1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Uluslararası hukuk çevrelerinden tarihi HSYK uyarısı
Uluslararası hukuk çevrelerinden tarihi HSYK uyarısı

Uluslararası hukuk çevrelerinden tarihi HSYK uyarısı

Kamuoyunda tartışmalara neden olan HSYK düzenlemesine uluslararası hukuk çevrelerinden tepkiler sürüyor.

A+A-

22 Avrupa ülkesinin yargıç derneklerini temsil eden Demokrasi ve Özgürlükler İçin Avrupalı Yargıçlar Birliği, “Yargı üzerinde hakimiyet kurulması amaçlanıyor” diyerek düzenlemeyi kınadı. Venedik Komisyonu ise “HSYK’nın yapısını değiştirecek adım atılmamalı” dedi.

Tür­ki­ye­’nin ku­ru­cu üye­si ol­du­ğu Av­ru­pa Kon­se­yi, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu­’nun (HSYK) ya­pı­sı­nı de­ğiş­ti­ren ka­nun tek­li­fiy­le il­gi­li hü­kü­me­ti bir kez da­ha uyar­dı. Av­ru­pa Kon­se­yi­’nin ana­ya­sa da­nış­ma or­ga­nı olan Ve­ne­dik Ko­mis­yo­nu, hü­kü­me­te “HSYK ko­nu­sun­da hız­lı ka­rar­lar al­ma­ma­sı ve uy­gu­la­ma­ma­sı yö­nün­de­” kuv­vet­li bir uya­rı yap­tı. Yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın ha­ya­ti ehem­mi­yet­te ol­du­ğu vur­gu­la­nan açık­la­ma­da, yar­gı­nın ada­let ba­ka­nı­nın kon­tro­lü­ne terk edi­le­me­ye­ce­ği vur­gu­lan­dı.

‘EN­Dİ­ŞE­LER­DEN HA­BER­DA­RI­Z’

Ve­ne­dik Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Gi­an­ni Bu­qu­icc­hi­o, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da HSYK tek­li­fi­ni he­nüz in­ce­le­me­dik­le­ri­ni, an­cak cid­di en­di­şe­ler hu­su­sun­da ha­ber­dar ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti. HSYK tek­li­fin­de mil­let­le­ra­ra­sı stan­dart­lar ve Tür­ki­ye Ana­ya­sa­sı­’na ay­kı­rı­lık ko­nu­sun­da so­ru işa­ret­le­ri ol­du­ğu­na vur­gu ya­pan Bu­qu­icc­hi­o, “Bu tek­li­fin ter­si­ne, sa­de­ce bir­kaç yıl ön­ce re­fe­ran­dum­la ka­bul edi­len de­ği­şik­lik Ve­ne­dik Ko­mis­yo­nu ta­ra­fın­dan olum­lu ola­rak de­ğer­len­dir­mek­te ve ge­nel iti­ba­riy­le mil­let­le­ra­ra­sı stan­dart­lar­la uyum­lu gö­rül­mek­te­di­r” de­di.

Bu şart­lar al­tın­da hü­kü­me­ti ace­ley­le ka­rar al­ma­ma­sı ko­nu­sun­da uya­ran Bu­qu­icc­hi­o, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na vur­gu yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da, tek­li­fin mil­let­le­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uyum­lu­lu­ğu tes­pit edil­me­den adım atıl­ma­ma­sı­nı is­te­di.

‘KA­RAR BEK­LEN­ME­Lİ­’

“Mil­let­le­ra­ra­sı stan­dart­la­ra ve Tür­ki­ye Ana­ya­sa­sı­’na uyum­lu­lu­ğu dik­kat­li­ce tet­kik edil­me­den ve te­yit edil­me­den bu alan­da adım­lar atıl­ma­ma­lı; uy­gu­la­ma­ya ise ke­sin­lik­le ge­çil­me­me­li­di­r” di­yen Bu­qu­icc­hi­o, ta­lep ol­ma­sı du­ru­mun­da tas­la­ğa iliş­kin bir de­ğer­len­dir­me ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Hü­kü­me­tin ha­zır­lık­la­rı­na iliş­kin bir uya­rı da­ha ya­pan Bu­qu­icc­hi­o, ka­nu­nun ka­bul edi­lip Ana­ya­sa Mah­ke­me­si­’ne mü­ra­ca­at edil­me­si du­ru­mun­da, Yük­sek Mah­ke­me­’den ka­rar çı­ka­na ka­dar uy­gu­la­ma­ya ge­çil­me­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı.

59 üye­si bu­lu­nan Venedik Komisyonu, de­mok­ra­si, in­san hak­la­rı ve hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü alan­la­rın­da Av­ru­pa stan­dart­la­rı­na ulaş­mak is­te­yen ül­ke­le­re hu­ku­ki tav­si­ye­ler­de bu­lu­nu­yor. Av­ru­pa Kon­se­yi­’nin 47 üye­si­nin dı­şın­da ABD, Bre­zil­ya, Mek­si­ka, Fas, Ce­za­yir gi­bi ül­ke­ler de kon­se­yin aza­la­rı ara­sın­da.

HÜKÜMET YARGI ÜZERiNDE HAKiMiYET AMAÇLIYOR

De­mok­ra­si ve Öz­gür­lük­ler İçin Av­ru­pa­lı Yar­gıç­lar Bir­li­ği (ME­DEL), HSYK’­nın ya­pı­sı­nı de­ğiş­tir­me­yi ön­gö­ren ya­sa ta­sa­rı­sı­na tep­ki gös­ter­di. 22 Av­ru­pa ül­ke­si­nin yar­gıç der­nek­le­ri­ni tem­sil eden ME­DE­L’­den ya­pı­lan ya­zı­lı açık­la­ma­da, söz ko­nu­su ta­sa­rı­sıy­la hü­kü­me­tin yar­gı üze­rin­de ha­ki­mi­yet kur­ma­yı amaç­la­dı­ğı ifa­de edil­di. Av­ru­pa Kon­se­yi­’n­de göz­lem­ci der­nek sta­tü­sün­de bu­lu­nan ME­DEL açık­la­ma­sın­da, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü­nün ve yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın ko­ru­yu­cu­su HSYK’­nın ya­pı­sın­da acil de­ği­şik­lik ön­gö­ren dü­zen­le­me­nin teh­li­ke­li ol­du­ğu­na dik­kat çe­ki­lir­ken, “Ka­nun tek­li­fi, yar­gıç­la­rın ve sav­cı­la­rın ka­ri­yer­le­ri­ne ve yar­gı­nın iç iş­le­yi­şi­ne hü­kü­me­tin doğ­ru­dan mü­da­ha­le­si­ne izin ver­mek­te­dir. Bu de­ği­şik­lik tek­li­fi, Av­ru­pa Kon­se­yi ve Av­ru­pa Bir­li­ği­’nin yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı hak­kın­da ka­bul gör­müş as­ga­ri stan­dart­la­ra ay­kı­rı­dı­r” ifa­de­le­ri yer al­dı.

RA­POR HA­ZIR­LA­YA­CAK­LAR

Türk hü­kü­me­ti­nin yar­gı üze­rin­de ha­ki­mi­yet kur­ma gi­ri­şi­mi­ni şid­det­le kı­na­dı­ğı­nı be­lir­ten ME­DEL, AB’­ye ve Av­ru­pa Kon­se­yi­’ne bu gi­ri­şi­min teh­li­ke­li so­nuç­la­rı­na da­ir ra­por ha­zır­la­ya­ca­ğı­nı du­yur­du.

AB’­ye ve in­san hak­la­rı ör­güt­le­ri­ne de ya­sa de­ği­şik­li­ği tek­li­fi­ni kı­na­ma­la­rı yö­nün­de çağ­rı yap­tı. Açık­la­ma­da, “ME­DEL, bu de­ği­şik­li­ğin de­mok­ra­si­ye ve Tür­ki­ye­’de yar­gı er­ki­nin ba­ğım­sız­lı­ğı­na bir sal­dı­rı ol­du­ğu­nu, Türk ma­kam­la­rı­na der­hal bil­dir­me­le­ri için çağ­rı yap­mak­ta­dır. Son ola­rak, ME­DEL, Türk par­la­men­to­su­na ses­len­mek­te­dir ve Tür­ki­ye­’nin, de­mok­ra­si, hu­kuk dev­le­ti ve in­san hak­la­rı­na say­gı gös­te­ri­len ül­ke­ler top­lu­lu­ğu­nun bir üye­si ola­rak kal­ma­sı için bu dü­zen­le­me­yi red­det­me­si­ni is­te­mek­te­di­r” de­nil­di.KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ