1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. Tavuk değil antibiyotik yiyoruz
Tavuk değil antibiyotik yiyoruz

Tavuk değil antibiyotik yiyoruz

Doç. Dr. Oğuz Özyaral, “Daha sağlıklı, güçlü, etleri yumuşak olsun diye tavuğa, koyuna, ineğe antibiyotik veriyoruz. Bu antibiyotikle bir tedavi amacı güdülmüyor. Hayvanın daha dirençli, daha güçlü olması hedefleniyor” dedi.

A+A-

Doç. Dr. Oğuz Öz­ya­ral, “An­ti­bi­yo­tik atık­la­rı, ar­tık­la­rı in­sa­nın do­ğa­ya at­tı­ğı kim­ya­sal­lar çi­men­le­re, ot­la­ra ge­çi­yor. Ye­di­ği­miz be­sin­le­re, ağaç­la­ra gi­di­yor, hay­van­lar da bun­la­rı tü­ke­ti­yo­r” uya­rı­sın­da bu­lun­du.

Yem­le­re ka­rış­tı­rı­lı­yor

Do­ğal bes­len­me­nin gü­nü­müz­de ar­tık müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı, tü­ke­ti­len et­le­re dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten Öz­ya­ral, “An­ti­bi­yo­tik­le bir te­da­vi ama­cı gü­dül­mü­yor. Hay­va­nın da­ha di­renç­li, da­ha güç­lü ol­ma­sı he­def­le­ni­yor. Bu­nun so­nu­cu ola­rak do­ğal bes­len­me­nin kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­ye­bi­li­ri­z”­de­di.

Be­si hay­van­la­rı­na iki şe­kil­de an­ti­bi­yo­tik bu­laş­tı­ğı­nı ve bu du­rum en­gel­len­me­ye ça­lı­şıl­sa da­hi an­ti­bi­yo­tik­li et tü­ke­til­di­ği ger­çe­ği­ni ha­tır­la­tan Doç. Dr. Öz­ya­ral, “Be­si hay­van­la­rı­na iki tip an­ti­bi­yo­tik bu­la­şı­yor. Bun­la­rın bir ta­ne­si bi­le­rek is­te­ye­rek ve­ri­liyor. Ya­ni ye­mi­ne an­ti­bi­yo­tik ka­rış­tı­rı­yor­lar. Güç­lü ol­sun­lar, ge­liş­sin­ler di­ye ve­ri­li­yor. Biz bil­me­den ta­vuk, et alı­yo­ruz. Bun­la­rı ço­cuk­la­rı­mı­za ye­di­ri­yo­ruz. Ve an­ti­bi­yo­tik­li bir eti ye­miş olu­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

An­ti­bi­yo­tik­li et tü­ket­me­nin bir so­nu­cu ola­rak vü­cu­dun ilaç­la­ra kar­şı ba­ğı­şık­lık ka­zan­dı­ğı­ ve has­ta­lık du­ru­mun­da te­da­vi­le­rin da­ha güç ol­du­ğu üze­rin­de du­ran Doç. Dr. Öz­ya­ral şunları söyledi: “An­ti­bi­yo­tik­li eti ye­di­ği­miz için vü­cu­du­muz­da­ki mik­ro­or­ga­niz­ma­lar akıl­la­nı­yor çün­kü an­ti­bi­yo­tik gö­rü­yor. Ve or­ga­niz­ma­da an­ti­bi­yo­tik­le­re kar­şı has­sa­si­yet be­li­ri­yor. So­nuç­ta has­ta­lan­dı­ğı­mızda o an­ti­bi­yo­tik vü­cu­da et­ki et­miyor.”

BUGÜN GAZETESİ