1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Yunanistan mültecileri denize döküldü!
Yunanistan mültecileri denize döküldü!

Yunanistan mültecileri denize döküldü!

Yunanistan’a gitmek isteyen Suriyeli 39 mültecinin botu devrildi. 1’i çocuk 3 kişi boğuldu. Mülteciler polise kan donduran şu ifadeyi verdi: “Yunan askerleri bizi önce kurtardı sonra denize attı”

A+A-

Yu­na­nis­ta­n’­ın Sa­kız Ada­sı­’na git­mek için İz­mir Çeş­me­’den yo­la çı­kan ta­ma­mı Su­ri­ye­li 39 mül­te­ci­den 2’si ka­dın 1’i ço­cuk 3 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. 9 mül­te­ci ise ka­yıp. Kur­tu­lan bir mül­te­ci “Yu­nan as­ker­le­ri bi­zi de­ni­ze at­tı­” de­di.

Ba­lık­çı­lar dün sa­bah de­niz­de ce­set gör­dü­le­ri­ni ekip­le­re bil­dir­di. Bu­nun üze­ri­ne Sa­hil Gü­ven­lik ekip­ler de­niz­den 3 ce­set çı­kar­dı. Şans ese­ri kur­tu­lan 27 mül­te­ci­nin ver­dik­le­ri ifa­de ise kan don­dur­du. Mül­te­ci­le­rin las­tik bot­la Yu­na­nis­ta­n’­ın Ko­yun Ada­sı­’na çık­ma­yı ba­şar­dı­ğı,Yu­nan Sa­hil Gü­ven­lik ekip­le­ri­nin mül­te­ci­le­ri bir tek­ne­ye ko­yup ön­ce de­niz­de do­laş­tır­dı­ğı son­ra de­ni­ze at­tı­ğı id­di­a edil­di.

Mu­ham­med adın­da bir mül­te­ci, “Yu­nan ko­man­do­la­rı bi­zi öl­dü­re­cek­ti. Yüz­le­rin­de kar mas­ke­si var­dı. Ba­zı­la­rı­mı­zı dö­vüp plas­tik ke­lep­çe tak­tı­lar. Tür­ki­ye­’ye 150 met­re ka­la bi­zi de­ni­ze at­tı­lar. 2 ka­dın ve 1 ço­cuk gö­zü­mü­zün önün­de bo­ğul­du. Yü­ze­rek kı­yı­ya çık­tık ora­da bir eve sı­ğın­dı­k” de­di.

 BUGÜN GAZETESİ