1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Uludere soruşturmasına ilişkin şok karar
Uludere soruşturmasına ilişkin şok karar

Uludere soruşturmasına ilişkin şok karar

Askeri Savcılık, Uludere’de 34 vatandaşın hava bombardımanında hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada şok bir karar aldı. Şüphelilerle ilgili kamu davası açılmasına gerek görmedi.

A+A-

Ge­nel­kur­may As­ke­ri Sav­cı­lı­ğı, Şır­na­k’­ın Ulu­de­re il­çe­sin­de 34 va­tan­da­şın bom­ba­la­narak ha­ya­tı­nı kay­betmesine ilişkin so­ruş­tur­ma­da ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ver­di. 28 Ara­lık 2011’deki olay­la il­gi­li ih­mal id­di­ala­rı üze­ri­ne yü­rüt­ülen so­ruş­tur­ma­da 5 şüp­he­li ko­mu­tan hak­kın­da ka­mu da­va­sı açıl­ma­sı­na ge­rek gö­r­ülme­di.

KA­MU DA­VA­SI­NA GE­REK YOK

Ka­ra­rın baş­lan­gı­cın­da, in­san­sız ha­va ara­cı (İHA) ta­ra­fın­dan gö­rün­tü­le­rin tes­pit edil­me­si ve de­ğer­len­di­ril­me­si sü­re­cin­de, sı­ra­lı ko­mu­tan­lık ka­rar­gah­la­rın­da ve ola­yın ya­şan­dı­ğı sı­nır öte­si böl­ge­de ger­çek­le­şen olay­lar ak­ta­rıl­dı. Ka­rar­da şüp­he­li­ler­le il­gi­li şu ifa­de­ler kul­la­nıl­dı: “Ge­rek şüp­he­li­ler ge­rek­se olay ye­rin­de gö­rev ya­pan TSK per­so­ne­li­nin TBMM ve Ba­kan­lar Ku­ru­lu çer­çe­ve­sin­de gö­rev ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­dik­le­ri, gö­rev ge­rek­le­ri­ni ye­ri­ne ge­ti­rir­ken ka­çı­nıl­maz ha­ta­ya düş­tük­le­ri do­la­yı­sıy­la ey­lem hak­kın­da ka­mu da­va­sı açıl­ma­sı­na ge­rek­ti­re­cek se­bep bu­lun­ma­dı­ğı an­la­şıl­mış­tır.”

4 KEZ HAREKAT

Ka­rar­da, sı­nır hat­tın­da bek­le­yen gru­ba ha­va ha­re­ka­tı kap­sa­mın­da ilk bom­ba­nın sa­at 21.39’da, ikin­ci bom­ba­nın 21.43’te atıl­dı­ğı­na yer ve­ril­di. Grup­la­rın ha­re­ket­le­ri­nin ta­kip edil­di­ği, gü­ney is­ti­ka­me­ti­ne gi­den­le­rin ol­du­ğu, bu ki­şi­le­rin bir sü­re bek­le­yip, sa­at 22.00 ci­va­rın­da ku­zey is­ti­ka­me­ti­ne ye­ni­den ha­re­ket­len­di­ği­nin gö­rül­dü­ğü ifa­de edil­di. Sa­at 22.02’de üçün­cü bom­ba­nın atıl­dı­ğı kay­de­dil­di. 22.16 ci­va­rın­da ha­re­ket­siz bek­le­yen üçün­cü gru­bun tes­pit edil­di­ği ve 22.24’te dör­dün­cü bom­ba­nın bu gru­ba atı­la­rak ha­va ha­re­ka­tı­nın son­lan­dı­rıl­dı­ğı be­lir­til­di.

‘Başbakan söz vermişti’

Mağdur aileler, kararı üzüntüyle karşıladı. Operasyonda oğlu Erkan Encü’yü kaybeden Felek Encü, “Başbakan’la görüştüğümüzde bize söz vermişti. ‘Failleri bulacağız’ demişti. Bir grup toplantısında da, ‘Roboski olayı Ankara’nın karanlık dehlizlerinde kaybolmaz’ diyordu. Ne oldu da bugün bu karar verildi” şeklinde konuştu. Olayda oğlu Serhat Encü’yü yitiren Halime Encü de “Haberi alınca bir kere daha yüreğimiz acıyla doldu. Hiç mi vicdanları yok” dedi. Operasyonda ölen Cemal Encü’nün annesi Hazal Encü, kararı öğrendikleri andan beri ağladıklarını belirterek “Bu sabah 34 kez daha bizi katlettiler” şeklinde konuştu.

Aileler AİHM’e gidecek

Di­yar­ba­kır Ba­ro Baş­ka­nı Ta­hir El­çi, Ulu­de­re ola­yıy­la il­gi­li ta­kip­siz­lik ka­ra­rı­na kar­şı Ge­nel­kur­may As­ke­ri Mah­ke­me­si­’ne iti­raz­da bu­lu­na­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. El­çi, “Ret du­ru­mun­da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne baş­vu­ru yo­lu açıl­mış olu­r” de­di. As­ke­ri Sav­cı­lık ka­ra­rı­nın ken­di­le­ri için sür­priz ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten El­çi, Askeri Sav­cı­lık ta­ra­fın­dan ob­jek­tif, ta­raf­sız ve adil bir ka­rar ve­ri­le­ce­ği­ni bek­le­me­di­k” ifadelerini kullandı.

‘Esas olay şimdi başlıyor’

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sez­gin Tan­rı­ku­lu ve An­ka­ra Mil­let­ve­ki­li Le­vent Gök, Ulu­de­re ka­ra­rı­na tepki gösterdi. Gök, “Kim­se ‘Bu ka­rar­la bu ola­yı ka­pat­tı­k’ di­ye se­vin­me­sin. Esas olay şim­di baş­lı­yor. Bu­gün Ulu­de­re­’nin baş­lan­gıç gü­nü­dür, ka­pa­tıl­dı­ğı gün de­ği­l” de­di. Tan­rı­ku­lu “E­ğer Baş­ba­kan bu iş­te bi­rin­ci de­re­ce­de so­rum­lu ol­ma­say­dı fa­il­ler or­ta­ya çı­kar­dı. Ben ken­di­si­ni Al­la­h’­a ha­va­le et­mi­yo­rum. Bu top­lu­mun vic­da­nı­na mah­kum ol­muş­tur” diye konuştu.

Dava açılması mümkün

Olay­la il­gi­li ilk so­ruş­tur­ma Di­yar­ba­kır Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’n­ca baş­la­tıl­mış­tı. Baş­sav­cı­lık, gö­rev­siz­lik ka­ra­rı ve­re­rek dos­ya­yı As­ke­ri Sav­cı­lı­k’a gön­der­miş­ti. Mağ­dur­la­rın, ta­kip­siz­lik ka­ra­rı­na iti­raz için 15 gün için­de Ha­va Kuv­vet­le­ri Ko­mu­tan­lı­ğı As­ke­ri Mah­ke­me­si­’ne baş­vur­ma­sı ge­re­ki­yor. Mah­ke­me, mağ­dur­la­rın şi­ka­ye­ti­ni ye­rin­de gö­rür­se As­ke­ri Sav­cı­lı­k’ın ta­kip­siz­lik ka­ra­rı­nı kal­dı­ra­bi­le­cek. Ta­kip­siz­lik ka­ra­rı­nın kal­dı­rıl­ma­sı ha­lin­de sav­cı­lı­ğın so­ruş­tur­ma yap­mak­sı­zın id­di­ana­me ha­zır­la­ya­rak da­va aç­ma­sı ge­re­ki­yor. İti­ra­zın red­de­dil­me­si du­ru­mun­da, ka­mu da­va­sı an­cak ye­ni olay­la­ra ve ye­ni de­lil­le­re da­ya­nı­la­rak açı­la­bi­li­yor.

‘Hukukun katledilmesi anlamındadır’

Şır­nak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi: Ka­rar hu­ku­kun ve ada­le­tin kat­le­dil­me­si an­la­mın­da­dır. Her­han­gi bir hu­ku­ki da­ya­na­ğı yok­tur. Kürt­le­r’in ada­le­te olan gü­ve­ni yok edil­di. Ada­le­te ka­lan gü­ven kı­rın­tı­la­rı da yok edil­di. Bun­dan son­ra ulus­la­ra­ra­sı hu­kuk­ta hak­la­rı­nı ara­ya­cak­tır. Bu ka­rar Tür­ki­ye­’nin yar­gı sis­te­mi­nin bit­ti­ği­nin işa­re­ti­dir.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ