1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. SBS puanları yeniden hesaplanacak
SBS puanları yeniden hesaplanacak

SBS puanları yeniden hesaplanacak

Mahkeme yanlış hesaplama nedeniyle son SBS’nin iptaline karar verdi. 1 milyon öğrencinin sınav sonucu yeniden hesaplanacak. Bakanlık karara itiraz edeceğini açıklarken eğitimciler kaostan endişeli.

A+A-

Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yaptığı Seviye Belirleme Sınav’ı (SBS) sonuçlarının yürütmesi, Ankara 18’inci İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. 1 milyon 112 bin 604 8’inci sınıf öğrencisinin sınav sonucu yeniden hesaplanacak. Bakanlık karar itiraz edeceğini açıkladı. Hukukçular üst mahkeme kararını beklemeden bakanlığın puanları yeniden hesaplamak zorunda olduğunu kaydetti. Bakanlığın itrazı kabul edilir ise süreç yeni karara göre şekillenecek. Eğitim camiası da kaos ile karşıya kalındığı görüşünde.

HAK İHLALİ VAR

Sınav sonuçları sonrası 718 öğrencinin Fransızca ve Almanca testlerinin yanlış hesaplandığı iddia edildi. CHP İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın konuyu Ankara 18’inci İdare Mahkemesi’ne taşıdı. İtiraz mahkemece olumlu bulundu. Ancak mahkeme sadece 718 öğrencinin puanının tekrar hesaplanmasının haksızlığa neden olacağı gerekçesi ile yürütmeyi durdurma kararı aldı. Bu nedenle sınavına giren 1 milyon öğrencinin sınav sonuçlarının yeniden hesaplanması gerektiği belirtildi.

Mahkeme, “1 milyon öğrenci dikkate alındığında, sınav sonuçlarının değerlendiril-mesinde göz ardı edilen bir kural veya hesaplamada yapılacak en küçük hatanın birçok öğrencinin hakkını etkileyebilecek potansiyele sahip olduğunun kabulü gerekmektedir” hükmüne vardı. ME­B’­in mah­ke­me­ye ver­di­ği sa­vun­ma­da 718 öğ­ren­ci­nin pu­an­la­rı­nın ye­ni­den he­sap­lan­ma­sı­nın okul­la­ra yer­leş­me­de et­ki­si­nin yok de­ne­cek ka­dar az ol­du­ğu kay­de­dil­di. Mah­ke­me ka­ra­rı ge­re­ği ye­ni­den he­sap­la­ma ya­pıl­ma­sı­nın sı­ra­la­ma­yı de­ğiş­tir­me­ye­ce­ği bil­di­ril­di.

Bakanlık: Üst mahkemeye itiraz edeceğiz

Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara 18. İdare Mahkemesi’nin SBS sonuçlarının yürütmesinin durdurulması kararının, bugün itibarıyla kendilerine ulaştığını açıkladı. Bakanlık, karardan kaynaklanabilecek olası mağduriyetleri önlemeye yönelik çalışmaların başlatıldığını, yürütmenin durdurulması kararına bir üst mahkemede itiraz hakkı da dahil olmak üzere gerekli tüm hukuki süreçlerin takip edileceğini bildirdi.

TAMAMIYLA MEB’İN HATASI


Uğur Dershaneleri Rehberlik Koordinatörü Turgay Polat: Sınavdan hemen sonra haziranda bu itiraz yapıldı. O süreçte Milli Eğitim Bakanlığı’nın puanları yeniden hesaplaması gerekirdi. Ancak MEB ‘10 binde bir etki yaptı’ deyip olayın üzerine gitmedi. Tamamıyla MEB’in hatası. Öncelikle 718 kişinin puanı yeniden hesaplanmalı. Bu da yeterli olmayıp 1 milyon 112 bin kişinin de puanı yeniden hesaplanmalı. Puanı hesapladıktan sonra birileri sizden yeniden yerleştirme talebinde bulunacak. Herkesi yeniden yerleştiremeyeceğine göre yapılacak tek şey puanlar hesaplandıktan sonra talep eden öğrencilerin tercih listesini kontrol etmek. Buna göre yanlış varsa gidermek. Geriye dönük bir sınav hakkında karar vermek kolay değil. Mümkün olduğunca hızlı davranmak ve talebi olanlarla ilgili işlem yapmak gerekiyor. Yargı tarafından ortaya konulmuş hak ihlalinin giderilmesi elzem hale geldi.

Bakanı 2 kez uyarmıştık

Olayı mah­ke­me­ye gö­tü­ren CHP Mil­let­ve­ki­li Ay­dın Ayay­dın, sı­nav so­nuç­la­rı­nın ye­ni­den he­sap­lan­ma­sı ile tüm öğ­ren­ci­le­ri­n okul­la­rı­nın de­ği­şe­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Sa­de­ce 718 öğ­ren­ci­nin so­nuç­la­rı­nın ye­ni­den he­sap­lan­ma­sı­nın hu­kuk­suz­lu­ğa ne­den olu­na­ca­ğı ko­nu­sun­da ba­kan­lı­ğı uya­rdıklarını ifa­de eden Ayay­dın, MEB Ba­ka­nı Na­bi Av­cı­’nın ya­nıt­la­ma­sı için verdikleri 2 so­ru öner­ge­sinin ce­vap­lan­ma­dı­ğı­nı ak­ta­rdı. Ayay­dın, hu­kuk­suz­lu­ğun Bakan Av­cı ta­ra­fın­dan bi­le bi­le ya­pıl­dı­ğı­nı öne sür­dü. Ayay­dın, mah­ke­me­ ka­ra­rının uy­gu­lan­ma­ma­sı ha­li­ne Av­cı, hak­kın­da suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­na­cak­la­rı­nı bil­dir­di.

718’inin puanı yeniden hesaplansın


Kültür Üniversitesi Genel Sekreteri Burak Kılanç: 1 milyon 112 bin öğrencinin büyük bir kısmı SBS puanıyla yerleşti. Ailelerin kimi bunun için il, ilçe değiştirdi. Sonuçta 718 kişinin hakkı yendi diye bu insanların hayatını etkilerseniz ortaya telafisi mümkün olmayan başka sorunlar çıkar. Milyonlarca ailenin şekillenen hayatını yeniden şekillendire-mezsiniz. Yerleşenler yerleşti. Yapılacak şey, hakları yenen 718 kişinin haklarını iade etmek. Öte yandan olayın bu konuma gelmesi beklenen bir şey. Sürece haziran ayında müdahale edilseydi bugün bu sorunu yaşamıyor olacaktık.

Tüm adaylar değerlendirilmeli

Türk Eği­tim-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk: Ba­kan­lı­k olu­şa­bi­le­cek so­run­la­rı ön­gö­re­me­di­. Sı­na­va gi­ren tüm öğ­ren­ci­le­rin so­nuç­la­rı­nın yeniden he­sap­lan­ma­sı ge­rek­iyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın ka­ra­ra iti­raz et­me­me­si ve İda­re Mah­ke­me­si­’nin de bu yön­de ka­rar ver­me­si ha­lin­de ise öğ­ren­ci­ler için ka­os olu­şa­cak. Puanların ye­ni­den de­ğer­len­di­rilmesi sonucunda pu­an ve ge­nel sı­ra­la­ma de­ği­şe­cek. Ortaya çıkacak pu­an fark­ı ne­de­niyle okul­la­r da de­ği­şe­bi­li­r.

İdare kararı uygulamalı


Bo­ğa­zi­çi Avu­kat­lar Der­ne­ği Baş­ka­nı Fik­ret Du­ran: İda­re 30 gün için­de ka­ra­rın ip­ta­li için Da­nış­ta­y’­a iti­raz ede­bi­lir. Fa­kat iti­raz et­me­si ka­ra­rı uy­gu­la­ma­ma­sı için ge­çer­li bir se­bep de­ğil­dir. Bu ara­da Da­nış­tay, yü­rüt­me­nin dur­du­rul­ma­sı ka­ra­rı­nı ip­tal et­mez ise ida­re ka­ra­rın ge­re­ği­ni ye­ri­ne ge­tir­me­li ya­ni yer­leş­tir­me­yi ye­ni­den yap­ma­lı. Yer­leş­tir­me­ler ya­pıl­mış ol­du­ğu için ida­re, ka­ra­rın uy­gu­lan­ma­sı­nın im­kan­sız­lı­ğın­dan söz ede­bi­li­r. Bu du­rum­da mağ­dur olan ve hak­kı ih­lal edi­len öğ­ren­ci mağ­du­ri­ye­ti ne­de­niy­le taz­mi­nat da­va­sı aça­bi­lir.



KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ