1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Zekeriya Öz'den 'iş takibi' iddialarına yalanlama
Zekeriya Öz'den 'iş takibi' iddialarına yalanlama

Zekeriya Öz'den 'iş takibi' iddialarına yalanlama

İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı Ve­ki­li Ze­ke­ri­ya Öz’­ün dün bir ga­ze­te­de yer alan “Ze­ke­ri­ya iş pe­şin­de­” baş­lık­lı ha­be­ri tek­zip ede­ce­ği ve baş­ta Baş­ba­kan Er­do­ğa­n ol­mak üze­re hak­kın­da öne sü­rü­len “İş ta­ki­bi ya­pı­yo­r”

A+A-

T24 in­ter­net si­te­sin­de yer alan ha­be­re gö­re Fa­tih Be­le­di­ye ile il­gi­li rüş­vet ve yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı Zekeriya Öz’­ün de­ne­ti­min­de­ki sav­cı­lar ta­ra­fın­dan de­ğil, di­ğer Baş­sav­cı­ Ve­ki­li Fik­ret Se­çen ta­ra­fın­dan yü­rü­tül­dü. Se­çen, yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­dan 2 ay ön­ce Fa­tih Be­le­di­ye­si­’n­de­ki ge­liş­me­le­re da­ir yü­rüt­tü­ğü dos­yanın Öz’­ün yü­rüt­tü­ğü so­ruş­tur­may­la bir­leş­ti­ril­me­si­ni ta­lep et­ti. Olay­lar ve ki­şi­ler ara­sın­da­ki bağ­lan­tı sebebiyle Se­çe­n’­in ta­le­bi ka­bul edil­di.

Star Ga­ze­te­si’n­de yer alan “Ze­ke­ri­ya iş pe­şin­de­” baş­lık­lı man­şet ha­ber ve Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­ın “Sav­cı iş ta­ki­bi ya­pı­yo­r” yö­nün­de­ki id­di­ala­rın per­de ar­ka­sı­nın şöy­le olduğu id­di­a edil­di: “Fa­tih Be­le­di­ye­si ala­nı­na gi­ren bir böl­ge­de, al­kol­süz bir şe­kil­de iş­let­ti­ği ote­li ta­di­lat yap­tır­mak is­te­yen bir işa­da­mı be­le­di­ye ile gö­rüş­tü. Pro­je­si­ni sun­du. Be­le­di­ye yük­lü mik­tar­da rüş­vet ta­lep et­ti.

İşa­da­mı, Sav­cı Öz’­e gi­de­rek, ken­di­sin­den rüş­vet istendiğini ak­tar­dı. Öz, işa­da­mın­dan suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­ma­sı­nı is­te­di. Ko­nu­yla ilgili Fa­tih Be­le­di­ye­si­’n­den bir is­me ula­şan Öz, bil­gi al­dı. İşa­da­mı otel in­şa­atı­na olur al­mak için ye­ni­den Fa­tih Be­le­di­ye­si ile gö­rüş­erek an­laştı. ­ Ay­nı dö­nem­de işa­da­mı, Fa­tih Be­le­di­ye­si­’nin if­tar ça­dır­la­rın­da 600 bin li­ra­lık if­tar ver­di, ca­mi için 300 li­ra­lık yar­dım pa­ra­sı öde­di.” İşa­da­mı­nın rüş­vet id­di­asıy­la il­gi­li bil­gi­le­rin ad­li­ye­ye de yan­sı­tıl­dı­ğı bil­di­ril­di.

KAYNAK: BUGÜN GAZETESİ