1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Taşeron işçilere büyük müjde
Taşeron işçilere büyük müjde

Taşeron işçilere büyük müjde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çelik, yeni yasal düzenlemeyle taşeron işçilerin asgari sözleşme süresini 3 yıla çıkaracaklarını açıkladı. Ayrıca emeklilikte yaşı bekleyenlere düşük primle sağlık hizmeti verilecek.

A+A-

Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­ka­nı Fa­ruk Çe­lik, ha­zır­la­dık­la­rı ye­ni dü­zen­le­mey­le ta­şe­ron iş­çi­le­rin as­ga­ri söz­leş­me sü­re­si­ni 3 yı­la çı­ka­ra­cak­la­rı­nı, bu sa­ye­de ta­şe­ron iş­çi­le­rin 3 yıl­dan ön­ce key­fi ola­rak iş­ten atı­la­ma­ya­ca­ğı­nı bil­dir­di. Çe­lik, emek­li­lik­te ya­şı bek­le­yen­le­re de sa­de­ce ge­nel sağ­lık si­gor­ta­sı (GSS) pri­mi öde­ye­rek sağ­lık hiz­me­ti al­ma hak­kı ve­re­cek­le­ri­ni söy­le­di. Dü­zen­le­me, mil­yon­lar­ca va­tan­da­şı il­gi­len­di­ri­yor.

Kı­dem oyu­nu bi­ter

Ba­kan­lar Ku­ru­lu­’n­da im­za­ya açı­lan ya­sa tas­la­ğı hak­kın­da bil­gi ve­ren Fa­ruk Çe­lik, ta­şe­ron so­run­la­rı­nı bü­yük öl­çü­de çö­ze­cek­le­ri­ni söy­le­di. Baş­ba­kan­lı­k’­a gön­der­dik­le­ri tas­lakta Ka­ra­yol­la­rı iş­çi­le­riy­le il­gi­li konuların da yer aldığını belirten Çelik, taşeron işçilerin yıllık izinleri, ödenmeyen ücretlerinin güvence altına alınması gibi konuların çözüme kavuşturulacağını belirtti. Çelik, bugüne kadar bir yıldan kısa tutulan ve bu yolla kıdem tazminatı almaları engellenen taşeron işçilerin sözleşmelerinin en az üç yıl olması zorunluluğu getirecekleri bilgisini ver­di.

Asıl iş ta­nı­mı ola­cak

Kı­dem taz­mi­na­tı­nın gü­ven­ce al­tı­na alın­ma­sı ve asıl iş ile al­tiş­ve­re­nin ke­sin hatla ayrılması konusunda düzenlemeye gittiklerini ifade eden Çelik, “Hangi işler asıl işlerdir, hangi işler yardımcı veya altişverenin yapması gereken işlerdir? Bunları tanzim eden ve muvazaayı ortadan kal­dı­ra­cak önem­li bir dü­zen­le­me ha­zır­la­dık. Kı­sa sü­re içe­ri­sin­de par­la­men­to­ya gön­de­re­bi­lir­sek, ben grup­lar ara­sın­da bir uz­laş­ma ola­ca­ğı inan­cı içe­ri­sin­de­yi­m” de­di. Ça­lış­ma Ba­ka­nı Çe­lik, ay­rı­ca bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­rin­de­ki iş­çi­le­rin kıs­mi sü­re­li ça­lış­tı­rıl­dık­tan son­ra ih­ti­yaç de­vam et­me­si ha­lin­de bu iş­çi­le­rin iş­ve­re­ni­nin ar­tık bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri ola­ca­ğı bil­gi­si­ni ver­di.

5 milyon kişiye sağlık hizmeti

GSS prim borç­la­rı­nın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­nı ön­gö­ren ta­sa­rı uya­rın­ca ay­rı­ca emek­li­lik­te ya­şı bek­le­yen yak­la­şık 5 mil­yon ki­şi­ye de sağ­lık müj­de­si ve­ri­li­yor. Bu­na gö­re, prim gün sa­yı­sı ve si­gor­ta­lı­lık sü­re­si ko­şul­la­rı­nı dol­du­ran an­cak emek­li ol­mak için ya­şı bek­le­yen ki­şi iş­siz ka­lır­sa, en dü­şük ta­ri­fe­den (43 TL) GSS pri­mi öde­ye­rek sağ­lık hiz­met­le­rin­den ya­rar­la­na­bi­le­cek­ler.

Prim borçlarına af

Yeni Tasarıyla Bağ-Kur’luların geçmiş yıllara ilişkin prim borçları da silinecek. Ancak borçların silineceği bu dönem hiç çalışmamış sayılacak. Daha sonra primlerin ödenmesi halindeyse o dönem emeklilik için borçlanılabilecek.

‘Türkiye’de gerçek işsiz sayısı 4,7 milyon’

CHP tarafından hazırlanan “Ekonomik Görünüm Raporu”nun 86’ncısı yayınlandı. Raporda 2013’ün son çeyreğindeki işsizlik ve kısa vadeli dış borç rakamları değerlendirildi.

TÜİK’in rakamlarına göre 2013 Kasım döneminde işsizliğin yüzde 9,9’a işsiz sayısının ise 2,8 milyona ulaş­tı­ğı be­lir­ti­len ra­por­da, iş bul­ma ümi­di­ni kay­be­den­ler, ev ka­dın­la­rı gi­bi çe­şit­li se­bep­ler­le iş ara­ma­yan an­cak “iş bu­lur­sa ça­lış­ma­ya ha­zır olan­la­rı­n” da he­sa­ba ka­tıl­dı­ğı ger­çek iş­siz sa­yı­sı­nın 4,7 mil­yon ki­şi­ye ulaş­tı­ğı sa­vu­nul­du. Yi­ne ra­por­da, Tür­ki­ye­’nin ben­zer eko­no­mi­ler­le kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da, kı­sa va­de­li dış bor­cu­na gö­re en dü­şük re­zer­ve sa­hip ül­ke ko­nu­mun­da ol­du­ğu da ile­ri sü­rü­le­rek, şöy­le de­vam edil­di:

Re­zerv mik­ta­rı dü­şük

“Re­zerv­le­rin mev­cut dü­ze­yi an­cak kı­sa va­de­li dış bor­cu kar­şı­la­ya­bi­li­yor. Oy­sa AKP ik­ti­da­ra gel­di­ğin­de re­zerv­le­rin dü­ze­yi kı­sa va­de­li dış bor­cun ne­re­dey­se iki ka­tıy­dı.”


BUGÜN GAZETESİ