1. HABERLER

  2. EKONOMİ

  3. Türkiye doğalgaz elektiriğinde lider
Türkiye doğalgaz elektiriğinde lider

Türkiye doğalgaz elektiriğinde lider

Türkiye, ithalatçı olmasına rağmen, dünyada en fazla doğalgazdan elektrik üreten ülke konumunda.

A+A-

 Uzmanlar sert kışlarda enerji krizlerinin yaşanmaması için mutlaka kömür ve yenilenebilir kaynakların devreye girmesi gerektiğini söylüyor.

Ge­çen haf­ta ya­şa­nan elek­trik ke­sin­ti­le­ri göz­le­ri ener­ji kay­nak­la­rı­na çe­vir­di. İt­hal et­ti­ği hal­de elek­tri­ğin bü­yük kıs­mı­nı do­ğal­gaz­dan kar­şı­la­yan Tür­ki­ye ay­nı sı­kın­tı­la­rı her kış ya­şı­yor. Uz­man­lar elek­trik­te plan­sız­lık ne­de­niy­le arz-ta­lep den­ge­sin­de ge­rek­li alt­ya­pı­nın sağ­la­na­ma­dı­ğı­nı ve it­ha­lat­la kar­şı­la­nan do­ğal­gaz­la elek­trik üre­ti­mi­nin çok art­mış ol­ma­sı­nın ya­şa­nan­la­rı ka­çı­nıl­maz kıl­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

Elek­trik üre­ti­min­de do­ğal­gaz­dan üre­ti­me al­ter­na­tif ve çev­re­ye uyum­lu kay­nak­lar, yıl­lar­dır dev­re­ye so­kul­ma­dı. Gü­neş ve rüz­gâr ener­ji­sin­de bü­rok­ra­si çok ya­vaş yü­rü­yor. Yıl­lar­dır ko­nu­şul­ma­sı­na rağ­men bu­gün hâlâ elek­tri­ğin an­cak yüz­de 3’ü rüz­gâr­dan kar­şı­la­nır­ken, gü­neş ener­ji­si ve di­ğer ye­ni­le­ne­bi­lir kay­nak­lar­dan el­de edi­len ener­ji­nin ora­nı yüz­de 2’ler se­vi­ye­sin­de.

Rus­ya­’da bi­le yüz­de 49

Ya­şa­nan elek­trik ke­sin­ti­le­ri­nin en bü­yük se­be­bi do­ğal­ga­za da­ya­lı elek­trik üre­ti­mi­nin çok art­mış ol­ma­sı. Co­ren Elek­trik Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ali­han Çi­çek, uzun za­man­dır ih­mal edi­len al­ter­na­tif kay­nak­la­rın bir tür­lü dev­re­ye so­kul­ma­dı­ğı­nı ifa­de et­ti. Çi­çek, “Do­ğal­ga­zın, ısın­ma ih­ti­ya­cı için Tür­ki­ye­’nin bü­yük bö­lü­mü­ne yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı da so­ru­nun had saf­ha­ya çık­ma­sı­na se­bep ol­du­” de­di.

Kö­mü­rü değerlendirmeliyiz

Ha­zar Stra­te­ji Ens­ti­tü­sü, Stra­te­ji ve Po­li­ti­ka Ko­or­di­na­tö­rü Ef­gan Nif­ti, Tür­ki­ye­’nin yap­ma­sı ge­re­ken­le­rin kay­nak çe­şit­li­ği­ni ar­tı­ra­rak, özel­lik­le ye­rel kay­nak­la­ra ağır­lık ve­re­rek de­po­la­ma­yı yap­ma­sı ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ye­rel kö­mü­rün mut­la­ka kul­la­nı­mı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de eden Nif­ti, da­ha faz­la ül­ke­den do­ğal­gaz alı­mı­nın hem fi­yat avan­ta­jı sağ­la­ya­ca­ğı­nı hem de böy­le sı­kın­tı­la­rı azal­ta­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı.

72 il kullanıyor

2002’de sa­na­yi ile ko­nut­ta 5 şeh­re, sa­de­ce sa­na­yi­de ise 9 şeh­re gi­den do­ğal­gaz, bu­gün 72 şeh­re ulaş­mış du­rum­da. Do­ğal­ga­zı il ve il­çe­ler­de yay­gın­laş­tır­ma ça­lış­ma­la­rı sü­rü­yor. 2002’de 132,6 mil­yar kWh sa­at olan elek­trik tü­ke­ti­mi yak­la­şık iki kat ar­ta­rak 2012 yı­lın­da 242 mil­yar kWh’­ye ulaş­tı. 2002’de do­ğal­gaz­dan elek­tri­ği­mi­zin yüz­de 40,29’u üre­ti­lir­ken, şim­di yüz­de 50’si üre­ti­li­yor.

215 doğalgaz santrali var

Elek­trik ener­ji­si üre­tim san­tra­li 2013 yı­lı Ekim ayı so­nu iti­ba­rıy­la 883’e yük­sel­di. San­tral­le­rin 446’sı hid­ro­lik, 27’si kö­mür, 70’i rüz­gar, 13’ü jeo­ter­mal, 215’i do­ğal­gaz, 38’i ye­ni­le­ne­bi­lir ve atık, 8’i çok ya­kıt­lı, 44’ü çok ya­kıt­lı ve 22 ade­di sı­vı ya­kıt­lı­. Öte yandan de­po­la­ma için Tuz Gö­lü­’n­de de­vam eden ça­lış­ma­lar da yıl­lar­dır so­nuç­lan­dı­rı­la­ma­dı. Tuz Gö­lü­’n­de plan­la­nan 12 de­po­la­ma ku­yu­sun­dan sa­de­ce 2’si açı­la­bil­di.

Dünya kömürden üretiyor

Dün­ya­da elek­trik üre­ti­min­de kul­la­nı­lan kay­nak­la­rın da­ğı­lım­la­rı in­ce­len­di­ğin­de elek­trik üre­ti­mi için en yay­gın ola­rak kul­la­nı­lan kay­na­ğın kö­mür ol­du­ğu gö­rü­lü­yor.

BUGÜN GAZETESİ