1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. TBMM Genel Kurulu'nda Kürdistan krizi
TBMM Genel Kurulu'nda Kürdistan krizi

TBMM Genel Kurulu'nda Kürdistan krizi

2014 bütçe tasarısı raporunda BDP’nin muhalefet şerhinde yer alan “Kürdistan” ibaresinin çıkarılması için açılan usul tartışması Meclis’i gerdi. MHP ve BDP vekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı.

A+A-

TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da, AK Par­ti­’nin ta­le­bi doğ­rul­tu­sun­da, BDP’nin 2014 yı­lı büt­çe ta­sa­rı­sın­da­ki mu­ha­le­fet şerh­le­rin­de yer alan “Tür­ki­ye Kür­dis­ta­nı­” ke­li­me­si­ni çı­kar­ma­sı için usul tar­tış­ma­sı açıl­dı. Gö­rüş­me­ler sı­ra­sın­da tar­tış­ma çıktı, MHP ve BDP’­li ve­kil­ler kav­ga et­ti.

‘BAŞBAKANINIZ SÖYLEDİ’

TBMM Baş­kan­ve­ki­li Sa­dık Ya­ku­t’­un yö­net­ti­ği bir­le­şim­de, gün­dem dı­şı ilk sö­zü, ce­vap­lan­dı­rıl­ma­yan so­ru öner­ge­le­ri ile il­gi­li MHP Mil­let­ve­ki­li Öz­can Ye­ni­çe­ri söz al­dı. Ye­ni­çe­ri, so­ru öner­ge­le­ri­ni ce­vap­lan­dır­ma­yan ba­kan­la­rı eleş­tir­di. MHP’li Ok­tay Vu­ral da Kür­dis­tan ifa­de­si­nin çı­ka­rıl­ma­sı için 2014 Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı­’nı TBMM Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çe­k’­e ia­de et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, Ana­ya­sa ve iç tü­zü­ğe ay­kı­rı bu ifa­de­le­rin bir an önce çı­ka­rıl­ma­sı is­te­di.

BDP’li İd­ris Ba­lu­ken, Hak­ka­ri­’de­ki olay­la­rı ha­tır­la­ta­rak pro­vo­kas­yo­nun or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı için adım atıl­ma­dık­ça bu­nun bir par­ça­sı­nın AK Par­ti­’nin ol­du­ğu­nu söy­le­ye­cek­le­ri­ni kay­det­ti. AK Par­ti Grup Baş­kan­ve­ki­li Ma­hir Ünal da, BDP mu­ha­le­fet şer­hin­de kul­lan­dı­ğı ifa­de­le­ri eleş­tir­di. Tu­ta­nak­la­ra geç­me­sin di­ye ifa­de­le­ri tek­rar­la­ma­yan Ünal, BDP’­li­le­rin “Baş­ba­kan kul­lan­dı­” yö­nün­de­ki tep­ki­leri üze­ri­ne ise Baş­ba­ka­n’­ın Irak Ana­ya­sa­sı­’na da­ya­na­rak bu ifa­de­yi kul­lan­dı­ğı­nı söy­le­di. Ünal, “Ya­zı­lan mu­ha­le­fet şer­hin­de hiç­bir iyi ni­yet bu­lun­ma­mak­ta­dı­r” dedi. Mu­ha­le­fet şer­hin­de­ki ifa­de­le­rin de­ğiş­ti­ri­le­rek ye­ni­den ra­po­run ba­sıl­ma­sı­nı is­te­di. CHP adı­na söz alan Mu­har­rem İn­ce de Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın Di­yar­ba­kı­r’­da kul­lan­dı­ğı “Kür­dis­ta­n” ifa­de­si­ni eleş­tir­di.

‘ŞEHRE GÖRE ŞERBET...’

İn­ce, “Baş­ba­kan Kür­dis­tan der­se BDP’­de ge­lir Tür­ki­ye Kür­dis­ta­n­ı der. Şeh­re gö­re şer­bet ve­ri­yor­su­nuz. Di­yar­ba­kı­r’­da Kür­dis­tan­cı olu­yor­su­nuz, Bar­za­ni­’nin eşbaş­ka­nı olu­yor­su­nuz, Edir­ne­’de şe­hit ba­ba­sı­” dedi.

Kür­dis­tan di­ye bir böl­ge ol­ma­dı­ğı­nı belirten MHP’li Yu­suf Ha­la­çoğ­lu ise “Ül­ke­yi böl­me­ye ça­lı­şı­yor­su­nu­z” diye konuştu.

“Ga­zi Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k’­ün söy­le­di­ği ‘Kür­dis­ta­n’ sö­zü­nü bu tu­ta­nak­lar­dan sö­küp ata­ma­ya­cak­sı­n” di­yen BDP’li Ha­sip Kap­lan da, “Kür­dis­tan var, Kürt­ler var, Kürt di­li va­r” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Kaplan, “Siz Kürt­-le­r’i çı­ka­rır­sa­nız bu­ra­sı Türk­le­r’­in Mec­li­s’­i olur, Kürt­le­r’­in Mec­li­s’­i ol­ma­z. Siz ha­ya­tı­nı­zın ku­ma­rı­nı oy­nu­yor­su­nuz. Siz ne yap­tı­ğı­nı­zın far­kın­da de­ğil­si­-ni­z” eleş­ti­ri­sin­de bu­lun­du. Kür­dis­tan ifa­de­si çı­kar­sa 11 gün bo­yun­ca Kür­dis­tan di­ye­cek­le­ri­ni ve Kürt­le­r’­e ya­pı­lan­la­rı an­la­ta­cak­la­rı­nı be­lir­ten Kap­lan, böy­le ha­ta ya­pı­lır­sa bu­nun so­nuç­la­rı­na kat­la­nı­la­ca­ğı­nı kay­det­ti.

Sözlü tartışma yumruklu kavgaya döndü

Hasip Kaplan’ın kürsüdeki konuşması sırasında MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri ile BDP’li milletvekilleri birbirine laf attı. BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ayağa kalkarak, Yeniçeri’nin oturduğu sıraya doğru yürüdü. Bağırdığı Yeniçeri’ye yumruğunu savuran Baluken’i araya giren CHP ve BDP’li milletvekilleri engellemeye çalıştı.

RAPORDAN ÇIKARILDI

Bu sırada BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, “Gözümünüz içine baka baka küfür ediyorsunuz” diye tepki gösterdi. Kavganın büyümesi üzerine TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, birleşime kısa bir süre ara verdi. Aranın ardından BDP’nin yazdığı ve içerisinde “Türkiye Kürdistanı” ifadesinin de bulunduğu muhalefet şerhinin, Anayasa’ya ve iç tüzüğe aykırı olduğu gerekçesiyle rapordan çıkarılmasına karar verildi.

‘TBMM Kürdistan’a kurban veriliyor’

Ya­zı­lı bir açık­la­ma ya­pan MHP lideri Devlet Bah­çe­li, 2014 Yı­lı Büt­çe­si­’nin mü­za­ke­re ari­fe­sin­de, TBMM’­nin “çok teh­li­ke­li, mil­li vic­dan­la­ra sığ­ma­ya­cak, dev­le­tin te­mel il­ke ve ku­ru­luş esas­la­rı­na ta­ma­men ay­kı­rı te­şeb­büs ve tah­rik­le­re sah­ne ol­du­ğu­nu­” söy­le­di. Bah­çe­li, “Ni­te­kim Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu 2014 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu Ta­sa­rı­sı Ra­po­ru­’n­da ‘Kür­dis­ta­n’ ifa­de­si 17 de­fa kul­la­nıl­mış, İm­ra­lı ca­ni­si ıs­rar­la ‘halk ön­de­ri­’ ola­rak ta­nım­lan­mış, te­rör ör­gü­tü ise sı­ra­dan bir par­ti ola­rak gös­te­ril­miş­tir. Türk mil­le­ti­nin var­lı­ğı­na, üze­rin­de ya­şa­dı­ğı va­tan top­rak­la­rı­na, sa­hip ol­du­ğu tüm ta­ri­hi, hu­ku­ki ve kül­tü­rel var­lık hak­la­rı­na ha­ka­ret olan bu isim­len­dir­me­le­rin ale­nen iha­ne­ti meş­ru­laş­tır­ma eme­li ta­şı­dı­ğı kuş­ku­suz­du­r” de­di.

İHANET KAMPANYASI

AK Par­ti­’nin Di­yar­ba­kır Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­kan Ada­yı Ga­lip En­sa­ri­oğ­lu­’nun “Tür­ki­ye­’de, Kürt­le­r’­in ya­şa­dı­ğı coğ­raf­ya­nın adı Kür­dis­ta­n’­dı­r” söz­le­ri­nin “sür­dü­rü­len iha­net kam­pan­ya­sı­nın bir ara du­ra­ğı, be­nim­se­nen bö­lü­cü po­li­ti­ka­la­rın kir­li bir say­fa­sı­” ol­du­ğu­nu sa­vu­nan Bah­çe­li, MHP’­nin bun­la­rı ka­bul­len­me­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­terek şun­la­rı kay­det­ti:

“TB­MM’­nin Kür­dis­ta­n’­a kur­ban ve­ril­me­si­ne, iha­ne­ti onay­la­yan atıl, ira­de­siz ve il­ke­siz bir ya­pı­ya dö­nüş­tü­rül­me­si­ne şid­det­le iti­raz edi­yor, şid­det­le te­lin edi­yo­rum. Bu iti­bar­la MHP Ge­nel Baş­ka­nı ola­rak, ya­rın TBMM Ge­nel Ku­ru­lu­’n­da 2014 Yı­lı Mer­ke­zi Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nun Ta­sa­rı­sı­’y­la il­gi­li da­ha ön­ce­den plan­lan­mış ko­nuş­ma­mı yap­ma­ma­ya ka­rar ver­miş bu­lu­nu­yo­rum. MHP’­nin Kür­dis­ta­n’­a büt­çe ya­pıl­ma­sı­na or­tak ol­ma­sı mil­li ve ta­ri­hi ger­çek­le­ri in­kar­la eş­de­ğer­dir. Bu ses­siz ve de­mok­ra­tik pro­tes­to­muz, Kür­dis­ta­n’­ın kuy­ru­ğu­na ta­kı­lan her­ke­se yö­ne­lik olup, bu­nun­la da sı­nır­lı kal­ma­ya­cak­tır.”

BUGÜN GAZETESİ