1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Vatandaşa ceza çok tahsilat yok
Vatandaşa ceza çok tahsilat yok

Vatandaşa ceza çok tahsilat yok

Devlet son 5 yıl içerisinde, özel sektör kuruluşlarıyla doğrudan vatandaşlara büyük bölümü vergi kaynaklı tam 251 milyar lira ceza kesti. Ancak cezaların sadece 27 milyar lirası toplanabildi.

A+A-

Dev­let va­tan­da­şa bol ke­se­den ce­za ya­zı­yor, an­cak ce­za­la­rın tah­sil edil­me­sin­de ay­nı per­for­man­sı gös­te­re­mi­yor.

Per­for­mans bo­zul­du

Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı Mu­ha­se­bat Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­’nün res­mi ve­ri­le­ri üze­rin­den ya­pı­lan he­sap­la­ma­la­ra gö­re 2009’dan 2013 yı­lı Ka­sım so­nu­na ka­dar olan yak­la­şık 5 yıl­lık dö­nem­de ke­si­len ce­za­lar­la bun­la­rın tah­si­la­tın­da gi­de­rek bo­zu­lan bir per­for­mans ya­şan­dı. Son 5 yıl­da mil­yon­lar­ca va­tan­da­şa, es­na­fa ve şir­ket­le­re top­lam 251,6 mil­yar li­ra ce­za ke­sil­di. Ke­si­len ce­za­la­rın ise sa­de­ce 27 mil­yar li­ra­sı tah­sil edi­le­bil­di. Tah­si­lat yüz­de 10,7’de kal­dı.

Yüz­de 7,6’da kal­dı

2009 yı­lın­da kes­ti­ği 18,1 mil­yar li­ra­lık ce­za­nın 3,9 mil­yar li­ra­sı­nı ya­ni yüz­de 21,5’i­ni tah­sil eden dev­let ku­rum­la­rı de­vam eden yıl­lar­da ce­za tu­tar­la­rı­nı kat­la­ya­rak ar­tı­rır­ken tah­si­lat­ta ade­ta ye­rin­de say­dı.

En son bu yı­lın ilk 11 ayın­da dev­le­tin ka­yıt­la­rın­da tah­sil edil­me­yi bek­le­yen ce­za tu­ta­rı 88 mil­yar li­ra­ya ulaş­tı, tah­si­lat ise 6,7 mil­yar li­ra­da kal­dı. Bu ve­ri, ke­si­len her 100 li­ra ce­za­nın bu yıl sa­de­ce 7,6 li­ra­sı­nın top­la­na­bil­di­ği­ni gös­te­ri­yor.

Trafikte tahsilat oranı daha fazla

Dev­let son 5 yıl­da 9 mil­yar 750 mil­yon li­ra tra­fik ce­za­sı kes­ti. Bu ce­za­la­rın 5 mil­yar 62 mil­yon li­ra­sı ya­ni yüz­de 51,9’u tah­sil edi­le­bil­di. Do­la­yı­sıy­la 4 mil­yar 688 mil­yon li­ra­lık ce­za ha­len dev­le­tin ka­yıt­la­rın­da “ö­den­me­di­” ola­rak bek­li­yor. Bu yı­lın ilk 11 ayın­da ke­si­len tra­fik ce­za­sı ise re­kor dü­ze­ye ula­şa­rak 3 mil­yar 396 mil­yon li­ra­yı aş­tı. Bu ce­za­la­rın 1 mil­yar 541 mil­yon li­ra­sı tah­sil edil­di. Tah­sil edi­le­me­yen 1 mil­yar 855 mil­yon li­ra­lık tra­fik ce­za­sı­nın ise bir kıs­mı ya he­nüz teb­liğ edil­me­di ya da va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan öden­me­di.
BUGÜN GAZETESİ