1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Soruşturmayı durdurmam için tehdit edildim
Soruşturmayı durdurmam için tehdit edildim

Soruşturmayı durdurmam için tehdit edildim

Başsavcı Vekili Zekeriya Öz, hakkındaki iddialara yazılı bir açıklamayla cevap verdi. Soruşturmaları durdurmaması halinde zarar göreceği yönünde tehdit edildiğini ifade etti.

A+A-

Baş­sav­cı Ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz, ze­hir zem­be­rek açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Öz, 3 say­fa­lık açık­la­ma­sın­da Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan ta­ra­fın­dan ken­di­si­ne iki yük­sek yar­gı men­su­bunun gönderildiğini belirtti. Görüşmeyi şöyle an­lat­tı: “Bur­sa­’da bir otel­de gö­rüş­tü­ğüm bu ki­şi­ler Sa­yın Baş­ba­ka­n’­ın ba­na çok kız­gın ol­du­ğu­nu, hak­kım­da ağır laf­lar et­ti­ği­ni bir mek­tup ya­za­rak ken­di­sin­den özür di­le­mem ge­rek­ti­ği­ni, hü­kü­me­te yö­ne­lik so­ruş­tur­ma­la­rın der­hal dur­du­rul­ma­sı­nı, ak­si tak­dir­de za­rar gö­re­ce­ği­mi, em­ni­ye­te ne­den git­ti­ği­mi, bu­nun her­ke­si çok kız­dır­dı­ğı­nı söy­le­di­ler.” Öz, şöyle devam etti:

ÖLÜM BE­NİM İÇİN ŞE­REF

“Teh­dit ni­te­li­ğin­de­ki bu ha­be­ri ge­ti­ren ki­şi­le­re, so­ruş­tur­ma­nın be­nim dı­şım­da vic­dan­la­rı ve ka­nun­lar çer­çe­ve­sin­de gö­rev ya­pan sav­cı­lar ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­ği­ni, kal­dı ki kuv­vet­li de­lil­ler ne­de­niy­le birçok şüp­he­li­nin tu­tuk­lan­dı­ğı­nı, kuv­vet­li de­lil­ler bu­lun­du­ğu­nu, em­ni­yet mü­dür­lü­ğü­ne ye­ni ata­nan per­so­ne­lin şüp­he­li­le­re so­rul­mak için ha­zır­la­nan so­ru­la­rı de­ğiş­tir­di­ği yo­lun­da bir ih­bar ya­pıl­ma­sı üze­ri­ne git­ti­ği­mi ve so­ru­la­cak so­ru­la­rı ka­pa­lı zarf için­de mü­hür­lü ola­rak tes­lim al­dı­ğı­mı, ba­şı­ma ge­le­cek en kö­tü şe­yin ölüm ol­du­ğu­nu, gö­re­vim ne­de­niy­le öl­mem ha­lin­de de gö­rev şe­hi­di ola­ca­ğım için bu­nun be­nim için şe­ref ol­du­ğu­nu ifa­de et­tim. Bu ce­va­bım­dan son­ra çok za­rar gö­re­ce­ğim ba­na söy­len­di.”

MÜ­DA­HA­LE İS­TE­DİLER

“Da­ha son­ra ka­mu­oyun­da ikin­ci yol­suz­luk ope­ras­yo­nu ola­rak isim­len­di­ri­len dos­ya­da il­gi­li sav­cı­lar­la gö­rü­şe­rek bu so­ruş­tur­ma­ya mü­da­ha­le et­mem ge­rek­ti­ği­ni, işin fark­lı bo­yut­la­ra kay­dı­rıl­ma­sı­nı, bu ko­nu­da yar­dım­cı ol­mam ge­rek­ti­ği söy­len­di. Ben de o so­ruş­tur­ma­dan bil­gi­min ol­ma­dı­ğı­nı, so­ruş­tur­ma­nın TMK 10. mad­de­siy­le il­gi­li yet­ki­li baş­sav­cı ve­kil­li­ği ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü­ğü­nü be­lirt­tim. Bu ge­liş­me­den bir gün son­ra Sa­yın Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan şah­sı­ma yö­ne­lik ger­çek ol­ma­yan id­di­alar di­le ge­ti­ril­di. Ba­zı ba­sın ya­yın or­gan­la­rı da bun­dan son­ra şah­sı­ma yö­ne­lik yıp­rat­ma kam­pan­ya­sı­na baş­la­dı.”

Sah­te bel­ge­ler­le komp­lo ku­rul­du

Öz, “77 bin TL’­lik ta­ti­lin fa­tu­ra­sı­nı bir işa­da­mı öde­di­” şek­lin­deki iddialar için sah­te bel­ge­ler­le ken­di­si­ne komp­lo ku­rul­du­ğu­nu be­lirt­ti. Ta­til üc­re­ti­nin 7 bin 750 TL tut­tu­ğu­nu ve bu he­sa­bı ken­di­si­nin öde­di­ği­nin fa­tu­ra­lar­la sa­bit ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

HSYK’­nın in­ce­le­me­si kap­sa­mın­da tüm fa­tu­ra­la­rı tes­lim ede­rek id­di­ala­rın asıl­sız ol­du­ğu­nu or­ta­ya çı­ka­ra­ca­ğı­nı vur­gu­la­yan Öz, ba­sın­da yer alan ha­ber­ler­le il­gi­li de ge­re­ği­ni ya­pa­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Öz, açık­la­ma­sın­da 22 kez yurt­dı­şı­na çık­tı­ğı bil­gi­si­nin de ger­çek dı­şı ol­du­ğu­nu ifa­de ede­rek “Bu bil­gi is­pat­la­nır­sa ay­nı gün is­ti­fa ede­ce­ği­mi ilan edi­yo­ru­m” de­di.

Aileme bir şey olursa...

Öz ay­rı­ca ken­di­si­ne tah­sis edi­len ko­ru­ma ara­cı­nın da hiç­bir ge­rek­çe gös­te­ril­me­den 6 Ocak 2014’te alın­dı­ğı­nı açık­la­dı. Sav­cı Öz açık­la­ma­sın­da “Yü­rüt­tü­ğüm Er­ge­ne­kon so­ruş­tur­ma­sın­da al­dı­ğım sa­yı­sız teh­dit­ler ne­de­niy­le ta­ra­fı­ma tah­sis edi­len ko­ru­ma ara­cı­nın alın­ma­sın­dan son­ra şah­sı­mın ve ai­le­min ba­şı­na ge­le­cek her tür­lü ola­yın so­rum­lu­su bu usul­süz iş­lem­le­ri ya­pan­lar­dı­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Toplantıda 3 polis sürprizi

Sav­cı Öz’ün, atamasıyla ilgili makamında basın toplantısı düzenlediği sırada il­ginç bir olay ya­şan­dı. Öz’­ün te­le­fo­nu söz­le­ri­ne baş­la­dı­ğı sı­ra­da çal­dı. Öz te­le­fon­da­ki ki­şi­ye “O­dam­da mı­” di­ye sor­du ve odadakilere “Si­vil po­lis­ler ki­m, po­lis­ler el­le­ri­ni kal­dır­sı­n” diye seslendi. Bunun üzerine 3 sivil polis elini kaldırdı. Öz, ata­ma­sıy­la il­gi­li “Eş­ya­la­rı­mı top­la­ma­ya ge­rek duy­mu­yo­rum. Ge­çi­ci bir ata­ma ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Ge­ri ge­le­ce­ği­m” de­di.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ