1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Zabıta memuru 3. dereceye atanarak yeşil pasaport alabilir mi?
Zabıta memuru 3. dereceye atanarak yeşil pasaport alabilir mi?

Zabıta memuru 3. dereceye atanarak yeşil pasaport alabilir mi?

Zabıta memuru 3. dereceye atanarak yeşil pasaport alabilir mi?

A+A-

Memurların her üç yılda bir derece yükselmesi kuralının istisnası 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.

 

Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

 

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

 

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,

 

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

 

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır.

 

Bu bent hükümlerine göre atananlar atandıkları kadronun aylık (Ek gösterge dahil) ve diğer haklarından yararlanırlar. Bu suretle üst dereceye atananların bu kadrolarda geçirdikleri her yıl kademe ilerlemesi ve her "3" yıl derece yükselmesi sayılmak suretiyle kazanılmış hak ve emeklilik keseneğine esas aylık derecelerinin yükselmesinde gözönüne alınır. Ancak atandıkları kadro aylıkları, başka görevlere atanma halinde kazanılmış hak sayılmaz." hükmüyle düzenlenmiştir.

 

5682 sayılı Pasaport Kanununun 14/A maddesinde "Hususi damgalı pasaportlar; Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri, eski bakanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir." hükmü bulunmaktadır.

 

Zabıta memuru kadroları sadece 5. Dereceye kadar yükselebilirken, 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile bu kadrolara 3. Dereceye kadar yükselme imkanı getirilmiştir.

 

Sonuç olarak, lisans mezunu olduğunuzdan, 8 yıllık fiili hizmet süresini tamamladığınız tarihten itibaren 657 sayılı Kanunun 68/B maddesine göre 3. Dereceli kadroya atanabilirsiniz. Ancak atama yapıp yapmama konusunda kurumunuzun takdir yetkisi bulunmaktadır.

 

3. dereceli kadroya atamanızın yapılması durumunda ise hususi damgalı (yeşil) pasaport alınabileceği değerlendiriliyor.