1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Sır cinayet 6 yıl sonra çözüldü
Sır cinayet 6 yıl sonra çözüldü

Sır cinayet 6 yıl sonra çözüldü

6 yıl önce üniversite sınavına gidiyoruz diye evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Meral ve Nefise’nin öldürüldüğü belirlendi. Genç kızların iskeleye gömülü kemiklerini çıkaran ekipler katilin peşine düştü.

A+A-

Te­kir­da­ğ’­da 6 yıl ön­ce ev­den ay­rı­lan ve bir da­ha ha­ber alı­na­ma­yan Me­ral Ya­pı­cı (19) ve Ne­fi­se Kı­ra­n’­ın (17) kemikleri de­niz­de is­ke­le­ye gö­mü­lü ola­rak bu­lun­du. Me­ral ve Ne­fi­se­’nin bir ci­na­ye­te kur­ban git­ti­ği­ni dü­şü­nen Te­kir­dağ Em­ni­ye­ti de­dek­tif­le­ri, ka­yıp kız­lar dos­ya­sı­nı toz­lu raf­lar­dan in­dir­di.

DU­VAR­DA KAN İZ­LE­Rİ

Kız­la­rın 2007 yı­lın­da ko­nuş­tu­ğu te­le­fon nu­ma­ra­la­rı­nın pe­şi­ne dü­şen po­lis­ler te­le­fon sin­ya­li­nin en son Me­ral Ya­pı­cı­’nın de­de­si­ne ait bir bağ evinde kesildiğini belirledi. Po­lis, kep­çey­le de­niz ke­na­rın­da ve bağevi­nin çev­re­sin­de ara­ma yap­tı. Ara­ma­lar so­nu­cun­da 2 kı­za ait ke­mik par­ça­la­rı bağevi­nin önün­deki is­ke­le­de gö­mü­lü bu­lun­du. DNA in­ce­le­me­sin­de ke­mik­le­rin kız­la­ra ait ol­du­ğu kay­de­dil­di.

Bağevi­nin du­var­la­rın­da kan iz­le­ri­nin ol­du­ğu­nu be­lir­le­yen ekip­ler, kız­la­rın ev­de öl­dü­rül­dük­ten son­ra is­ke­le­ye gö­mül­dü­ğü­nü dü­şü­nü­yor. Po­lis şim­di iki genç kı­zın ka­til ya da ka­til­le­ri­nin izi­ni sü­rü­yor. Yet­ki­li­ler kız­la­rın er­kek ar­ka­daş­la­rı­nın ifa­de­si­nin alın­dı­ğı­nı da be­lir­ti.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ