1. HABERLER

  2. TRABZONSPOR

  3. Trabzonspor'un önceliği Lyon'un yıldızı Gomis
Trabzonspor'un önceliği Lyon'un yıldızı Gomis

Trabzonspor'un önceliği Lyon'un yıldızı Gomis

Ma­xi Lo­pez, Ma­me Dio­uf gi­bi for­vet­ler için me­sa­i har­ca­yan Trab­zons­por, ön­ce­li­ği Lyon’un 28 ya­şın­da­ki golcüsüne ver­di. Oyun­cu­yu çok be­ğe­nen baş­kan İbrahim Ha­cı­os­ma­noğ­lu, Fransa’ya gi­de­rek me­na­jer­ler­le ma­sa­ya otur­du.

A+A-

Trab­zons­por trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Bu ne­den­le yurt­dı­şı­na gi­den baş­kan İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu, Fran­sa’da me­na­jer­ler­le gö­rüş­me­le­ri­ni sür­dü­rü­yor. Ha­cı­os­ma­noğ­lu’nun Lyon’da for­ma gi­yen Se­ne­gal asıl­lı Fran­sız for­vet Ba­fe­tim­bi Go­mis’i çok be­ğe­ne­rek trans­fe­rin ilk sı­ra­sı­na al­dı­ğı, 28 ya­şın­da­ki for­vet oyun­cu­su­nu trans­fer et­mek için ol­duk­ça yo­ğun me­sa­i har­ca­dı­ğı öğ­re­nil­di.

Sorun çözülmek üzere

Eko­no­mik so­run­la­rın çö­zül­mek üze­re ol­ma­sı da baş­ka­na trans­fer sü­re­cin­de mo­ral ve­ri­yor. Ca­ta­ni­a’da for­ma gi­yen Ar­jan­tin­li for­vet Ma­xi Lo­pez ile Han­no­ver’in Se­ne­gal­li for­ve­ti Dio­uf’ün ise al­ter­na­tif du­ru­mu­na dü­şü­rül­dü­ğü ifa­de edil­di. Yek­ta Kur­tu­luş sü­re­ci de de­vam edi­yor. Daha önce oyuncunun transferinden vazgeçildiği açıklansa da, Yek­ta’nın yıl­lık 1 mil­yon 250 bin eu­ro ve maç ba­şı­na 15 bin eu­ro ta­lebinde indirime gitmesi halinde oyuncunun renklere bağlanabileceği vurgulanıyor.

TFF başvurusu yakın

Öte yan­dan trans­fe­rin ya­nı sı­ra Yar­gı­tay’ın şi­ke da­va­sı ka­ra­rı­nın ar­dın­dan ca­mi­a ha­re­ket­len­di. Bü­tün ca­mi­anın baş­kan İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu’nun Trab­zon’a dö­nü­şü­nü bek­le­di­ği, dön­dük­ten son­ra 2010-11 se­zo­nu şam­pi­yon­luk ku­pa­sı­nın alın­ma­sı ko­nu­sun­da yol ha­ri­ta­sı çi­zi­le­rek bu­nun için TFF’ye baş­vu­ru ya­pı­la­ca­ğı kay­de­dil­di.
KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ