1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Üretimdeki açığı ihracat kapatacak
Üretimdeki açığı ihracat kapatacak

Üretimdeki açığı ihracat kapatacak

Otomotivde artırılan ÖTV oranları, iç pazar beklentilerini düşürdü. OSD Başkanı Önen, “İç pazardaki gerileme üretimi düşürecektir. Bunun olumsuz etkisini ihracat artışıyla kapatmalıyız” dedi.

A+A-

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Kudret Önen, 2014 yılının otomotiv sanayisi açısından özellikle iç pazar için (ÖTV artışıyla birlikte) zorlu bir yıl olarak göründüğünü söyledi. Otomotivin yeni yılını değerlendiren Önen, “Önümüzdeki yıl iç pazar kaynaklı bir küçülmeye paralel olarak üretimde azalma olabilir. İç pazarın üretim üzerindeki olumsuz etkisini ihracat artışı ile kapatmalıyız” dedi.

Her alanda büyüdü

Önen, 2013 yılında toplam otomotiv pazarının 2012 yılına kıyasla yüzde 9 oranında artarak 893 bin adet düzeyinde gerçekleştini söyledi. Otomotiv sanayinin toplam üretiminin 2013’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 arttığını ve 1 milyon 126 bin adede yükseldiğini dile getiren Önen, sektörün ihracatının ise yüzde 13 artışla 828 bin adet olduğunu kaydetti. Otomotiv sanayinin ihracat açısından kazandığı başarıya ve sağladığı katma değere dikkati çeken Önen, otomotiv sanayinin ihracatının 2012 yılına kıyasla yüzde 10 artarak 21,3 milyar dolara ulaştığını aktardı.

2011’e göre zorlu geçen 2012’nin ardından 2013’te otomotiv sanayinin başarılı bir yılı geride bıraktığını belirten Önen, geçen yıl pazar, ihracat ve üretim adetlerinde 2012 yılına göre artış olduğunu aktardı.

‘Baskı altındaki iç pazarla yatırımcı çekmemiz zor’

OSD Baş­ka­nı Kud­ret Önen, oto­mo­tiv sa­na­yi­nin ih­ra­cat­ta­ki gü­cü­nün bü­yük bö­lü­mü­nü iç pa­zar­dan al­dı­ğı­na dik­kat çek­ti ve “Sa­na­yi­miz için ih­raç pa­zar­la­rın­da­ki ba­şa­rı ka­dar iç pa­za­rın bü­yük­lü­ğü de önem­li­dir. İç pa­za­rı­mı­zın son 7 yıl­da bek­le­di­ği­miz öl­çü­de bü­yü­me­di­ği­ni

gö­rü­yo­ruz.

İç pa­zar­da da­ra­lan ta­lep 2014’te üre­ti­mi da­ha çok ih­ra­ca­ta ba­ğım­lı ha­le ge­ti­re­cek ve bu du­rum da sa­na­yi­miz için risk ala­nı oluş­tu­ra­cak­tır. Bas­kı al­tın­da tu­tu­lan bir iç pa­zar ile kü­re­sel re­ka­bet­te is­te­di­ği­miz ba­şa­rı­yı el­de et­me­miz ve ya­tı­rım­cı­la­rı ül­ke­mi­ze çek­me­miz zor. Güç­lü bir iç pa­za­rın bü­yük ya­tı­rım­la­rı ge­tir­di­ği­ni unut­ma­ma­lı­yı­z” de­di.

İhracata odaklanmalıyız

Tür­ki­ye­’nin geçen yıl Av­ru­pa’da de­vam eden kri­zin olu­şturduğu da­ral­ma­yı Ar-Ge ile des­tek­le­nen ye­ni ürün­ler­le aş­tı­ğı­nı söyleyen Önen şöy­le de­vam et­ti: “2014 yı­lı ise oto­mo­tiv sa­na­yi­miz açı­sın­dan özel­lik­le iç pa­zar için zor­lu bir yıl olacak. 2013’teki üre­tim ar­tı­şı­nın se­be­bi­nin ön­ce­lik­le ar­tan ih­ra­cat ve bü­yü­yen iç pa­zar ol­du­ğu unu­tul­ma­ma­lı­dır. İç pa­za­rın üre­time olum­suz et­ki­si­ni ih­ra­cat ar­tı­şıyla ka­pat­ma­lı­yız. Do­la­yı­sıy­la 2014’te ih­ra­ca­ta da­ha faz­la odak­lan­ma­lı­yız.”

Hedef 1,2 milyonluk üretim

2014 yı­lı­na iliş­kin ön­gö­rü­le­ri­ni pay­la­şan Kud­ret Önen, üre­ti­min 1 mil­yon 100 bin ile 1 mil­yon 200 bin, ih­ra­ca­tın ise 810 bin ile 850 bin adet dü­ze­yin­de ger­çek­leş­me­si­ni bek­le­dik­le­ri­ni be­lirt­ti. Önen, ih­ra­cat ge­li­rin ise bu yıl, 2013’te­ki 21.5 mil­yon do­lar se­vi­ye­si­nin çok az al­tın­da ve­ya üze­rin­de ger­çek­le­şe­bi­le­ce­ği­ni kay­det­ti.


KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ