayın­da ge­çen yı­lın ay­nı dö­ne­mi­ne gö­re yüz­de 2.62 ora­nın­da ar­tış­la 1 mil­yon 4 bin 530’a, pro­tes­to­lu se­net tu­ta­rı yüz­de 9,17 ora­nın­da ar­tış­la 6 mil­yar 842 mil­yon 635 bin 625 li­ra­ya ulaş­tı. Tür­ki­ye Ban­ka­lar Bir­li­ği ve Tür­ki­ye Cum­hu­ri­yet Mer­kez Ban­ka­sı ve­ri­le­rin­den ya­pı­lan be­lir­le­me­ye gö­re yı­lın ilk 11 ayın­da TL ba­zın­da en faz­la Ki­li­s’­te pro­tes­to­lu se­net ya­şan­dı. Bir ön­ce­ki yı­la gö­re ar­tış yüz­de 77,50 ol­du. Ki­li­s’­i yüz­de 44,21 ile Ak­sa­ray, yüz­de 44,18 ile Ada­na, yüz­de 43,36 ile Kay­se­ri ve yüz­de 41,41 ile Bi­le­cik iz­le­di.

Ay­lık ar­tış sin­yal ve­ri­yor

2012 yı­lı Ka­sım ayı ile 2013 yı­lı ka­sım ay­la­rı kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da ise do­ğu il­le­rin­de­ki ar­tı­şın açık ara ön­de ol­du­ğu göz­len­di. Ar­tış­ta ilk sı­ra­yı Bi­le­cik al­dı. Bi­le­ci­k’­te ge­çen yı­lın ka­sım ayın­da 1 mil­yon 444 bin 446 li­ra olan pro­tes­to­lu se­net tu­ta­rı bu yı­lın ka­sım ayın­da yüz­de 161,88 ar­tış­la 3 mil­yon 782 bin 654 li­ra­ya çık­tı. Bi­le­ci­k’­i yüz­de 154,65 ile Ki­lis, yüz­de 131,30 ile Bin­göl, yüz­de 103,40 ile Tun­ce­li ve yüz­de 101,91’lik ar­tış­la Di­yar­ba­kır ta­kip et­ti.

2 bin li­ra ve üze­ri yük­sek

Pro­tes­to­lu se­net sa­yı­sı 2013 yı­lı ka­sım ayın­da 92 bin 434 adet dü­ze­yin­de ger­çek­leş­ti. Pro­tes­to­lu se­net­le­rin 61 bin 663’ü­nü 2 bin li­ra ve üs­tü, 30 bin 771’i­ni 2 bin li­ra­sı­nı 2 bin li­ra ve al­tı se­net­ler oluş­tur­du. Pro­tes­to­lu se­net sa­yı­sı 11 ayın top­la­mın­da 640 bin 829, 2 bin li­ra ve al­tın­da­ki se­net sa­yı­sı da 363 bin 701 ol­du.

Ekonomiyi olumsuz etkiler

Tü­ke­ti­ci­ler Bir­li­ği Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­ti­ce Saa­det Kal­yon­cu kre­di kar­tı kul­la­nı­mı­nın yay­gın ol­ma­dı­ğı il­ler­de alış­ve­riş­le­rin da­ha çok se­net­le ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Do­ğu il­le­rin­de de ti­ca­re­tin se­net­le dön­dü­ğü­nü ak­ta­ran Kal­yon­cu şöy­le ko­nuş­tu: “Do­ğu il­le­rin­de kre­di kar­tı kul­la­nı­mı yay­gın de­ğil. An­cak öden­me­yen se­net sa­yı­sın­da­ki ar­tı­şın ne­den­le­ri­ni iyi ir­de­le­mek ge­re­ki­yor. Ne ol­du da bu il­ler­de ar­tış yüz­de 100’ün üze­ri­ne çık­tı. Öden­me­yen se­net­le­rin art­ma­sı ge­nel eko­no­mi açı­sın­dan olum­lu ol­maz.” Kal­yon­cu kre­di kart­la­rın­da­ki sı­nır­la­ma­la­rın et­ki­si­nin ise he­nüz tam ola­rak pro­tes­to­lu se­net­le­re yan­sı­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

İstanbul’da tutar azalıyor

Ka­ra­bük se­net­le ya­pı­lan alış­ve­riş­ler­de öde­me­nin hız­lan­dı­ğı il ola­rak ka­yıt­la­ra geç­ti. Bir ön­ce­ki yı­lın ka­sım ayın­da 4 mil­yon 212 bin 128 li­ra­lık se­net pro­tes­to edil­miş­ti. Bu yı­lın ay­nı dö­ne­min­de pro­tes­to edi­len se­net sa­yı­sı yüz­de 81,23’lük aza­lış­la 790 bin 769 li­ra­ya ge­ri­le­di. Ay­nı dö­nem iti­ba­riy­le İs­tan­bu­l’­da öden­me­yen se­net tu­ta­rı 212 mil­yon 854 bin 818 li­ra­dan yüz­de 27,52’lik dü­şüş­le 154 mil­yon 283 bin 818’e ge­ri­le­di. Uz­man­lar bü­yük­şe­hir­ler­de se­net­le ya­pı­lan alış­ve­riş­ler­de ağ­zı ya­nan ki­şi­le­rin se­net­li alış­ve­riş­ten uzak dur­ma­sı­nın ra­kam­la­ra yan­sı­dı­ğı­nı kay­det­ti.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ