1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yargı bağımsız diyenin alnını karışlarım
Yargı bağımsız diyenin alnını karışlarım

Yargı bağımsız diyenin alnını karışlarım

Türkiye’de yargı bağımsızlığının kalmadığını savunan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Koncuk, “Şu anda yargı bağımsızlığı var diyebilecek adamın alnını karışlarım” dedi.

A+A-

Türk Eği­tim Se­n’­in Ya­lo­va­’da Spo­ri­um Te­sis­le­ri­’n­de dü­zen­le­nen da­ya­nış­ma ge­ce­si­ne ka­tı­lan Türk Eği­tim-Sen ve Tür­ki­ye Ka­mu-Sen Ge­nel Baş­ka­nı İs­ma­il Kon­cuk, İs­tan­bul mer­kez­li yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nunun ar­dın­dan ya­şa­nan ge­liş­me­le­rin Tür­ki­ye­’de yar­gı ba­ğmsız­lı­ğı­nı bi­tir­di­ği­ni söy­le­di.

Ül­ke­de si­ya­si is­tik­ra­rın kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Kon­cuk, “Yıl­lar­dır is­tik­rar sö­zü kul­la­nı­lan Tür­ki­ye­’nin bu­gün için­de bu­lun­du­ğu du­rum çok kö­tü. 11 yıl­dır ik­ti­da­rın her se­çim pan­kar­tın­da, afiş­le­rin­de hep bu ön pla­na çı­kar­tıl­dı. ‘A­man si­ya­si is­tik­rar bo­zul­ma­sı­n’ di­ye. Bu sö­zü iyi ha­tır­lı­yor­su­nuz. Bu­gün ül­ke­de si­ya­si is­tik­rar­dan bah­set­mek müm­kün mü­” di­ye sor­du. Yol­suz­luk ope­ras­yo­nunun ar­dın­dan do­la­rın Türk Li­ra­sı kar­şı­sın­da yüz­de 22 de­ğer ka­zan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Kon­cuk şöy­le de­vam et­ti:

GÜVEN PROBLEMİ VAR

“17 Ara­lık ta­ri­hin­den bu ya­na pro­tes­to edi­len se­net sa­yı­sı yu­ka­rı­ya doğ­ru çı­kı­yor. Kar­şı­lık­sız çek sa­yı­sı yu­ka­rı doğ­ru çı­kı­yor. Eğer gi­di­şat böy­le de­vam eder­se ki ak­si­ni gö­re­mi­yo­ruz; ban­ka­la­rın kre­di öde­me­le­rin­de ge­ri dö­nüş­ler za­yıf­la­ya­cak ve ba­tık kre­di­ler ne­de­niy­le bir­çok ban­ka öde­me kri­zi ile kar­şı kar­şı­ya ka­la­cak. Do­la­rın bu hız­la de­vam et­me­si Türk Li­ra­sı­’nın do­lar kar­şı­sın­da­ki kay­bı­nı ar­tı­ra­cak. Bu as­ga­ri üc­ret­li­nin, dev­let me­mur­la­rı­nın, dar ve sa­bit ge­lir­li tüm ça­lı­şan­la­rı­mı­zın alım gü­cü­nün azal­ma­sı an­la­mı­na ge­lir. Bi­zim bu söy­le­dik­le­ri­mi­zi söy­le­me­si ge­re­ken an­cak ik­ti­da­ra mi­de­den bağ­lı ol­du­ğu için söyleyemeyen bazı kuruluşlar var. Şu an­da tüm ül­ke va­tan­daş­la­rı­nın ik­ti­da­ra bir gü­ven prob­le­mi var mı yok mu? Var. Şu an­da yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı Tür­ki­ye­’de var di­ye­bi­le­cek ada­mın al­nı­nı ka­rış­la­rım. Yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğın­dan şu an­da bah­se­de­bil­mek müm­kün de­ğil.”KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ