1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yargıtay Gürbüz Çapan'ın 5 yıllık cezasını onadı
Yargıtay Gürbüz Çapan'ın 5 yıllık cezasını onadı

Yargıtay Gürbüz Çapan'ın 5 yıllık cezasını onadı

Yar­gı­tay 5. Ce­za Da­ire­si, CHP Esen­yurt Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı Gür­büz Ça­pa­n’­a suç iş­le­mek için ör­güt kur­mak ve rüş­vet ver­mek suç­la­rın­dan ve­ri­len 5 yıl ha­pis ce­za­sı­nı ona­dı.

A+A-

Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ka­ra­ra iti­raz et­mez­se Gürbüz Ça­pa­n’­ın ce­za­sı ke­sin­le­şe­cek. Ça­pan, söz­ ko­nu­su suç­tan 11 ay 20 gün tu­tuk­lu kal­dı­ğı için yak­la­şık 2 yıl da­ha ce­za­evin­de ka­la­cak. Ana­ya­sa ve Se­çim Ka­nu­nu­’na gö­re tak­sir­li suç­lar ha­riç ol­mak üze­re 1 yıl ve­ya da­ha faz­la ha­pis ce­za­sı alan­lar ile rüş­vet gi­bi yüz kı­zar­tı­cı suç­lar­dan hü­küm gi­yen­ler se­çil­me hak­kı­nı kay­be­di­yor. Ka­ra­rın, ad­li si­ci­le iş­len­me­siy­le Ça­pa­n’­ın aday­lı­ğı­nın müm­kün ol­ma­ya­ca­ğı be­lir­ti­li­yor. Ka­ra­rın açık­lan­ma­sı­nın ar­dın­dan açık­la­ma ya­pan Ça­pan, “Da­ha ön­ce ce­za­mın bir bö­lü­mü­nü yat­tı­ğım için hu­ku­ken aday­lı­ğım ko­nu­sun­da bir en­gel bu­lun­ma­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­’na baş­vu­ra­rak, da­ire­nin ka­ra­rı­na iti­raz et­me­si­ni ta­lep ede­ce­ğim. Hu­ku­ki mü­ca­de­le­mi sür­dü­re­ce­ğim, ge­re­kir­se AİH­M’­ye gi­de­ce­ğim. Ve­ri­len ce­za aday­lı­ğı­ma en­gel de­ğil. An­cak par­ti­yi sı­kın­tı­ya dü­şür­mem.”

BUGÜN GAZETESİ