1. HABERLER

  2. TRABZONSPOR

  3. TRABZONSPOR’DA SABALA SESLERİ!
TRABZONSPOR’DA SABALA SESLERİ!

TRABZONSPOR’DA SABALA SESLERİ!

Dev­re ara­sın­da kad­ro­su­na for­vet tak­vi­ye­si yap­mak is­te­yen Trab­zons­por trans­fer­de düğ­me­ye bas­tı. Bor­do-Ma­vi­li­ler, Le­ton­ya'nın Skon­to Ri­ga ta­kı­mın­da top koş­tu­ran Va­le­rijs Sa­ba­la'yı bi­tir­mek­te ka­rar­lı.

A+A-

Dev­re ara­sın­da kad­ro­su­nu güç­len­dir­me­nin plan­la­rı­nı ya­pan Trab­zons­por'da trans­fer ça­lış­ma­la­rı şim­di­den baş­la­dı. For­vet hat­tı­nı güç­len­dir­me­yi amaç­la­yan Bor­do- Ma­vi­li­ler'de lis­te­nin ilk sı­ra­sın­da yer alan isim­se Le­ton­ya­lı gol­cü Va­le­rijs Sa­ba­la­...

Ül­ke­si­nin Skon­to Ri­ga ta­kı­mın­da top koş­tu­ran 19 ya­şın­da­ki Sa­ba­la, bu se­zon çık­tı­ğı 31 maç­ta 20 gol atar­ken 5 asist yap­tı. Oyun­cu­nun gol yol­la­rın­da­ki ha­ki­mi­ye­ti­nin ya­nı sı­ra genç ya­şın­dan do­la­yı ile­ri­de ku­lü­be mad­di ka­zanç sağ­la­ya­bi­le­cek du­rum­da ol­ma­sı­nın da ter­cih edil­me­sin­de önem­li rol oy­na­dı­ğı ifa­de edil­di. Yö­ne­ti­min, dev­re ara­sın­da oyun­cu­yu kad­ro­ya kat­mak­ta ka­rar­lı ol­du­ğu öğ­re­nil­di.

Bir isim gönderilecek

Tek­nik Di­rek­tör Mus­ta­fa Re­şit Ak­çay'ın da Sa­ba­la'nın hız­lı kon­tra­ta­ğa çı­kan oyun ya­pı­sı­nı be­ğen­di­ği ve ta­kım­da gör­mek is­te­di­ği kay­de­dil­di. Le­ton­ya­lı gol­cü için kon­ten­jan­da yer aç­ma­sı ge­re­ken Bor­do-Ma­vi­li­ler'de Alan­zin­ho ve Jan­ko'nun ise gön­de­ril­me­si muh­te­mel isim­ler ara­sın­da yer al­dı­ğı be­lir­til­di.

BUGÜN GAZETESİ