1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Seçimden sonra özerklik
Seçimden sonra özerklik

Seçimden sonra özerklik

Diyarbakır’da konuşan BDP lideri Demirtaş, Kürt halkının artık kendisini yönetme aşamasına geldiğini söyledi. Demirtaş, “Artık sadece fuar ya da kültür merkezi inşa etmeyeceğiz. Asıl inşa edilecek şey demokratik özerkliktir” dedi

A+A-

BDP Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş, bun­dan son­ra asıl in­şa edi­le­cek ola­nın de­mok­ra­tik özek­lik ol­du­ğu­nu sa­vu­na­rak BDP’­li be­le­di­ye­le­rin bu­nu ha­ya­ta ge­çi­re­cek­le­ki­ni söy­le­di.

Di­yar­ba­kı­r’­da Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­’nin kül­tür mer­ke­zi, kat­lı oto­park, köp­rü­nün de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu top­lu te­mel at­ma tö­re­ni­ne ka­tı­lan BDP li­de­ri Se­la­hat­tin De­mir­taş, hiç­bir BDP’­li be­le­di­ye hak­kın­da yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­asın­da bu­lu­nu­la­ma­ya­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Kürt hal­kı­nın ar­tık ken­di­si­ni yö­net­me aşa­ma­sı­na gel­di­ği­ni be­lir­ten De­mir­taş şöy­le ko­nuş­tu:

Devleti beklemeyeceğiz

“Bu­ra­da asıl in­şa edi­le­cek şey kül­tür mer­kez­le­ri de­ğil, asıl in­şa edi­le­cek şey de­mok­ra­tik özerk­lik­tir. Hal­kın ken­di­ni yö­ne­te­bil­me an­la­yı­şı, me­ka­niz­ma­sı, sis­te­mi­dir. Be­le­di­ye­le­ri­miz ar­tık bu­nun fii­len ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si aşa­ma­sı­na geç­miş­tir.”

“Ken­di ana­dil­le­ri­miz­le, Kürt­çe­’nin, Arap­ça­’nın leh­çe­le­riy­le, Er­me­ni­ce, Sür­ya­ni­ce ile bu top­lum ar­tık ken­di di­liy­le hiz­met al­ma­nın aşa­ma­sı­na gel­di” diyen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bun­la­rı dev­let­ten bek­le­me­ye­ce­ğiz. Ders ki­tap­la­rı­mı­zı ken­di­miz ba­sa­ca­ğız. Her dil­de ma­te­ma­tik ki­ta­bı­mız da ola­cak, coğ­raf­ya ki­ta­bı­mız da. Ço­cuk­la­rı­mı­za biz­ler ken­di im­kan­la­rı­mız­la eği­tim ve­re­ce­ğiz. AK­P’­nin bu ko­nu­da in­sa­fı­nı, vic­da­nı­nı bek­le­mek zo­run­da de­ği­liz. Ya­pa­ca­ğı­mız iş Ana­ya­sa’­ya, ya­sa­la­ra ay­kı­rı de­ğil­dir. Son de­re­ce meş­ru, hak­lı te­mel­le­re da­ya­nan, bir hal­kın ken­di­ni yö­net­me ken­di di­liy­le, kül­tü­rü­ne ya­şa­ma hak­kı­na sa­hip çık­ma me­se­le­si­dir. İş­te BDP’­li be­le­di­ye­ler bü­tün bu hiz­met­le­ri her yer­de ha­ya­ta ge­çi­re­cek­tir.”

Öcalan’ın mektubunu Barzani’ye götürdüler

HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana, Kuzey Irak’ın Erbil kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Önder görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Abdullah Öcalan, Barzani’ye bir mektup gönderdi. Biz bunu, Leyla Zana ile birlikte Barzani’ye ilettik” dedi. Önder, mektubun içeriğiyle ilgili soruya “nezaket mektubuydu” ifadesini kullanırken Zana, “Kürtlerin özgürlüğü ve barış süreciyle ilgili bir mektuptu” yanıtını verdi.

BUGÜN GAZETESİ