1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sarraf İran ajanı mı?
Sarraf İran ajanı mı?

Sarraf İran ajanı mı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Rıza Sarraf ile ilgili “El Kuds personeli mi?” iddiasını Meclis’e taşıdı.

A+A-

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Umut Oran, Suu­di Ara­bis­ta­n’­ın ABD Bü­yü­kel­çi­si Adil el-Cu­bey­r’­e 2011’de sui­kast dü­zen­le­ye­ce­ği id­di­asıy­la tu­tuk­la­nan İran asıl­lı ABD va­tan­da­şı Man­so­ur Ar­bab­si­ar’­a rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da tu­tuk­la­nan Rı­za Sar­raf ta­ra­fın­dan 1.5 mil­yon do­lar öden­di­ği id­di­ası­nı Mec­lis gün­de­mi­ne ta­şı­dı. Oran, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın ya­nıt­la­ma­sı için ver­di­ği ören­ge­sin­de şu so­ru­ları yö­nelt­ti:

*Man­so­ur Ar­bab­si­ar ilk ifa­de­sin­de ‘İ­ran Dev­rim Mu­ha­fız­la­rı­’na bağ­lı El Kuds Gü­cü ta­ra­fın­dan işe alın­dı­ğı­nı, fi­nan­se edil­di­ği­ni ve yön­len­di­ril­di­ği­ni­’ söy­le­mek­te­dir. MİT ra­po­ru­na gö­re 1,5 mil­yon do­lar sui­kast pa­ra­sı gön­de­ren Rı­za Sar­raf, El Kuds Gü­cü per­so­ne­li mi­dir?

*İran Hü­kü­me­ti­’ne ait her­han­gi bir ida­ri bi­rim­le her­han­gi bir bağ­lan­tı­sı bu­lun­du­ğu yö­nün­de bir bil­gi var mı?

*Rı­za Sar­raf hak­kın­da, 26 Ara­lık 2013’te ‘ha­yır­se­ver bir işada­mı­’ ifa­de­sin­de bu­lun­du­ğu­nuz gö­rül­mek­te­dir. Ha­yır­se­ver işadam­la­rı­nın ic­ra­at­la­rı ara­sın­da ya­ban­cı ül­ke­de­ki bü­yü­kel­çi­ sui­kas­ti’nde fi­nan­sal yar­dım bu­lun­mak­ta mı­dır?

*MİT ta­ra­fın­dan su­nu­lan arz no­tun­da, Az­ra İt­ha­lat ve İh­ra­cat Ti­ Şir­ke­ti ve Ha­cer Mü­cev­he­rat’ın asıl sa­hi­bi­nin Rı­za Sar­raf ol­du­ğu bil­gisi bu­lun­mak­ta­dır. Bu şir­ket­ler hak­kın­da her­han­gi bir ma­li ve ad­li in­ce­le­me baş­la­tıl­mış mı­dır?

*21 Ekim 2011’de 6 MİT per­so­ne­li­nin or­tak im­za­sıy­la ha­zır­la­nan ve ‘Sa­yın Müs­te­şa­r­a’ hi­ta­bıy­la dü­zen­le­nen arz no­tun­da Sar­ra­f’­ın asıl sa­hi­bi ol­du­ğu Az­ra ve Ha­cer Mü­cev­he­rat Fir­ma­sı­’nın Cu­bey­r’­e sui­kast dü­zen­le­me­yi plan­la­yan Ar­bab­si­ar’­a sui­kast pa­ra­sı gön­der­di­ği bil­gi­si ta­ra­fı­nı­za ile­til­miş mi­dir?

İllegal para transferi

*MİT’in bil­gi no­tun­da, Rı­za Sar­ra­f’­ın “Tür­ki­ye-İran ara­sın­da il­le­gal yük­sek mon­tan­lı pa­ra trans­fe­ri yap­tı­ğı, İs­tan­bul Ka­pa­lı Çar­şı­’da­ki Du­rak Dö­vi­z’­in sa­hi­bi ol­du­ğu ve 2009-2011 yıl­la­rın­da Tür­ki­ye­’ye sok­tu­ğu pa­ra­nın İran Cum­hur­baş­ka­nı Mah­mud Ah­me­di­ne­ja­d’­ın es­ki özel ka­lem mü­dü­rü İs­fen­di­yar Ra­him Me­şa­i’­ye ait ol­du­ğu­” ta­ra­fı­nı­za bil­di­ril­miş mi­dir? Bu şüp­he­li pa­ra trans­fer­le­ri­ni araş­tır­mak ve usul­süz­lük­le­ri ön­le­mek için han­gi ad­li ve­ya ida­ri gi­ri­şim­ler­de bu­lun­du­nuz?

*Ar­bab­si­ar ABD mah­ke­me­sin­de ver­di­ği ifa­de­de İran Gü­ven­lik Bi­rim­le­ri ile bir­lik­te Suu­di Ara­bis­tan el­çi­sine sui­kast dü­zen­le­mek için ça­lış­tı­ğı­nı söy­le­miş­tir. Bu şah­sa pa­ra yol­la­dı­ğı id­di­a edi­len Rı­za Sar­raf İran is­tih­ba­rat ve­ya as­ke­ri bi­rim­le­ri­ne bağ­lı bir per­so­nel mi­dir?


BUGÜN GAZETESİ