1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Suriye'de ateşkes sinyali
Suriye'de ateşkes sinyali

Suriye'de ateşkes sinyali

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve mevkidaşı Kerry barış görüşmeleri öncesi Paris’te bir araya geldi. Toplantıda, Suriye’de esirlerin değişimi, belirli bir bölge için ateşkes ve insani yardımların ulaşması konusu ele alındı.

A+A-

ABD Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı John Kerry, Rus­ya Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Ser­gey Lav­rov ve BM’­nin Su­ri­ye Özel Tem­sil­ci­si El Ah­dar El İb­ra­hi­mi, 22 Oca­k’­ta Ce­nev­re­’de Su­ri­ye so­ru­nu­na çö­züm bul­mak ama­cıy­la dü­zen­le­ne­cek kon­fe­ran­sın ha­zır­lık­la­rı için Pa­ri­s’­te bir ara­ya gel­di.

Kerry, or­tak ba­sın top­lan­tı­sın­da, Su­ri­ye­’de esir­le­rin de­ği­şi­mi, be­lir­li bir böl­ge için ateş­kes ve in­sa­ni yar­dım­la­rın ulaş­ma­sı ko­nu­su­nu ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de ele al­dık­la­rı­nı söy­le­di.

Rus­ya ve AB­D’­nin Su­ri­ye­li mu­ha­lif­le­rin 22 Oca­k’­ta Ce­nev­re-2 Kon­fe­ran­sı­’na ka­tıl­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni ifa­de eden Kerry, Su­ri­ye­’nin ge­le­ce­ği­ne Su­ri­ye hal­kı­nın öz­gür ira­de­siy­le ka­rar ve­ri­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Bi­zim bu­ra­da­ki ro­lü­müz dı­şa­rı­dan bir çö­züm ve­ya öne­ri da­yat­mak de­ğil, Su­ri­ye hal­kı­nın tem­sil­ci­le­ri­nin ül­ke­le­ri­nin ge­le­ce­ği için öz­gür bir şe­kil­de ka­rar ala­bil­me­le­ri için ge­rek­li or­ta­mı sağ­la­ma­k” de­di.

İRAN ANLAŞMAZLIĞI

Kerry, “Bu­gün­kü gö­rüş­me­de ül­ke ge­ne­lin­de ateş­kes ve­ya en azın­dan sı­nır­lı ateş­kes du­ru­mu­nu, esir­le­rin de­ği­şi­mi ve in­sa­ni yar­dım­la­rın he­def­le­ri­ne ulaş­ma­sı ko­nu­su­nu gö­rüş­tü­k” di­ye ko­nuş­tu. Kerry, Esed re­ji­mi­nin ra­zı ol­ma­sı ha­lin­de mu­ha­lif­le­rin ateş­ke­se ha­zır ol­du­ğu­nu söy­le­di. Lav­rov ise Su­ri­ye yö­ne­ti­mi ile yap­tık­la­rı gö­rüş­me­ler so­nu­cun­da Şam re­ji­mi­nin ba­zı böl­ge­ler­de in­sa­ni yar­dım­la­rın ulaş­ma­sı ko­nu­su­nu göz­den ge­çi­re­ce­ği­ni be­lirt­ti.

Lav­rov, böl­ge­nin önem­li ül­ke­le­ri Suu­di Ara­bis­tan ve İra­n’­ın da kon­fe­ran­sa ka­tıl­ma­sı­nı is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di. Kerry ise “İ­ra­n’­ın Su­ri­ye­’de­ki te­rö­rist grup­la­ra des­tek ver­di­ği­” ge­rek­çe­siy­le bu­na kar­şı çık­tı.

Suriyeliler için Türkiye’de ‘Kuveyt Şehri’ kurulacak

Suriyeli sığınmacılara yardım için uluslararası donörler toplantısı yarın Kuveyt’in ev sahipliğinde başlayacak. Kuveyt Yardım Teşkilatı bu toplantıda Ürdün ve Türkiye’de 1000’er konutluk şehirler kuracağını açıklayacak. Kuveyt Şehri adlı yerleşim yerlerinde, evlerin yanı sıra okullar, sağlık ocakları, eşlerini ve yakınlarını savaşta kaybedenler için rehabilitasyon merkezleri ve çocuklar için oyun parkları da yer alacak. Proje 12 milyon dolara mâl olacak. (Emrah Ülker / Kuveyt)


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ