1. HABERLER

  2. TRABZONSPOR

  3. Sebahattin Çakıroğlu: Isıran takım tribüne çeker
Sebahattin Çakıroğlu: Isıran takım tribüne çeker

Sebahattin Çakıroğlu: Isıran takım tribüne çeker

Apollon Limassol'ü ye­ne­rek Av­ru­pa Li­gi’nde ikin­ci tu­ra çı­kan Trab­zons­por’da ta­raf­ta­rın ma­ça il­gi gös­ter­me­me­si dik­kat çek­ti. İkin­ci Baş­kan Sebahattin Ça­kı­roğ­lu, “Ta­kım da stat da on­la­rın. Za­ma­nı ge­lin­ce ge­re­ke­ni ya­par­l

A+A-

Trab­zons­por’da Apollon Limassol kar­şı­sın­da alı­nan 4-2’lik ga­li­bi­yet­le yüz­ler gü­ler­ken Av­ni Aker’de­ki kar­şı­laş­ma­ya ta­raf­tar­la­rın il­gi gös­ter­me­me­si dü­şün­dür­dü. Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni açık­la­yan Trab­zons­por İkin­ci Baş­ka­nı Se­ba­hat­tin Ça­kı­roğ­lu, “Trab­zon maç ka­za­nı­yor ama ra­kip­le­ri­ni tam ola­rak ısır­ma­dı­ğı için gel­me­yen, kü­sen ta­raf­tar­la­rı­mız var. An­cak ta­kı­mı­mı­zın ya­vaş ya­vaş on­la­rın is­te­di­ği dü­ze­ye ge­le­ce­ği­ne ve tri­bün­le­rin do­la­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum. O stat da on­la­rın o ta­kım da on­la­rın. Trab­zons­po he­pi­mi­zin. Za­ma­nı ge­lin­ce Trab­zons­por se­yir­ci­si ge­re­ke­ni ya­par” dedi.

TRANSFERLER AVRUPA LİGİ'NDE FİNAL İÇİN

Ça­kı­roğ­lu, he­def­le­ri­nin fi­nal ol­du­ğu­nu yi­ne­le­ye­rek, “Ço­cuk­lar üs­tü­ne ko­ya­rak de­vam edi­yor. Da­ha ön­ce de di­le ge­tir­dim. Trab­zons­por’un he­de­fi fi­nal­dir. Ho­ca­mı­zın kad­ro­yu zen­gin­leş­tir­mek adı­na is­te­dik­le­ri var. Dev­re ara­sın­da ya­pa­ca­ğı­mız tak­vi­ye­ler­le da­ha iyi yer­le­re ge­le­ce­ği­mi­ze ina­nı­yo­rum. Al­lah bi­ze fi­na­li na­sip eder in­şal­lah” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Çakı­roğ­lu, grup­tan çı­kıl­ma­sıy­la il­gi­li ola­rak, “Özel­lik­le ilk ya­rı­da ser­gi­le­dik­le­ri per­for­mans­la ‘İş­te Trab­zons­por bu’ de­dirt­ti­ler. İtal­ya’ya da be­ra­ber­li­ğe de­ğil ka­zan­ma­ya gi­de­ce­ğiz. Bu­ra­da eli­miz­den ka­çır­mış­tık” di­ye ko­nuş­tu. Ça­kı­roğ­lu, lig ve Av­ru­pa ara­sın­da­ki per­for­mans far­kı için, “Biz de an­la­ma­dık. Ço­cuk­la­ra so­ru­yo­ruz on­lar da bil­mi­yor. Ta­kım is­ter is­te­mez üst üs­te ya­pı­lan maç­lar­la yo­ru­lu­yor” di­ye ko­nuştu.

 BUGÜN GAZETESİ