1. HABERLER

  2. SPOR

  3. TFF olaylı derbi kararını verdi
TFF olaylı derbi kararını verdi

TFF olaylı derbi kararını verdi

TFF, 22 Ey­lül tarihinde Be­şik­taş ile Ga­la­ta­sa­ray arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları ile ilgili kararını verdi.

A+A-

Ya­rım ka­lan der­bi­nin ka­ra­rı 1 ay son­ra çık­tı. Be­şik­taş 3-0 hük­men ye­nik ilan edil­di. Ba­zı üye­ler Ga­la­ta­sa­ray le­hi­ne 2-1'lik skor tes­ci­li is­te­di ama ço­ğun­luk ak­si­ni sa­vu­nun­ca sa­yı­ma ge­rek du­yul­ma­dı. De­mi­rö­ren oylamada yoktu.

Ve olay­lı Be­şik­taş-Ga­la­ta­sa­ray der­bi­si için son ka­rar ni­ha­yet ve­ril­di. Dün top­la­nan Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) yö­ne­tim ku­ru­lu, 22 Ey­lül'de oy­na­nan ve skor 2-1 Ga­la­ta­sa­ray'ın le­hi­ney­ken bi­ti­me 2 da­ki­ka ka­la sa­ha­ya gi­ren ta­raf­tar­lar ne­de­niy­le ta­til edi­len maç­ta Cim­bom'u 3-0 hük­men ga­lip ilan et­ti. TFF yö­ne­ti­minin ra­por­la­rın ya­nı sı­ra ma­çın gö­rün­tü­le­ri­ni de in­ce­le­di­ği ve kar­şı­laş­ma­nın ha­ke­mi Fı­rat Ay­dı­nus'un ta­til ka­ra­rı­nı ye­rin­de bul­du­ğu ifa­de edil­di.

Yak­la­şık 3.5 sa­at sü­ren top­lan­tı­da ba­zı üye­ler Ata­türk Olimpi­yat Sta­dı'nda oy­na­nan ma­çın sko­ru­nun 2-1 şek­lin­de tes­cil edil­me­si­ni ta­lep et­ti. An­cak oy­la­ma­da 3-0 hük­men ga­li­bi­ye­ti sa­vu­nan­lar üs­tün çıktı. Açık ara fark olunca, oylamada sayıma gerek duyulmadı. Yurt dışında olan Başkan Yıldırım Demirören ile yönetici Mete Düren oylamaya katılmadı. TFF yö­ne­ti­mince şu açıklama yapıldı:

"2-1 Ga­la­ta­sa­ray le­hi­ne de­vam eder­ken 90+3. da­ki­ka­da ta­til edi­len mü­sa­ba­ka ile il­gi­li karar, Fut­bol Mü­sa­ba­ka Ta­li­ma­tı'nın 19. Mad­de­si uya­rın­ca (3-0 hükmen) alınmıştır.”

2-1'lik der­bi­de 3-0 hük­men ga­li­bi­yet ka­ra­rıy­la 2 gol Drog­ba'ya ya­zı­la­cak. Al­me­ida'nın go­lü ise ge­çer­siz sa­yı­la­cak. Artı 1 gol ise sa­de­ce ave­raja iş­le­ne­cek.

KAYNAK - BUGÜN GAZETESİ