1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Yapı kullanma izin ruhsatları ve idari para cezası
Yapı kullanma izin ruhsatları ve idari para cezası

Yapı kullanma izin ruhsatları ve idari para cezası

Yapı kullanma izin ruhsatları ve idari para cezası...

A+A-

Belediyeler ve Özel İdareler tarafından muhtelif tarihlerde verilen yapı kullanma izin belgelerinin her ay düzenli olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna  gönderme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı ve bir ay süre zarfında gönderilmediği takdirde 102 nci  maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağı hususunda ciddi mağduriyetler ve tereddütlerin yaşandığı bilgi edinilmiştir.  

 

Bilindiği gibi 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca; Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlülükleri bulunmakta olup, bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında ise 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca idarî para cezası uygulanması gerekmekle birlikte ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin bilgi ve belgelerin ünitelere intikali üzerine SGK ce yapılacak işlemler İşverenler Uygulama Tebliğinin 8.1.2 maddesinde belirtilmiştir.

 

Diğer taraftan 5510 sayılı Kanunun 90’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında; işverenlerin hak edişlerinin Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödendiği, kesin teminatları ise ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edileceği, işverenlerin, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, bankalar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar nezdindeki her çeşit alacak, teminat ve hak edişleri üzerinde işçi ücreti alacakları hariç olmak üzere yapılacak her türlü devir, temlik ve el değiştirme, Kurum alacaklarını karşılayacak kısım ayrıldıktan sonra, kalan kısım üzerinde hüküm ifade edeceği ,

 

Dördüncü fıkrasında ise valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden önce ilgililerden, Kurumumuzdan, borçlarının bulunmadığına ilişkin ilişiksizlik belgesi istenilmesi zorunlu olup, bu yükümlülüğün yerine getirmeden yapı kullanım izin belgesi verilmesi halinde ilgililer hakkında idari ve cezai işlem yapıldığı, Hükmü yer almaktadır.

 

Bu itibarla ruhsat ve ruhsat niteliğindeki belgelerin Kurumumuza bildirilmesi/bildirilmemesine ilişkin işlemlerde anılan Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası; teminatların iadesi, hak edişlerin ödenmesi ve bu ödemelerin yapılabilmesini teminen borcu yoktur yazılarının düzenlenmesine ilişkin işlemlerde ise; 90’ıncı maddenin ikinci ve dördüncü fıkraları gereğince işlem yapılması gerekmekle birlikte, gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatı  gerekse Sosyal Güvenlik Kurumunun meri mevzuat hükümlerine göre SGK den soğuk damgalı ilişiksizlik belgesi alınmadan Yapı Kullanım İzin Ruhsatları verilemeyeceğinden bu ruhsatların ayrıca SGK nin ilgili ünitelerine gönderilmesine mahal bulunmamaktadır. Dolayısıyla 5510 sayılı Kanunun 11 inci maddesinden anlaşılması gerekenin yukarıda izah edilen şeklin olması icap etmektedir.

 

Aksi halde, hali hazırda hiçbir belediyenin haklı olarak uygulaması kapsamında olmayan Yapı Kullanım İzin Ruhsatlarının SGK ye gönderilmesi gerekliliği mevzuu geçmişe yönelik, altından kalkılamayacak büyük itilaf ve Mahkeme süreçlerini beraberinde getireceğinden yerinde olmayan bu yönde uygulamalara son verilmesi, uygulanan idari para cezalarının ise iptal edilmesi gerekmektedir.