1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Turpgiller kanserden koruyor
Turpgiller kanserden koruyor

Turpgiller kanserden koruyor

Prof. Dr. Us­lu, “Turp­gil­ler fa­mil­ya­sı seb­ze­le­rin, içer­dik­le­ri kan­ser hüc­re­le­ri­nin üre­me­si­ni en­gel­le­yen kim­ya­sal izo­ti­yo­si­ya­nat mad­de­si adı ve­ri­len bit­ki kim­ya­sal­la­rı do­la­yı­sıy­la kan­ser ön­le­yi­ci et­ki­si bu­lu

A+A-

Prof. Dr. İb­ra­him Us­lu, turp­gil­ler fa­mil­ya­sı­na ait seb­ze­le­rin baş­ta ak­ci­ğer, pros­tat, ba­ğır­sak ve gö­ğüs kan­se­ri ol­mak üze­re ne­re­dey­se tüm kan­ser tür­le­ri­ne kar­şı hem ko­ru­ma hem de ilaç gi­bi iyi­leş­tir­me özel­li­ği ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Us­lu, la­ha­na, kar­na­ba­har, bro­ko­li, Brük­sel la­ha­na­sı, be­yaz ya da kır­mı­zı turp gi­bi seb­ze­le­rin kan­ser­li hüc­re­ler üze­rin­de ade­ta kan­ser ilaç­la­rıy­la ay­nı et­ki­yi gös­ter­di­ği­ni sa­vun­du.

Çiğ ve ta­ze tü­ke­tin

Turp­gil­ler fa­mil­ya­sı seb­ze­le­rin kan­ser ön­le­yi­ci et­ki­si­nin, içer­dik­le­ri kan­ser hüc­re­le­ri­nin üre­me­si­ni en­gel­le­yen kim­ya­sal izo­ti­yo­si­ya­nat mad­de­si adı ve­ri­len bit­ki kim­ya­sal­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı­nı ifa­de eden Us­lu, “İ­zo­ti­yo­si­ya­nat­lar açı­sın­dan en zen­gin di­ğer turp­gil­ler la­ha­na, kı­vır­cık, ma­rul, bro­ko­li ve ka­ra­la­ha­na­dır. Bu mad­de­nin bo­zul­ma­ma­sı için turp­gil­le­rin çiğ ve ta­ze ye­nil­me­si ge­re­ki­yor. Ör­ne­ğin bro­ko­li fi­liz­le­ri, ol­gun bro­ko­li­ye gö­re 30 kat faz­la izo­ti­yo­si­ya­nat içer­mek­te­di­r” de­di.

En fazla kaparide var

Us­lu, izo­ti­yo­si­ya­nat adı ve­ri­len kim­ya­sal mad­de­nin seb­ze­ler doğ­ran­dı­ğın­da, çiğ­nen­di­ğin­de ve sin­di­ril­di­ğin­de or­ta­ya çık­tı­ğı­nı an­la­ta­rak, şöy­le de­vam et­ti: “İ­zo­ti­yo­si­ya­nat kim­ya­sa­lı en faz­la ka­pa­ri bit­ki­sin­de bu­lu­nu­yor. Gü­nü­müz­de mar­ket­ler­de ra­hat­lık­la tur­şu­su­nu bu­la­bil­di­ği­miz ka­pa­ri bit­ki­sin­de yüz­de 40 me­til izo­ti­yo­si­ya­nat, yüz­de 21 izop­ro­pil izo­ti­yo­si­ya­nat ve yüz­de 6 bu­til izo­ti­yo­si­ya­nat mev­cut. Ka­pa­ri çok et­ki­li kan­ser ön­le­yi­ci ve iyi­leş­ti­ri­ci be­sin­dir.” Prof. Uslu, Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne ton­lar­ca ih­raç edi­len ka­pa­ri bit­ki­si­nin, Türk hal­kı ta­ra­fın­dan ne­re­dey­se hiç tü­ke­til­me­di­ği­ne dik­ka­ti çe­kti.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ